Gesprek Jeugdcriminaliteit

RondetafelOnze fractiegenoot Bram Stoop zal op maandag 13 mei 2013 op uitnodiging van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven deel nemen aan een rondetafelgesprek. Dit gesprek zal gaan over de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Uitnodiging
Graag nodig ik u uit voor een rondetafelgesprek met minister Opstelten en staatssecretaris Teeven op 13 mei aanstaande in Den Haag. Tijdens dit rondetafelgesprek willen de Minister en Staatssecretaris, aan de hand van een aantal stellingen, op open en informele wijze met u van gedachten wisselen over de aanpak van jeugdcriminaliteit. Om deze stellingen keten breed te belichten worden zowel wetenschappers als medewerkers van de werkvloer afkomstig van verschillende ketenorganisaties persoonlijk uitgenodigd (o.a. politie, OM, gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg, Reclassering Nederland, Onderwijs). Om te verkennen hoe de aanpak van de jeugdcriminaliteit nu en in de nabije toekomst verder verbeterd kan worden, welke acties de komende jaren in gezet dienen te worden en of er nog blinde vlekken zijn in de aanpak van jeugdcriminaliteit, doen de minister en staatssecretaris graag een beroep op uw kennis en ervaring. Alle genodigden spreken tijdens het rondetafelgesprek op persoonlijke titel. 

Bram Stoop heeft ruimschoots ervaring met het werken met jongeren, die een meervoudige problematiek hebben, vaak in het criminele circuit zitten of hebben gezeten. Bram is een bekende verschijning in het hulpverleningscircuit van Haaglanden. Niet voor niets is Bram namens Stadsbelangen Delft onder andere woordvoeder in de commissies, waar nota’s over jeugd en jongeren worden besproken.

Bram vindt het een eer om aan te mogen schuiven bij het rondetafelgesprek en wil graag zijn kennis en ervaring delen met de staatssecretaris, de minister en de andere aanwezigen. Eerder dit jaar bracht de staatssecretaris al een bezoek bij de Stichting Trix waar Bram projectleider is.

Het is goed om te constateren dat de kennis en ervaring van een lokale politicus als Bram, die Stadsbelangen Delft vertegenwoordigt, ook wordt erkend door de landelijke politiek gezien deze uitnodiging. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Koninklijke Onderscheiding van voor 1986 minder waard?

KODe afgelopen jaren nodigt de burgemeester op Koninginnedag  standaard mensen uit die in het verleden tot heden een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.

In de uitnodigingsbrief lazen wij:  ‘Aan de dames en heren die vanaf 1986 tot en met 2009 via de  Gemeente Delft een Koninklijke onderscheiding hebben gekregen.’ De burgemeester past hierbij wel een heel bijzonder kader toe. Gold in 2006 nog dat de uitnodiging van toepassing was voor burgers  die in de afgelopen 10 jaar een lintje hadden ontvangen, nu worden  mensen uitgenodigd die een onderscheiding hebben ontvangen  vanaf 1986.  Hoe de burgemeester aan het jaar 1986 komt is een raadsel. Waarom  niet vanaf 1985 of 1987 of 1970?

Een Koninklijke onderscheiding krijgt  iemand voor het leven en het is vreemd dat de burgemeester bij zijn  uitnodiging meent onderscheid te moeten maken. Heeft een Koninklijke onderscheiding die voor 1986 werd uitgereikt nu minder betekenis? Onze fractie denkt van niet. Delft en de burgemeester zouden zorgvuldiger moeten omgaan met dergelijke onbegrijpelijke uitnodigingen voor onze  burgers die in het verleden een Koninklijke onderscheiding hebben  ontvangen. Ook die van voor 1986!

Hetzelfde geldt voor ereburgers van onze stad. Zij horen standaard bij dergelijke evenementen te worden betrokken. Of zij nu in 1966 of 1999 of 2009 een onderscheiding  hebben ontvangen, dat maakt niet uit. Het zou de burgemeester sieren als hij het kromme kader van jaartallen  terzijde schuift. Zo ga je niet om met ‘geridderde’ inwoners van onze  stad.   
Fractie Stadsbelangen-Delft

Zuinig zijn op tradities

Niet echt meer een traditionele reveille op Koninginnedag in Delft, maar wel de  vertrouwde officiële opening van de Delftse festiviteiten op deze dag. Met  fanfares en majorettes zoals dat hoort.   

Het verlate tijdstip, 10.30 uur in plaats van 09.00 uur, leek meer toeschouwers  naar de markt te hebben getrokken. In ieder geval werd aansluitend gestart met het programma op de markt en in dat opzicht dus een geslaagde verandering.    Hoewel burgemeester Verkerk de toeschouwers deed geloven dat de klucht  rond  het uitnodigen van de majorettes aan de openingsceremonie een misverstand was geweest, blijft onze fractie van mening dat de gemeente oorspronkelijk respectloos is omgegaan met onze amateur verenigingen. Verenigingen waar  Delft trots op mag zijn en vooral moet blijven.   

Vreemd vond onze fractie dat alleen mensen die de laatste 10 jaar met een  Ridderorde waren onderscheiden een uitnodiging hadden ontvangen om  aanwezig te zijn op het stadhuis bij de feestelijke opening van  Koninginnedag.  Je vraagt je af waarom niet iedereen die ooit onderscheiden is in Delft  wordt  uitgenodigd. Wie verzint zo’n regel?  Het is weer één van die vreemde kronkels die niet zijn uit te leggen en waardoor mensen die al die jaren aanwezig waren bij de  reveille en zelfs voor gebak zorgden kennelijk niet meer de moeite waard  worden gevonden om uit te nodigen. Laten we vooral zuinig zijn op onze Delftse tradities. Fractie Stadsbelangen-Delft