Duidelijkheid van der Lee

man_vd_leeHet kostte de nodige energie, maar uiteindelijk bleek het bestemmingsplan DSM inderdaad geen nadeel op te leveren voor het Transportbedrijf van der Lee. Het blijft onbegrijpelijk dat het college in het bestemmingsplan zelf er niet in slaagde om duidelijk aan te geven wat het Transportbedrijf van der Lee in het nieuwe bestemmingsplan nu wel of niet meer mocht. 

Stadsbelangen Delft heeft zich daarnaast verbaasd over de weigering van wethouder Guldemond om met de directie voor de raadsvergadering nog eens in overleg te gaan. Dit omdat er tijdens de commissievergadering onduidelijkheid bleef bestaan. Zeker een Delfts bedrijf als van der Lee, die al jarenlang zorgt voor werkgelegenheid (en nog steeds) en altijd maatschappelijke betrokkenheid heeft getoond met onze stad, verdient dat niet. Een gemiste kans. Zou de wethouder dat ook hebben geweigerd als het was gegaan om een kennisbedrijf of de TU? 

In ieder geval werd in de gemeenteraadsvergadering duidelijk dat het Transportbedrijf van der Lee in het nieuwe bestemmingsplan alle activiteiten behorende bij een transportonderneming mag blijven uitvoeren. Ook als in de komende jaren de bedrijfsvoering het nodig maakt, dat bijvoorbeeld categorie 4 activiteiten gestart moeten worden. Dat geldt ook voor het geval de directie over zou gaan in andere handen als de bedrijfsvoering hetzelfde blijft. 

Stadsbelangen Delft heeft zich verbaasd over het feit dat dit kennelijk niet simpel op te schrijven is in een bestemmingsplan. Op onze vraag of er later geen problemen gaan ontstaan, bijvoorbeeld als anderen bezwaar gaan maken tegen categorie 4 activiteiten, wat volgens de wethouder mag in het nieuwe bestemmingsplan, antwoordde de wethouder dat de discussie in de raad voor iedereen helder en na te zien en te lezen valt. Een merkwaardig antwoord. Als je zaken helder opschrijft, zodat er geen misverstand kan optreden, dan hoeft niemand te puzzelen of verslagen van raadsvergaderingen op te zoeken. 

Voor de verslaglegging onderstaand de link van de raadsvergadering. Daarnaast de vragen die wij stelden, inclusief de beantwoording vanuit de ambtelijke organisatie namens de wethouder. Gemakkelijker kunnen we het niet maken. 

http://player.companywebcast.com/delft/20130613_1/nl/Player vanaf 1:37:00

1. Mag van der Lee en eventuele opvolgers in de maatbestemming categorie 4 activiteiten starten?
Antwoord college
Ja. Nieuwe bedrijven die niet vallen onder de maatbestemming (geen transportbedrijf zijn) kunnen alleen 3.1/3.2-bedrijven zijn. Voor het/een transportbedrijf geldt die beperking niet. Het bestemmingsplan staat cat. 3.1/3.2-activiteiten toe en een transportbedrijf. Alle activiteiten die bij een transportbedrijf horen zijn met de maatbestemming toegestaan.
2. Mag van der Lee en eventuele opvolgers categorie 3.2 activiteiten op het terrein verplaatsen naar dat gedeelte, waar in het voorstel alleen categorie 3.1 wordt toegestaan?
Antwoord college
Ja.

Nu de noodzakelijke duidelijkheid voor van der Lee werd verkregen, kon onze fractie akkoord gaan met het bestemmingsplan DSM.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman  

Lokale verkiezingen, JA ANDERS!

Algemene Beschouwingen ter gelegenheid van installatie college en coalitieprogramma in de raadsvergadering van 22 april 2010.
Hebben de gemeenteraadsverkiezingen in de huidige vorm nog toekomst? De lokale kiezer wordt immers beïnvloed door landelijke politici. De Tweede Kamer gaat met verkiezingsreces als het gaat om lokale verkiezingen en de landelijke politieke kopstukken gaan het land in om de kiezer met landelijke thema’s over te halen om lokaal te stemmen op hun partij.

Natuurlijk heeft de kiezer altijd gelijk, maar je kunt je afvragen of de Delftse PvdA terecht 5 zetels heeft verloren. Niet dat onze fractie daar rouwig om is, maar heeft het verlies van de PvdA iets te maken met gevoerd lokaal beleid evenals de winst van vijf zetels van D66? Het wordt hoog tijd dat gemeenteraadsverkiezingen in deze vorm kritisch onder de loupe worden genomen.

Spreiding van gemeenteraadsverkiezingen over een jaar, bijvoorbeeld elke maand gemeenteraadsverkiezingen in gemeenten van één provincie, zou een oplossing kunnen zijn. Landelijke politici zullen toch niet het lef hebben om een heel jaar hun werkzaamheden in de Tweede Kamer te verwaarlozen? Lokale gemeenteraadsverkiezingen kunnen dan ook echt weer lokale gemeenteraadsverkiezingen worden.

Stadsbelangen was best teleurgesteld over de verkiezingsuitslag. We kwamen 54 stemmen te kort voor een 3ezetel. De restzetel ging nu naar Groen Links als gevolg van de lijstverbinding met de PvdA. Toch behaalden we aanmerkelijk meer stemmen dan 4 jaar geleden. Een prestatie van formaat en dat zonder enige vorm van landelijke steun. Toch had de gevestigde orde niet het lef om de uitdaging aan te gaan, nu eens een echt lokaal Delftse geluid aan de onderhandelingstafel uit te nodigen. In het coalitieakkoord zijn diverse hoofdlijnen beschreven die vermoedelijk uit ons verkiezingsprogramma zijn overgenomen. We hadden dus kunnen aansluiten. Het zij zo!

Over het proces dat heeft geleid tot de nieuwe coalitie of over de nieuwe coalitie zelf of het coalitieakkoord, kun je van alles vinden. Feit is dat de nieuwe coalitie 24 zetels in de gemeenteraad vertegenwoordigt en dat is een behoorlijke meerderheid. Of de nieuwe wethouders een hechte ploeg zullen vormen moet blijken, maar dat is wel noodzakelijk.

Een college met een verliezend CDA, dat de afgelopen jaren toch forse kritiek heeft geleverd op de PvdA, Groen Links en STIP; een verliezend PvdA die de portefeuille vasthoudt waar het in feite door de kiezer op is afgerekend; met weer een jonge STIP wethouder en D66 nu de grootste partij in onze stad met dank aan Alexander Pechtold.
Delft krijgt het dus niet alleen financieel zwaar de komende jaren, maar ook bestuurlijk is onze inschatting. Dat neemt niet weg dat iedereen een kans verdient en zo zal onze fractie zich ook opstellen. Overigens niets nieuws. Kritisch en constructief zoals u van ons bent gewend.

Wij hebben niet veel tijd gehad om serieus kennis te nemen van het coalitieakkoord. De 2ealinea van de inleiding van het coalitieakkoord is, weliswaar in wat andere bewoording, vrijwel een kopie van de inleiding van ons verkiezingsprogramma. Dat is mooi, dus heeft onze fractie nog wat te goed van de nieuwe coalitie. Het is te vroeg om vanavond uitgebreid op dit akkoord in te gaan. Onduidelijk hoe de 30 miljoen bezuinigingen ingevuld gaan worden evenals de 1 miljoen euro voor nieuw beleid. De vele mooie volzinnen op hoofdlijnen hebben ons nog niet in een opgewonden stemming kunnen brengen. Uiteindelijk gaat het om de uitwerking en uitvoering van deze hoofdlijnen en nog veel meer om het uiteindelijke resultaat voor onze stad. Wij wachten de verdere uitwerking van het coalitieakkoord af in het bestuursprogramma en zullen daar zeker onze bijdrage aan leveren.

De titel van het coalitieakkoord ‘Aan het werk’ is een normale slogan. Niets bijzonders, want elke dag gaan miljoenen mensen aan het werk. Hetzelfde geldt voor gemeenteraden, colleges en medewerkers van ambtelijke organisaties. Dat is nooit anders geweest. Dat neemt niet weg dat wij het nieuwe college wijsheid en sterkte toe te wensen.

Tenslotte nog het volgende. Tijdens de kennismakingsavond met de beoogde nieuwe wethouders noemde de heer Guldemond mij een geduchte tegenstander. Zoals u uit ons betoog vanavond heeft kunnen opmaken en ook uit de wijze waarop Stadsbelangen zich de afgelopen jaren heeft opgesteld, zijn wij van mening dat het besturen van de stad niet alleen de verantwoordelijkheid is van coalitiepartijen, maar zeker ook van oppositiepartijen. Waar mogelijk zullen wij de samenwerking met het college en alle serieuze partijen in deze raad en in de stad blijven zoeken. Ik heb liever dat u ons een medestander noemt, maar wel geducht.

namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman