Aan het College van B&W Delft                                                Delft, 30 mei 2024

Schriftelijke vragen betreffende: Stimuleer doorstroming senioren op de woningmarkt.

  • Welke specifieke initiatieven worden er precies in Delft genomen om ouderen te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen? Zijn er vergelijkbare projecten zoals de Lang Leven Thuisflats in Amsterdam of de Thuisplusflats in Rotterdam gepland in Delft​​ benoemd in de website van de gemeente.nu van 30 april jl.? (Zie bijgevoegde link).
  • Is de gemeente Delft van plan gebruik te maken van de toolkit ‘Werken aan Doorstroming van Senioren’ die in november 2023 is gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? (Zie bijgevoegde link). Zo ja, welke stappen worden er ondernomen om de aanbevelingen en instrumenten uit deze toolkit te implementeren​​?
  • Andere steden zoals Utrecht hebben positieve ervaringen met doorstroomregelingen waarbij senioren bij verhuizing naar een kleinere woning nooit meer dan € 50 per maand extra netto huur betalen (prijsprikkel). Wat zijn de plannen van de gemeente Delft om vergelijkbare regelingen in te voeren? Worden er mogelijkheden onderzocht om verhuiskostenvergoedingen aan senioren te bieden​​​​?
  • Bijgevoegd vindt u de motie “Stimulering doorstroming sociale huurwoningen en ondersteuning senioren” (zie onderstaand) die ik eerder namens Hart voor Delft heb ingediend, maar die destijds is verworpen. Gezien de recente initiatieven in andere steden en de toolkit, is het college bereid om deze maatregelen te overwegen of te implementeren?
  • Bent u het met Hart voor Delft eens dat er een grondige evaluatie van het huidige beleid en de voorzieningen voor senioren in Delft nodig is? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat ouderen in onze gemeenschap de benodigde ondersteuning en zorg krijgen om door te stromen naar een geschikte woning? Door de doorstroming van senioren te bevorderen, kunnen woningen vrijkomen voor gezinnen, jonge Delftenaren en starters. Op dit moment stagneert de doorstroming omdat veel senioren blijven wonen in woningen die eigenlijk te groot voor hen zijn.

Sylvia Grobben
fractie Hart voor Delft

https://www.gemeente.nu/sociaal/ouderen/gemeenten-ontwikkelen-passende-seniorenhuisvesting/

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2023/11/30/toolkit-doorstroming-senioren

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab