Toeristen Informatie Punt

2tip 003Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft,  30 december 2009

Betreft: schriftelijke vragen Toeristen Informatie Punt (TIP)

Geacht college,

De afgelopen maanden heb ik contact gehad met zowel wethouder Merkx als wethouder Vuijk over een pand dat binnenkort op de markt vrij komt. Het gaat hier om het pand Markt 49. Bedoeld pand is uitermate geschikt zijn om het Toeristen Informatie Punt in te huisvesten. De markt is in principe de plek waar een dergelijk informatie punt voor toeristen en anderen te vinden moet zijn.

Volgens onze informatie is de eigenaar van het pand bereid om met de gemeente onderhandelingen aan te gaan, waardoor een verhuizing van het TIP naar de markt wellicht gerealiseerd kan worden. Inmiddels hebben wij vanuit de gemeente bericht ontvangen, dat de gevraagde huurprijs dermate hoog is, dat een verhuizing van het TIP naar de markt niet haalbaar is.

Graag willen wij van u vernemen wanneer er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de eigenaar. Hoe zijn de onderhandelingen verlopen en welke voorstellen heeft de eigenaar richting de gemeende gedaan? Heeft de gemeente ook tegenvoorstellen gedaan en zo ja, welke? Als de gemeente geen tegenvoorstellen heeft gedaan, wat is daarvan de reden?

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,
fractie Lijst Stoop
(mede namens de fractie Stadsbelangen-Delft)
 Bram Stoop

Evenemententerrein te commercieel voor amateurs

Het evenemententerrein Lijm & Cultuur aan de Rotterdamseweg  was destijds vooral bedoeld om de amateurverenigingen een plek te bieden voor repetities en optredens. Daarmee een antwoord  gevend op het ruimtegebrek in Delft voor amateur-gezelschappen.   

Met veel tam tam, toeters en bellen werd het terrein vorig jaar officieel in gebruik genomen.Vanuit de amateur verenigingswereld komen sinds die tijd steeds meer signalen over de hoge kosten die in rekening worden gebracht als men gebruik van het terrein wil maken.   

Vorige week werd op het Bastiaanplein een mini taptoe gehouden als aankondiging van de Taptoe Delft 2008. Oorspronkelijk was de  gedachte deze mini taptoe, met diverse amateur-korpsen, op het evenemententerrein te houden om daarmee uit te proberen of het  terrein geschikt zou zijn voor dergelijke evenementen. De hoge huurprijs die men in rekening wilde brengen, weerhield de organisatie deze mini taptoe op het terreinvan Lijm & Cultuur te  organiseren. Dus week men uit naar het Sebastiaanplein. Geen hoge  kosten en vrij toegang voor het publiek.   

Er moet snel iets veranderen aan het beleid van het evenemententerrein ten opzichte van amateur-gezelschappen, anders dreigt Lijm & Cultuur  een echt “amateur debacle” te worden. Fractie Stadsbelangen-Delft