Voorbeschouwing Begroting

De laatste Programmabegroting van dit college laat zien, dat Delft de komende tijd alert moet blijven gezien de huidige economische en financiële situatie. Een extra bezuinigingstaakstelling is onontkoombaar. Niet alles kan hetzelfde blijven. Er wordt vooral een beroep gedaan op onze inwoners om de komende jaren door te komen. Stilzitten is het slechtste wat je kunt doen. Aan de slag dus!

Stadsbelangen Delft begrijpt best dat de gemeente taken, die per definitie niet onder de wettelijke taken vallen, wil afstoten. Maar niet zonder eerst te zorgen dat er alternatieven zijn. Ervan uitgaan, dat de samenleving deze zaken wel zal oppakken, is erg rooskleurig voorgesteld. Bovendien is onduidelijk welk prijskaartje hangt aan het voornemen van participatiesamenleving. De aangekondigde bezuinigingen op de kinderboerderij, waterspeeltuin en de Papaver zullen we niet steunen. Eerst zal een aanvaardbaar alternatief gevonden moeten worden.

Opvallend dat de Programmabegroting wel heel veel gaat over studenten en studentenhuisvesting. Alsof er geen andere inwoners in onze stad wonen. De balans is aan het doorslaan. Ouderen worden nauwelijks genoemd in de Programmabegroting. Dat geeft te denken.

Voor Stadsbelangen Delft zullen de Algemene Beschouwingen in het teken staan van veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en economie voor alle inwoners in onze stad.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Bezoek Belangenvereniging BoKa

BotanieDe fractie van Stadsbelangen heeft een bezoek gebracht aan de Belangenvereniging BoKa. Geen grote belangenvereniging, maar wel eentje met creatieve en zinvolle ideeën. Ideeën die betrekking hebben op de ontwikkeling van het gebied Botaniestraat en de Kanaalweg.

In de bestuursvergadering bleek in ieder geval de overlast, die werd veroorzaakt door mensen bij de bankjes bij rond Oostpoortbrug, te zijn opgelost. Aan de kant van de Kanaalweg werd in het verleden regelmatig overlast ervaren van LAGA (aan de overkant), maar ook dat probleem lijkt te zijn verminderd als gevolg van maatwerkvergunningen die zouden worden verleend voor activiteiten. Men beseft overigens wel dat dit aan de kant van de Nieuwelaan door de bewoners anders kan worden ervaren.

Het beeld bestaat dat LAGA zich meer als een soort ‘studentensociëteit’ aan het ontwikkelen is, waarbij roeien een onderdeel van de activiteiten is, terwijl LAGA voorheen alleen een studenten roeivereniging was. Als LAGA inderdaad zich meer ontwikkelt als studentensocieteit, dan rijst de vraag of deze plek daarvoor wel geschikt is. 

Knelpunten
Het belangrijkste knelpunt in dit gebied is de Botaniestraat die als enige ontsluitingsweg geldt voor het vele autoverkeer van en naar de Kanaalweg. Een zeer smalle straat waar auto’s elkaar niet kunnen passeren. De verkeersveiligheid is hier vooral aandachtspunt.
Al jaren pleit deze belangenvereniging voor realisatie van een andere ontsluitingsweg via DUWO aan de Kanaalweg. Hierdoor zou de Botaniestraat als ontsluitingsweg ontlast kunnen worden. 

Bij het gebied rond de Kanaalweg en Botaniestraat is al jarenlang niet echt iets aan onderhoud gedaan dan wel veranderd, terwijl dit gebied volgens de belangenvereniging zich uitstekend zou kunnen lenen tot een soort ‘wetenschapsboulevard’. De Kanaalweg zou omgedoopt kunnen worden tot ‘Weg van de Wetenschap’.

 De belangenvereniging ervaart de zichtbaarheid en de aanwezigheid van de wijkagent als zeer gering. Lastig te bereiken. Daarnaast zaken als de kwaliteit van het voet/fietspad langs de Kanaalweg, wateroverlast ter hoogte van de parkeerplaatsen aan de waterkant, mogelijk aanwezigheid van drugskoeriers onder/naast de Sint Sebastiaansbrug, de vuilnisoverlast rond de (te kleine) afvalcontainers en geluidsoverlast van de Oostpoort draaibrug zelf. 

Een nuttig bezoek aan deze belangenvereniging die zich constructief bezighoudt met de ontwikkeling rond dit gebied. Genoeg werk te doen.  

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Veiligheid en schadevergoeding bewoners Koepoort

De belangstelling in de commissievergadering afgelopen donderdag was  groot. De hele gang van zaken rond de Koepoortgarage leeft ontzettend bij de bewoners rond het Koepoortgebied. Niet voor niets had onze  fractie dit onderwerp ter bespreking gevraagd, want het was alweer  een tijd stil geweest rond dit onderwerp.   

Voor Stadsbelangen staat de veiligheid van de bewoners op de eerste,  tweede en derde plaats. Daarnaast moeten bewoners er op kunnen vertrouwen dat geleden schade 100% wordt vergoed en niet alleen tegen de dagwaarde. Bewoners hebben immers niet om deze situatie gevraagd  en moeten daar op geen enkele wijze financieel de dupe van worden.   

De wethouder kondigde aan dat de bouwactiviteiten vanaf juni voortgezet  zullen worden. Stadsbelangen zal deze activiteiten kritisch en nauwgezet  volgen evenals de afwikkeling van schades van bewoners.  Stadsbelangen heeft ook aandacht gevraagd voor de gang van zaken rond  het nieuw te bouwen hotel en vooral de consequenties die dit heeft voor de  toekomstige eigenaar. Straks in maart 2008 geen bedrijf, geen inkomsten en het personeel werkloos. Wethouder Koning wilde publiekelijk geen antwoord  geven. Het lijkt bij dit college mode te worden om in openbaarheid zo min  mogelijk verantwoording af te leggen.   

Het was jammer dat de vergadering even werd verstoord door iemand die  helemaal niet in het Koepoortgebied woont en toevallig het stadhuis was binnen komen lopen. In de war en bewust opgefokt door iemand op de  publieke tribune (zo verklaarde zij later), die haar aanspoorde om vooral  naar de wethouder te lopen tijdens de vergadering en het hekje voor haar  open deed, liep zij de raadzaal binnen.   

In ieder geval weten de bewoners dat alle fracties in de raad de  bezorgdheid van de bewoners delen en de toekomstige ontwikkelingen scherp in de gaten  zullen houden.  Fractie Stadsbelangen-Delft