Vragen vertraging Spoorzonetraject

Neopost_2Aan      : het college van Burgemeester en Wethouders
Delft , 14 februari 2011
Betreft : verzoek om informatie en schriftelijke vragen inzake het Spoorzonetraject

Geacht college,

In het kader van de extra vertraging van een jaar (inmiddels twee jaar) die het Spoorzonetraject heeft opgelopen als gevolg van verkeerde(?) meetwaarden van de grondwaterstanden, heeft de informatie die wij ontvingen tijdens de commissie SVR van 13 januari 2011 en 3 februari 2011 bij onze fractie geleid tot de (on)nodige verwarring en meer vragen opgeroepen dan antwoorden. Reden waarom onze fractie enkele zaken verder wil (laten) onderzoeken.

Wij willen de volgende informatie hebben.

1. De in de periode 2005-2008 verzamelde, en door kennisinstituten beoordeelde, meetwaarden van de grondwaterstanden op basis waarvan het contract met de aannemer werd opgesteld.

2. De rapportages waarin staat vermeld hoe de verzamelde en geanalyseerde
grondwatergegevens zijn vertaald naar de in het contract opgenomen ontwerpwaarden.

3. Informatie over aanvullende onderzoeken met betrekking tot de grondwaterstanden indien die er in de periode 2005-2008 zijn geweest.

4. Het contract, of in ieder geval de passages uit het contract, waarin verkeerde meetresultatenvan de grondwaterstanden zijn opgenomen.

5. De meetgegevens van bedoelde grondwaterstanden op basis waarvan de aannemer stelde dat de gegevens in het contract niet juist zijn.

Vervolgens vragen wij ons af het college nog een second opinion heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de geconstateerde fout.  Zo nee waarom niet en zo ja, wat was hiervan het resultaat?

Wij zien uw informatie en beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer/Aad Meuleman

Werkzaamheden Koepoortgarage

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 8 juni 2006   
Betreft : werkzaamheden Koepoortgarage   

Geacht college,   

Onze fractie heeft van bewoners signalen ontvangen over de werkzaamheden  die plaatsvinden in verband met de bouw van de Koepoortgarage. Zo zou de norm die gehanteerd wordt bij trillingen als gevolg van heien regelmatig worden overschreden. Daarnaast zouden er verzakkingen zijn geconstateerd van 40 mm in plaats van de gestelde norm van 25 mm. Deze  norm  is ook vastgelegd in een verslag van de bijeenkomst die op 28 juni 2005  heeft  plaatsgevonden.  Ook blijkt men zich niet te houden aan de risicoanalyse van GeoDelft van april 2005  met betrekking tot het meten van de waterstanden. In deze analyse staat over  de metingen van de peilbuizen dat deze metingen na installatie eenmaal per dag  moeten worden gehouden tot twee weken na volledige ontgraving. Hierna  gedurende  twee weken tweemaal per week. Thans zou blijken dat deze metingen maar  eenmaal  per twee weken worden gedaan.   

Begin mei 2006 zou de waterstand op het freatisch vlak schikbarend laag  zijn geweest,  te weten -1.80m daar waar -1.20 zou zijn toegestaan. Ook nu zou de  waterstand te  laag zijn. 

1. In verband hiermee wil onze fractie weten of de hierboven omgeschreven  situatie  juist is en zo ja, welke maatregelen het college denkt te nemen om  zich te houden  aan de gestelde normen. (trillingen, verzakkingen, waterstanden). 
2. Indien deze normen niet realiseerbaar zijn, kan dit dan nadelige  consequenties hebben voor de bewoners in de omgeving van de Koepoortbrug en dus ook voor de gemeente Delft?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman