Gedwongen ‘gastvrije’ bloktijden

gastvrij (640x480)Stadsbelangen Delft heeft uiteindelijk in de raad een verklaring afgegeven, waarin wij niet akkoord zijn gegaan met het nieuwe parkeerbeleid. Naast andere zaken, zoals onder andere het loslaten van het gesloten circuit en de digitale bezoekerskaart, was voor onze fractie de onnodige uitbreiding van de bloktijden in de schilwijken hierbij doorslaggevend. En dit ook nog eens tegen de wens van de bewoners. Zij waren tevreden met de huidige bloktijden, dus waarom zou je dan zaken onnodig aanpassen.

De wethouder kon hier geen duidelijke onderbouwing voor geven en probeerde deze discussie te ontwijken met een ingestudeerde volzin als: ‘wij willen gastvrij zijn’. Volgens de encyclopedie betekent gastvrij: ‘eigenschap of situatie dat je hartelijk en gul bent in het ontvangen van gasten’. Dat is toch iets anders dan als je bezoekers in de wijken jouw ongevraagde wil oplegt. Bovendien denkt de wethouder dat de nieuwe maatregelen in de binnenstad leiden tot uitwijkgedrag. Een stelling die nergens op gebaseerd is. Je kunt dat pas constateren als je de maatregelen in de binnenstad hebt ingevoerd. Dan zou je een jaar later moeten evalueren om te zien of deze maatregelen inderdaad leiden tot uitwijkgedrag in de schilwijken. Op dat moment is er dan gelegenheid om de bloktijden aan te passen als de bewoners dat willen.

Stadsbelangen Delft was wel tevreden met het afschaffen van het mix parkeren in de binnenstad. Een uitdrukkelijke wens van de bewoners in de binnenstad. Door afschaffing van het mix parkeren wordt zoekverkeer voorkomen en krijgen de bezoekers de mogelijkheid hun auto te parkeren in de parkeergarage. Stadsbelangen Delft denkt ook met deze maatregel, dat bezoekers, die normaal bereid zijn te betalen voor (mix)parkeren, hun auto nu probleemloos in de parkeergarage zullen zetten.  

Het blijft daarnaast jammer dat, behalve Groen Links, de andere coalitiepartijen, die zeggen voorstander te zijn van een beter milieu, geen enkele beweging wilden maken om de touringcars uit de binnenstad te weren. Een gemiste kans! Als het in Maastricht kan, kan het in Delft ook!

De argumentatie van het college om het gesloten circuit af te schaffen, vonden wij niet sterk. Zacht uitgedrukt. Het college laat hiermee het principe van kostendekkend los en geeft hiermee zichzelf een vrijbrief om straks andere zaken uit de parkeeropbrengsten te kunnen betalen dan wel parkeertarieven extra te verhogen. De motie die wij samen met de VVD en de ChristenUnie indienden om het gesloten circuit te handhaven, kreeg geen meerderheid. Wel werd onze motie (met oa VVD en ChristenUnie) aangenomen om een bovengrens voor tariefstijgingen in de toekomst aan te brengen. Net als bij andere tarieven in de stad wordt de inflatie-correctie als bovengrens gehanteerd. In ieder geval iets.

Overigens blijft het vreemd dat deze nota niet formeel met een raadsbesluit in de raadsvergadering werd vastgesteld. Je kunt je afvragen in hoeverre dit ‘vastgestelde’ beleid zonder raadsbesluit geldig is. Een onderwerp dat onze fractie in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg op de agenda zal zetten.

Al met al teleurstellend, dat het college en die fracties, die dit beleid steunden, de bewoners in de schilwijken in de kou lieten staan.

 Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft

Belangrijke stap gondelaffaire

overeenkomst (800x262)De gemeenteraad heeft samen met Martin Stoelinga, met de vaststelling van een voorovereenkomst over het te volgen proces, een belangrijke stap gezet naar een bestuurlijke oplossing, die een einde moet maken aan de zogenaamde gondelaffaire.

Na de raadsvergadering van november 2012, waarin het Berenschotrapport werd besproken, was er enerzijds tijd nodig om ruimte te geven aan emoties, die in de afgelopen jaren  zijn ontstaan bij betrokkenen om vanuit die ruimte tot een bestuurlijke oplossing te kunnen komen. 

Zowel Martin Stoelinga als de gemeenteraad hebben hierbij de noodzakelijke bewegingen gemaakt. Het vervolg moet nu leiden tot een eindresultaat, dat verder niet meer ter discussie zal staan. Dan pas kan het Gondelboek echt worden gesloten.

 Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Sub commissie Stiekem?

In de gemeenteraadsvergadering van 20 december stond de benoeming van de commissieleden voor deze nieuwe commissie. Deze sub commissie gaat zich bezig houden met de gang van zaken rond het  nieuw te bouwen stadskantoor en brengt hierover vervolgens advies uit  aan de commissie RO.   

In de raad ontstond een felle discussie over de openbaarheid van deze  commissie omdat dit in de verordening niet expliciet zou zijn beschreven.  De SP was ervan overtuigd dat hier sprake was van een zogenaamde commissie stiekem die achter gesloten deuren zou gaan vergaderen. Leefbaar-Delft sloot zich hierbij aan. Hoewel onze fractie bij het lezen van de verordening hierover ook twijfels had, bleek dat zowel alle fracties als het college van mening  zijn en willen, dat deze sub commissie in openbaarheid vergadert. Daarmee waren onze twijfels weg.   

De openbaarheid van deze commissie werd door de overige fracties en  de wethouder in de raad nogmaals benadrukt. Stadsbelangen zal zich  nooit aansluiten bij een raadscommissie die achter gesloten deuren vergadert.  Volgens de gemeentewet zijn raadscommissies openbaar. Dat hoeft dan  niet nog eens extra in een verordening te worden opgenomen. De wet  gaat altijd voor.    Zowel de heren Sipkema (SP) als de Wit (Leefbaar-Delft) hadden zich als lid voor deze “stiekeme” commissie opgegeven. Op zichzelf wel vreemd dat je je aanmeldt als lid van een “stiekeme” commissie, waar je op tegen bent. Niet een echt consequente houding.   

Bij de stemming bleek dat beide kandidaten geen meerderheid hadden behaald  en dus niet waren benoemd in deze nieuwe commissie. Hierdoor maken de  SP en Leefbaar-Delft geen deel uit van deze commissie en zouden dus ook  niet over informatie kunnen beschikken met betrekking tot deze commissie.    Vermoedelijk heeft de raad met deze stemming een signaal willen afgeven  met betrekking tot de inconsequentie houding van deze partijen richting de nieuwe sub commissie. Dat neemt niet weg dat het ondenkbaar is, dat politieke partijen in de raad niet kunnen deelnemen aan een raadscommissie. Dat moet dan ook zo snel mogelijk worden hersteld. De SP en Leefbaar-Delft horen in deze sub commissie thuis en moeten  daarin alsnog worden benoemd. Wordt vervolgd.    Fractie Stadsbelangen-Delft