Discriminatie NOOIT!

discriminatieOf de fractie van Oort op 23 februari 2012 in dezelfde gemeenteraadsvergadering aanwezig is geweest als onze fractie kan men zich afvragen. Op zijn website schrijft van Oort: ‘ Delftse  Raad neemt geen stelling tegen Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen.’ Dit omdat zijn motie, waarin werd gevraagd aan de burgemeester om een brief te sturen aan minister-president Rutte met het verzoek om publiekelijk afstand te nemen van het meldpunt, geen  meerderheid kreeg. 

Vrijwel alle fracties hebben in de raadsvergadering aangegeven tegen elke vorm van discriminatie te zijn. Stadsbelangen heeft letterlijk tijdens het debat gezegd: ‘Onze fractie was, is en blijft tegen discriminatie.’ Duidelijker kan het standpunt van onze fractie niet worden verwoord. 

De motie van van Oort, hoe begrijpelijk en sympathiek, vraagt aan de minister-president afstand te nemen van de individuele actie van de PVV. Rutte heeft al laten weten, ook op aandrang van een aantal Tweede Kamer fracties, geen uitspraak over deze individuele actie te willen doen en bovendien is de verwerpelijke actie van de PVV geen landelijk beleid. Een motie van de Delftse gemeenteraad zal daarom de PVV niet op andere gedachten brengen. Als er wel sprake zou zijn geweest van landelijk beleid of enige kans dat de PVV haar koers op dit onderwerp zou wijzigen, dan had onze fractie de motie zeker gesteund. 

Uit het feit dat vrijwel alle Delftse fracties aangaven en uitspraken tegen elke vorm van discriminatie te zijn en ook tegen de verwerpelijke actie van de PVV, kan dus niet de conclusie worden getrokken dat de Delftse Raad geen stelling zou nemen tegen het Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen van de PVV.’ Integendeel! 

Het was prima dat van Oort dit onderwerp ter sprake bracht, maar een motie aannemen die landelijk geen enkel gewicht in de schaal legt, heeft weinig zin. Daarom heeft Stadsbelangen deze motie niet gesteund. 

Stadsbelangen blijft zich als lokale partij houden aan wat in ons verkiezingsprogramma 2010-2014 werd opgetekend, namelijk:  ‘Iedereen van welke afkomst, geloof of seksuele geaardheid dan ook, hoort bij de Delftse gemeenschap en heeft gelijke rechten en plichten.’ 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

De droom van Aad

Droom ik?  DELFT – Ik vraag mij de laatste weken het volgende af: Droom ik, of leef ik in de werkelijkheid? Op grond van het feit dat het Delftse  College van
B en W twee jaar bestaat, krijgen de wethouders en hun leider vele mogelijkheden hun successen kenbaar te maken.   

Diverse publicaties maken mij duidelijk, dat ik de kennis en vaardigheden van de dames en heren helemaal niet goed inschat. Ik heb het gewoon niet bij het goede eind. Ik zie gewoon de zaken verkeerd. Ik ben te subjectief.   

En toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat er een aantal vreemde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De plaatselijke pers geeft de bestuurders van onze stad de gelegenheid zelfs mij op de gedachte te laten komen, dat ik droom. Heel erg knap, maar vooralsnog trap ik daar niet in. Ik blijf wakker.   

Daarnaast durf  ik als grondlegger van de Stadskrant (wederom) de stelling aan, dat deze krant wordt gebruikt als positieve publiciteit voor de Burgemeester en de Wethouders. Dit is nooit de opzet geweest. In het  afgelopen weekeinde misbruikte mevrouw Merkx de Stadskrant om haar  falen voor wat betreft de Stadsverwarming te ontzenuwen.   

Haar collega’s Dick Rensen, Saskia Bolten, Ronald Vuijk, Anne Koning en leider Bas Verkerk deden dat ook al over diverse slechte besluiten in het verleden. Als de Stadskrant op deze manier misbruikt wordt, zou het een  goed besluit zijn dit medium af te schaffen en de daarbij behorende  financiën te besteden aan zaken voor de burger. Of droom ik nu werkelijk?  Aad Bonthuis, Delft