Donderdagavond 8 juni werd in het stadhuis de ´armoedenota´behandeld. Ons Commissielid Aisha Sriram had namens Hart voor Delft hier nog een aantal vragen en opmerkingen over. Hieronder haar betoog:

Voorzitter: we willen starten met het danken van de Delftse Rekenkamer en de Adviesraad Sociaal Domein voor hun adviezen. We hebben de armoedenota ook
bestudeerd en hebben hier een aantal opmerkingen cq. vragen over.

1. Wat is de bron van armoede in Delft en hoe kunnen mensen en gezinnen in armoede getypeerd worden? Die vraag stelde ook de Delftse Rekenkamer terecht in haar advies. Delft is een stad waar relatief veel armoede heerst, ondanks dat er weinig laagopgeleiden wonen, er weinig arbeidsongeschiktheid en weinig werkloosheid is.

2. Wat is de gemene deler van Delftse bewoners die in armoede leven? Wat zijn hun kenmerken? Hier een antwoord op vinden maakt het makkelijker om sturing te geven aan beleid, aldus de Delftse Rekenkamer. Kortom, kan de wethouder niet eens met een stuk komen waarin uiteengezet wordt wat de definitie van armoede is?

Hart voor Delft stelt daarom voor dat het college een stadsgesprek gaat organiseren, waarin bewoners, professionals, sociale partners, gemeente en raad tot een gedeelde definitie komen. We vernemen graag van de wethouder hoe zij hierin staat.

Wat ons verder opviel is dat bij de communicatie over de 30-tal armoederegelingen nog winst te behalen valt.

Een voorbeeld: de computerregeling voor een traject naar werk is niet makkelijk te vinden op de site en vind je alleen wanneer je een link aanklikt van de computerregeling voor schoolgaande kinderen. Op deze pagina terechtkomen is dus een toevalstreffer en als je er bent is het eigenlijk ook niet duidelijk voor wie de informatie nou eigenlijk bestemd is. Dit even als voorbeeld genomen.

Het vergroten van het bereik van de regelingen is een van de ambities die genoemd worden in de nota. Dat lijkt een nobel streven. De meeste Delftenaren kennen de regelingen namelijk niet en gezien het zojuist gegeven voorbeeld, is dat ook niet zo gek.

Wij vinden de communicatiedoelen die in de nota genoemd worden overigens niet heel concreet, wat het moeilijk maakt de voortgang te monitoren. Dat wat ons betreft juist een punt van aandacht is. Vind de wethouder dat ook?

Ondanks de punten van aandacht zijn we blij dat de nota er nu in ieder geval ligt al is deze nog lang niet compleet.  Armoedebeleid moet ook een integraal Delftsbreed beleid zijn met input van de stad en hun mensen. Dit brengt evaluatie van de aanpak namelijk binnen handbereik.

Hart voor Delft is wel tevreden dat men bij de aanpak voor het armoedebeleid gekozen heeft voor een stadsbrede aanpak. Blijft het feit dat, zoals ook in het advies van de Delftse Rekenkamer staat, het college de nota beschouwt als een startpunt voor gesprek, om tot voor Delft optimaal armoedebeleid te komen. Het vervolg is dan ook voor ons belangrijk.

De nota die door het college is goedgekeurd is er, maar nu het vervolg. Wij hopen dan ook zeker NIET dat de wethouder deze belangrijke input blijft verwachten van de gemeenteraad, maar dat zij deze uit de stad haalt.

Tenslotte voorzitter, ook nu blijkt dat dit college aan de slag wil met de armoede in onze stad, maar dit veel wil doen vanuit incidentele middelen. Dit stuk ligt er nu en wij adviseren dit college om eens een structureel beleid op te zetten. De  adviesraad sociaal domein geeft terecht aan dat incidentele middelen vluchtig zijn en beleid onzeker maakt en hapsnap. Het biedt ook geen continuïteit aan Delftse burgers. Wat Hart voor Delft betreft moeten we daar vanaf.

Wij houden u graag van dit onderwerp op de hoogte. Heeft u vragen en/of opmerkingen, stuur dan een email naar fractie@hartvoordelft.nl.

Aisha Sriram
Commissielid Sociaal Domein en Wonen.