Van de fractie

De gemeenteraadsvergadering van 19 april jl. begon “lachwekkend”. Leefbaar-Delft had kritiek op de afwezigheid van de burgemeester, maar zweeg over de afwezigheid van de eigen fractievoorzitter. Dat  was kennelijk geen probleem.    Trouwlocaties. Het initiatiefvoorstel van de VVD fractie over uitbreiding van het aantal  trouwlocaties in Delft werd verschoven naar de commissievergadering van  mei.  TU Noord.  Stadsbelangen is niet akkoord gegaan met het bestemmingsplan TU Noord.  Tijdens de behandeling in de commissie bleek uit de inspraak dat de gemeente zich  niet heeft gehouden aan afspraken die met de bewoners in het gebied rond Vliegenthart  in het verleden waren gemaakt. Het destijds in samenwerking met de  bewoners voor dit gebied gemaakte ontwikkelingsplan, dat toen door de raad werd vastgesteld,  bleek niet integraal te zijn overgenomen in het bestemmingsplan. Dat was volgens de bewoners wel afgesproken.   

Onze fractie heeft de wethouder hierover tijdens het debat om uitleg  gevraagd,  maar de wethouder ging niet in op onze vragen. De wethouder probeerde de  raad  ervan te overtuigen toch akkoord te gaan met dit plan, omdat de gemeente  dan  mogelijk geconfronteerd zou kunnen worden met schadeclaims. Voor Stadsbelangen een onaanvaardbare situatie. Pas wanneer de  gemeenteraad  akkoord gaat met een bestemmingsplan, wordt definitief duidelijk wat wel  of niet mogelijk wordt in een gebied. Het kan niet de bedoeling zijn, dat een  gemeenteraad, onder druk van mogelijke schadeclaims, wordt gedwongen akkoord te gaan  met een  bestemmingsplan. Dat is de wereld op z’n kop zetten.    Gedeeltelijke invoering fase 4 autoluwbeleid.  Bijzonder was het te constateren dat de coalitie wenste af te wijken van  het  raadsbesluit van januari 2006. In dat raadsbesluit werd besloten dat fase  4 van het  autoluwbeleid pas zou worden ingevoerd nadat de Koepoortgarage zou zijn  gerealiseerd.  Nu realisatie van de Koepoortgarage is vertraagd, meende de coalitie hier een argument  in te zien om over te gaan tot gedeeltelijke uitvoering van fase 4.  Hiervoor moesten  natuurlijk argumenten worden verzonnen. Het zou goed zijn voor het  Noordelijk  winkelgebied en voor de ondernemers/bewoners van de Nieuwe Langendijk.   

tadsbelangen gelooft niet in deze verzonnen sprookjes en heeft dat met  tegenargumenten duidelijk gemaakt. De VVD, een groot voorstander van het  invoeren van fase 4 van het autoluwbeleid, onder voorwaarde dat eerst de  Koepoortgarage klaar moet zijn, had geen enkele moeite om met het  grootste gemak  van standpunt te veranderen en ging vrolijk akkoord met dit  collegevoorstel. Fractie Stadsbelangen-Delft

Stadhuis de plek voor besluitvorming

Het houden van gemeenteraads-, of commissievergaderingen buiten het  stadhuis  zal de betrokkenheid van onze inwoners bij de politiek niet vergroten. De ervaring  leert dat men de weg naar het stadhuis heel goed weet te vinden als er onderwerpen worden besproken die men belangrijk vindt. Zeker als het gaat  om  zaken die mensen persoonlijk raken. (denk aan vergunningparkeren in  wijken,  dagopvang)   

Bovendien is het stadhuis een herkenbare plek voor iedereen en er zijn  allerlei  noodzakelijke voorzieningen aanwezig. (microfoons, opname apparatuur,  bodes etc.)  Steeds van plaats veranderen leidt niet alleen tot verwarring bij onze  inwoners,  maar brengt extra kosten met zich mee.  De betrokkenheid van inwoners vergroot je niet door gemeenteraads- of  commissievergadering buiten het stadhuis te houden, maar door als partij  beloften  aan inwoners na te komen. Door te stoppen met politieke machtspelletjes. Door  afstand te nemen van de zogenaamde uitlegcultuur waar diverse partijen en wethouders een handje van hebben. (wij zullen u eens uitleggen, waarom  het plan  zo goed is voor u)

De politiek moet vooral blijven luisteren naar anderen en hun standpunten uiterst serieus nemen. Politieke partijen moeten zelf de  inwoners gaan opzoeken. Daarmee vergroot je de betrokkenheid van inwoners bij de politiek.    Wel denkt Stadsbelangen dat de gemeenteraad vaker gebruik zou moeten maken  van het instrument maatschappelijke verkenningen. Hoorzittingen over  onderwerpen  die bijvoorbeeld betrekking hebben op een bepaald gebied of wijk zouden wel op andere plaatsen dan het stadhuis kunnen worden gehouden. Maar voor  besluitvorming  blijft het stadhuis de aangewezen plek.   

Fractie Stadsbelangen-Delft