In de gemeenteraadsvergadering van 20 december stond de benoeming van de commissieleden voor deze nieuwe commissie. Deze sub commissie gaat zich bezig houden met de gang van zaken rond het  nieuw te bouwen stadskantoor en brengt hierover vervolgens advies uit  aan de commissie RO.   

In de raad ontstond een felle discussie over de openbaarheid van deze  commissie omdat dit in de verordening niet expliciet zou zijn beschreven.  De SP was ervan overtuigd dat hier sprake was van een zogenaamde commissie stiekem die achter gesloten deuren zou gaan vergaderen. Leefbaar-Delft sloot zich hierbij aan. Hoewel onze fractie bij het lezen van de verordening hierover ook twijfels had, bleek dat zowel alle fracties als het college van mening  zijn en willen, dat deze sub commissie in openbaarheid vergadert. Daarmee waren onze twijfels weg.   

De openbaarheid van deze commissie werd door de overige fracties en  de wethouder in de raad nogmaals benadrukt. Stadsbelangen zal zich  nooit aansluiten bij een raadscommissie die achter gesloten deuren vergadert.  Volgens de gemeentewet zijn raadscommissies openbaar. Dat hoeft dan  niet nog eens extra in een verordening te worden opgenomen. De wet  gaat altijd voor.    Zowel de heren Sipkema (SP) als de Wit (Leefbaar-Delft) hadden zich als lid voor deze “stiekeme” commissie opgegeven. Op zichzelf wel vreemd dat je je aanmeldt als lid van een “stiekeme” commissie, waar je op tegen bent. Niet een echt consequente houding.   

Bij de stemming bleek dat beide kandidaten geen meerderheid hadden behaald  en dus niet waren benoemd in deze nieuwe commissie. Hierdoor maken de  SP en Leefbaar-Delft geen deel uit van deze commissie en zouden dus ook  niet over informatie kunnen beschikken met betrekking tot deze commissie.    Vermoedelijk heeft de raad met deze stemming een signaal willen afgeven  met betrekking tot de inconsequentie houding van deze partijen richting de nieuwe sub commissie. Dat neemt niet weg dat het ondenkbaar is, dat politieke partijen in de raad niet kunnen deelnemen aan een raadscommissie. Dat moet dan ook zo snel mogelijk worden hersteld. De SP en Leefbaar-Delft horen in deze sub commissie thuis en moeten  daarin alsnog worden benoemd. Wordt vervolgd.    Fractie Stadsbelangen-Delft