Bij de behandeling van de Programmabegroting 2008-2011 heeft de  gemeenteraad op 8 november jl. gestemd over diverse moties die door Stadsbelangen (mede) waren ingediend. Naast het op gang  brengen van de discussie over de omvang van de ambtelijke organisatie werden onderstaande moties aangenomen.   

Op de politieke markt bleek dat onze motie om de collegebevoegdheden nog eens te bezien geen meerderheid zou halen. Om die reden heeft onze  fractie de motie ingetrokken. Wel hebben wij aangekondigd deze maand met een initiatiefvoorstel te komen, dat moet leiden tot een verordening actieve informatieplicht.    Graffiti  draagt het college op, * te onderzoeken of een dergelijk anti graffitibeleid ook in Delft  gerealiseerd kan worden,  * de gemeenteraad hierover te rapporteren dan wel hiertoe, uiterlijk in 2008, een voorstel te doen toekomen,    Hiermee wijzend op het succesvolle anti graffitibeleid dat in  Groningen wordt toegepast.   

Starters  draagt het college op,  * te onderzoeken of het invoeren van een starterslening in Delft  via de SNV tot de mogelijkheden behoort, * de gemeenteraad hierover voor de zomer 2008 te rapporteren  dan wel hiertoe een voorstel te doen.

Schaderegeling bewoners Koepoortgarage (mede ingediend) draagt het college op:  * omwonenden op korte termijn en voortdurend actief en volledig te  informeren over de mogelijke gevolgen van de bouw voor hun huizen,  en over de mogelijke oplossingen voor deze gevolgen;  * de omwonenden actief te ondersteunen in de totstandkoming van een  goede schaderegeling met de bouwer van de garage. De ondersteuning  dient gericht te zijn op juridische advisering vanuit bewonersbelangen en op hulp bij het afhandelen van de schadeclaims;  * binnen zes weken de mogelijkheid van een garantstelling van de gemeente  te onderzoeken, in geval van faillissement van de bouwer;  * binnen twee maanden met bewoners tot een plan te komen waarin de  mogelijkheid wordt onderzocht om tot aankoop over te gaan van de woningen rond de Koepoortgarage, en daarbij in overleg met bewoners vast te  stellen hoe een terugkeergarantie er uit kan zien; Koepoorthotel (mede ingediend) draagt het College op  * op korte termijn met Ceres en Hotel de Kok in overleg te treden en een  uiterste  inspanning te leveren die gericht is op het laten sluiten van een  overeenkomst  tussen Hotel de Kok en Ceres, die recht doet aan de intenties uit de  periode 2002-2005, perspectief biedt voor de toekomst en voorziet in de  spoedige bouw van het nieuwe Hotel de Kok op de locatie Koepoortplaats.    Vermindering regeldruk (mede ingediend) 

Een motie die ging over vermindering van regeldruk voor ondernemers. In  Eindhoven zijn er 12 succesvolle manieren gevonden om de regeldruk te verminderen. Deze cases zijn ook toepasbaar in andere regio’s. Wethouder Vuijk gaat  aan de slag  met de KvK Haaglanden om 12 best practices uit Eindhoven te implementeren. Hierdoor zullen de ondernemers het minder druk krijgen met de regelgeving. Fractie Stadsbelangen-Delft