Impulsief Referendumverzoek

referendumEen college dat niet wil horen, moet het dan maar voelen. Niet zo verwonderlijk dat er krachten in onze stad los komen, die zich gaan bemoeien met de bouw van het Nieuwe Stadskantoor. Weliswaar rijkelijk laat, maar toch.

Het is duidelijk dat over het inleidend referendumverzoek niet goed is nagedacht. Impulsief iemand voor het karretje spannen om een verzoek in te dienen, zorgen dat jezelf met de foto in de krant komt, want dat is belangrijk, en vervolgens het laten afweten als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraadsvergadering. 

En zo kan het gebeuren dat er een inleidend referendumverzoek  gaat over een voorstel dat niet voorligt. Een domme en misleidende actie, waarbij onze inwoners ook nog eens op het verkeerde been worden gezet.

De referendumkamer heeft naar onze mening op zorgvuldige wijze dit inleidende verzoek beoordeeld en is tot een zuivere afweging van dit verzoek gekomen en ook tot een helder advies. Een advies dat onze fractie volgt.

Toch nog een opmerking over het spoedeisende karakter dat het college als argument naar voren bracht bij de referendumkamer. Wij zijn van mening dat het college het voorstel inzake het Nieuwe Kantoor zelf spoedeisend heeft gemaakt door de gemeenteraad zo laat met dit voorstel te confronteren. Het lijkt erop dat dit een bewuste vooropgezette actie van het college is geweest. Het is dan ook terecht dat de referendumkamer dit argument niet zwaar heeft gewogen.

Overigens betekent dit terechte advies van de referendumkamer nu, niet dat het college de vlag kan hijsen. Een college dat niet wil horen, zal het zeker in de toekomst gaan voelen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Vragen Vermeercentrum

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 14 oktober 2007   
Betreft : Vermeercentrum   

Geacht college,   

U heeft zich afgelopen week bij de curator gemeld als belangstellende  in verband met een mogelijke doorstart van het Vermeercentrum.  Curator Van Vlijmen heeft, volgens berichten in de pers, laten weten  dat gegadigden tot donderdag 18 oktober 2007 de tijd hebben een concreet bod te doen. Als er dan geen concreet bod ligt, zal de  curator de inventaris en voorraden gaan verkopen.   

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen. 1. Is het juist dat de curator u heeft laten weten dat u als  gegadigde voor 18 oktober as. een concreet bod moet uitbrengen?  2. Zo ja, bent u voornemens een concreet bod te doen?    Indien u voornemens bent een concreet bod te doen, dan vragen wij u dit vooraf met de gemeenteraad, dus voor donderdag 18 oktober 2007,  te bespreken.   

Gezien het spoedeisende karakter, vragen wij u onze vragen per omgaande te beantwoorden.   

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman