Motie 1 regiotaxi   

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op vrijdag 22 september  2006,  overwegende dat: * het regiovervoer vanaf 1 september 2006 is overgenomen door  een andere vervoerder, * dit geleid heeft tot grote problemen, * gebruikers die van dit vervoer afhankelijk zijn hiervan de dupe zijn,  * deze situatie niet te accepteren is.   

Draagt het college op: * per direct extra maatregelen te treffen, waardoor de problemen bij het  regiovervoer voor onze inwoners direct kunnen worden opgelost, * de gemeenteraad over deze (tijdelijke) maatregelen uiterlijk  27 september 2006 te infomeren,  en gaat over tot de orde van de dag.   

Motie 2 regiotaxi    De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op vrijdag 22 september  2006,  overwegende dat: * Haaglanden bestuurlijk verantwoordelijk is voor het optimaal inregelen voor onze  stad van het regiovervoer, * direct na overname van het regiovervoer op 1 september 2006 door de  nieuwe  vervoerder grote problemen zijn ontstaat in onze stad,  * hierdoor mensen die afhankelijk zijn van dit vervoer de dupe zijn  geworden,  * dit niet te accepteren is. Draagt de Delftse Delegatie Haaglanden op:  * de gevoelens van verontwaardiging van de Delftse gemeenteraad over de geleverde wanprestatie over te brengen aan het Algemeen Bestuur Haaglanden, * zonodig deze verontwaardiging tot uitdrukking te brengen door middel  van een  motie richting de verantwoordelijke bestuurder binnen Haaglanden,  en gaat over tot de orde van de dag.  Fractie Stadsbelangen-Delft