Bewoners Simonsstraat genegeerd

DSC01114Ondanks het meedenken, het aandragen van oplossingen en ideeën van de bewoners om de veiligheid bij de Simonsstraat/Delfgauwseweg te verbeteren, heeft wethouder Koning (PvdA) gemeend toch haar eigen weg te moeten gaan. Tot groot ongenoegen en terechte irritaties van de bewoners.

Hoewel op het eerste gezicht de nieuwe oversteekplaats veiliger lijkt te zijn, is dat zeker niet het geval voor het verkeer dat vanuit de Simonsstraat de Delfgauwseweg op wil rijden. Er is onvoldoende zicht vanuit de Simonsstraat op het verkeer dat op de Delfgauwseweg rijdt. De bewoners hebben dan onder andere gevraagd om een 30 km zone in te stellen op de Delfgauwseweg.

De wethouder voelde hier niets voor, omdat dit volgens haar niet kon. Hierop heeft Stadsbelangen in de commissie R&V van 3 december 2009 aangegeven te overwegen om tijdens de gemeenteraadsvergadering van
17 december 2009 een actuele motie in te dienen. Deze motie heeft Stadsbelangen nog niet kunnen indienen, omdat het instellen van een 30 km zone extra uitzoekwerk met zich meebrengt. Bovendien bleek in de commissie dat er vooralsnog geen steun was om een 30 km zone in te stellen op de Delfgauwseweg.

Dat neemt niet weg dat onze fractie de mogelijkheid van een actuele motie openhoudt, afhankelijk van de verkregen informatie. Wij denken nog steeds dat, als de meerderheid van de raad dit zou willen, een 30 km zone realiseerbaar moet zijn. Wij hopen dan ook op de onderwerp terug te komen in januari of uiterlijk in februari 2010.

De foto’s laten ook duidelijk zien waarom de bewoners van de Simonsstraat de nu gekozen oplossing onveilig vinden.

Fractie Stadsbelangen-Delft

DSC01107

DSC01112


Moties Regiotaxi Stadsbelangen unaniem aangenomen

Motie 1 regiotaxi   

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op vrijdag 22 september  2006,  overwegende dat: * het regiovervoer vanaf 1 september 2006 is overgenomen door  een andere vervoerder, * dit geleid heeft tot grote problemen, * gebruikers die van dit vervoer afhankelijk zijn hiervan de dupe zijn,  * deze situatie niet te accepteren is.   

Draagt het college op: * per direct extra maatregelen te treffen, waardoor de problemen bij het  regiovervoer voor onze inwoners direct kunnen worden opgelost, * de gemeenteraad over deze (tijdelijke) maatregelen uiterlijk  27 september 2006 te infomeren,  en gaat over tot de orde van de dag.   

Motie 2 regiotaxi    De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op vrijdag 22 september  2006,  overwegende dat: * Haaglanden bestuurlijk verantwoordelijk is voor het optimaal inregelen voor onze  stad van het regiovervoer, * direct na overname van het regiovervoer op 1 september 2006 door de  nieuwe  vervoerder grote problemen zijn ontstaat in onze stad,  * hierdoor mensen die afhankelijk zijn van dit vervoer de dupe zijn  geworden,  * dit niet te accepteren is. Draagt de Delftse Delegatie Haaglanden op:  * de gevoelens van verontwaardiging van de Delftse gemeenteraad over de geleverde wanprestatie over te brengen aan het Algemeen Bestuur Haaglanden, * zonodig deze verontwaardiging tot uitdrukking te brengen door middel  van een  motie richting de verantwoordelijke bestuurder binnen Haaglanden,  en gaat over tot de orde van de dag.  Fractie Stadsbelangen-Delft