Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 14 oktober 2007   
Betreft : Vermeercentrum   

Geacht college,   

U heeft zich afgelopen week bij de curator gemeld als belangstellende  in verband met een mogelijke doorstart van het Vermeercentrum.  Curator Van Vlijmen heeft, volgens berichten in de pers, laten weten  dat gegadigden tot donderdag 18 oktober 2007 de tijd hebben een concreet bod te doen. Als er dan geen concreet bod ligt, zal de  curator de inventaris en voorraden gaan verkopen.   

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen. 1. Is het juist dat de curator u heeft laten weten dat u als  gegadigde voor 18 oktober as. een concreet bod moet uitbrengen?  2. Zo ja, bent u voornemens een concreet bod te doen?    Indien u voornemens bent een concreet bod te doen, dan vragen wij u dit vooraf met de gemeenteraad, dus voor donderdag 18 oktober 2007,  te bespreken.   

Gezien het spoedeisende karakter, vragen wij u onze vragen per omgaande te beantwoorden.   

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman