Macht misbruiken is dictatuur!

In de Delftse politiek wordt hoog van de toren geblazen als het gaat om onze vrijwilligers en al het goede werk wat ze doen. Je moet vrijwilligers koesteren en terecht! Overal zijn ze te vinden in het welzijnswerk, de zorg, op scholen en kinderopvang. Zo ook bij het jaarlijkse Sinterklaasfeest in Delft. Dit feest wordt al vele jaren georganiseerd door de Stichting Sinterklaas Delft onder leiding van Herman Weijers met hulp van een grote groep door ons zeer gewaardeerde vrijwilligers.
Meer lezen

Taptoe van het jaar!

taptoeAfgelopen maandag werd bekend dat Taptoe Delft opnieuw is verkozen tot Taptoe van het Jaar en zich wederom een jaar lang de beste Taptoe van Nederland mag noemen. Het bericht werd ook officieel bekend gemaakt op de website van Korpsmuziek, de organisator van deze jaarlijkse verkiezing.

De politieke groepering Stadsbelangen Delft feliciteert het bestuur van de Stichting Taptoe Delft met dit fantastische succes. Uiteraard ook complimenten aan de vele vrijwilligers en de deelnemers aan dit voor Delft succesvolle evenement. Delft wordt hierdoor op een geweldige positieve wijze op de kaart gezet. Top!

Wij wensen het bestuur van de Stichting Taptoe Delft alvast veel succes met de voorbereidingen voor de Taptoe Delft 2014.

Politieke groepering Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Beleid Stichting Trix succesvol

telegraaf 001 (3) (683x800)Afgelopen vrijdag stond in de Telegraaf een artikel over de werkzaamheden van Stichting Trix in Den Haag. Aan deze Stichting is ons commissielid/niet raadslid Bram Stoop als projectleider verbonden. De Stichting Trix helpt ontspoorde jongeren weer op weg in de maatschappij. 

Het succes van Stichting Trix ligt vooral in de kleinschaligheid en de daarbij behorende aanpak. Informeel, huiselijk en een luisterend oor, waardoor jongeren zich serieus genomen voelen. Dat neemt niet weg dat de Stichting ook een duidelijk beleid voert. Afspraak is afspraak en geen drugs of alcohol. Als jongeren niet op de afspraak komen, kost hen dat een gedeelte van de uitkering en meerdere malen afwezig dan stopt de samenwerking. 

Van de jongeren wordt inzet verlangd en door middel van begeleiding worden zij in staat gesteld om erkende vakdiploma’s te halen, zodat deze jongeren weer een weg kunnen vinden in de maatschappij. Niet meer in, maar aan de bak. 

Een mooi initiatief dat ook in Delft niet onopgemerkt is gebleven. Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat ook voor ontspoorde jongeren deze mogelijkheden worden geboden. Mooi dat Bram Stoop vanuit de praktijk een bijdrage levert om jongeren op weg te helpen en wellicht lokale overheden vanuit zijn rol als commissielid/niet raadslid. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman     

Solidarideit Stedenbanden – 52%?

schilderHet college heeft aangekondigd het budget voor de stedenbanden Estelí en Mamelodi met 52% te verminderen. Hiervoor werd tot nu toe 1 euro per inwoner beschikbaar gesteld. Beide Stichtingen hebben tijdens de inspraakavond aangegeven ook een bijdrage te willen leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen. Maar een bezuiniging van maar liefst 52% is toch onredelijk fors te noemen en zet de activiteiten van beide Stichtingen onder druk.

Jaarlijks komt er uit Estelí een muurschilder om in Delft bekendheid te geven aan de stedenband die Delft heeft met deze Nicaraguaanse stad. Zo hebben in 2007 de kunstenaars Coralia Garcia Peralta & Jafeth Escalante Morales een muurschildering bij de Freinetschool gemaakt. En zo zullen de bezoekers van parkeergarage Phoenix, bij de entree aan de Oude Delft, ook een dergelijke muurschildering aantreffen met hetzelfde gedachtegoed.

De stedenband Delft-Estelí biedt de mogelijkheid om in of nabij een school in Delft een muurschildering te laten aanbrengen. Dit jaar is gekozen voor basisschool De Regenboog in Tanthof-Oost. De Nicaraguaanse muurschilder Freddy Ulises Naira Aráuz zal één van de buitenmuren van de school opvrolijken met een compositie die in het teken staat van het dagelijkse leven in Nicaragua, kinderen en onderwijs, de Nicaraguaanse natuur en de geschiedenis van het land.

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van De Regenboog hebben ontwerptekeningen gemaakt en het is de taak aan de Nicaraguaanse kunstenaar om gedeeltes uit deze tekeningen samen te brengen in 1 compositie. De kinderen uit groep 7 en 8 zullen p 1 en 2 november 2010 de kunstenaar assisteren bij de uitvoering van deze muurschildering, want op vrijdag 5 november 2010 zal burgemeester Bas Verkerk, samen met de kunstenaar en de kinderen dit fraaie stukje kunst onthullen.

Stadsbelangen vindt het een goede gedachte dat kinderen betrokken worden bij kunst, cultuur en de stedenband die Delft heeft met onze zustersteden. Per slot van rekening geldt ook voor solidariteit: jong geleerd, oud gedaan!

Fractie Stadsbelangen Delft

toekomst stadsradio

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 17 januari 2007   
Betreft : Stadsradio Delft   

Geacht college,   

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.  Ons bereiken berichten dat het bestuur van de Stichting Stadsradio Delft een andere koers wenst in te slaan voor wat betreft de stadsradio.  Men zou voornemens zijn eenzijdig bestaande contracten met Rodi BV te verbreken dan wel deze al verbroken hebben. Hierdoor zou het voortbestaan  van de stadsradio onder druk komen te staan. Daar de gemeente Delft  jaarlijks de zogenaamde opcenten overmaakt aan genoemde Stichting,  menen wij dat de gemeente als een belangrijke partij moet worden gezien  als het gaat om het voortbestaan van de stadsradio.   

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen. 1. Is de hierboven geschetste situatie bekend bij het college? 2. Zo ja, dan verzoeken wij u ons te informeren over de huidige  situatie  en vernemen wij graag uw standpunt hierover. 3. Zo nee, dan verzoeken wij u deze kwestie uit te zoeken en ons daarna  hierover te infomeren. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet? 
4. Als er inderdaad sprake is van een koerswijziging aan de kant van  het  Stichtingsbestuur, heeft het Stichtingsbestuur bij de gemeente dan een plan van aanpak ingeleverd dan wel een bedrijfsplan, waarmee het voortbestaan van de stadsradio de komende jaren wordt gegarandeerd?  5. Zo ja, dan verzoeken wij u ons dit plan toe te zenden. 6. Worden de opcenten in 2007 wederom betaald aan de Stichting  Stadsradio Delft en zo ja, op basis waarvan en onder welke voorwaarden?   

Tenslotte willen wij ook weten of een eventuele ontbinding van het  contract met  Rodi BV mogelijk financiële consequenties zou kunnen hebben voor de  gemeente Delft.   

Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie van Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman