Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 17 januari 2007   
Betreft : Stadsradio Delft   

Geacht college,   

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.  Ons bereiken berichten dat het bestuur van de Stichting Stadsradio Delft een andere koers wenst in te slaan voor wat betreft de stadsradio.  Men zou voornemens zijn eenzijdig bestaande contracten met Rodi BV te verbreken dan wel deze al verbroken hebben. Hierdoor zou het voortbestaan  van de stadsradio onder druk komen te staan. Daar de gemeente Delft  jaarlijks de zogenaamde opcenten overmaakt aan genoemde Stichting,  menen wij dat de gemeente als een belangrijke partij moet worden gezien  als het gaat om het voortbestaan van de stadsradio.   

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen. 1. Is de hierboven geschetste situatie bekend bij het college? 2. Zo ja, dan verzoeken wij u ons te informeren over de huidige  situatie  en vernemen wij graag uw standpunt hierover. 3. Zo nee, dan verzoeken wij u deze kwestie uit te zoeken en ons daarna  hierover te infomeren. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet? 
4. Als er inderdaad sprake is van een koerswijziging aan de kant van  het  Stichtingsbestuur, heeft het Stichtingsbestuur bij de gemeente dan een plan van aanpak ingeleverd dan wel een bedrijfsplan, waarmee het voortbestaan van de stadsradio de komende jaren wordt gegarandeerd?  5. Zo ja, dan verzoeken wij u ons dit plan toe te zenden. 6. Worden de opcenten in 2007 wederom betaald aan de Stichting  Stadsradio Delft en zo ja, op basis waarvan en onder welke voorwaarden?   

Tenslotte willen wij ook weten of een eventuele ontbinding van het  contract met  Rodi BV mogelijk financiële consequenties zou kunnen hebben voor de  gemeente Delft.   

Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie van Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman