Horecavoorziening Delftse Hout gesloten?

1houtAan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 15 april 2009   
Betreft : horecavoorziening/gebruik toiletten in De Delftse Hout   

Geacht college,   

Voor zover onze fractie is geïnformeerd, is de horecavoorziening met  gebruik  van de toiletten in de Delftse Hout (zie afbeelding) dit jaar niet meer  operationeel.  De recreanten in het Delftse Hout konden bij mooi weer gebruik maken van  deze voorziening. (kopen van een snack/drankje en gebruik maken van  de toiletten) Het contract met de ondernemer die deze voorziening in de  afgelopen jaren heeft verzorgd, blijkt niet te zijn verlengd. Wij hebben dan ook de volgende vragen.   

1. Waarom werd het contract met de ondernemer niet meer verlengd? 

2. Is het juist dat bedoelde voorziening niet meer wordt gebruikt? Zo  ja,  wat is hiervan de reden? 

3. Is er een mogelijkheid dat deze voorziening zo spoedig mogelijk weer  in gebruik wordt genomen door dezelfde of een andere ondernemer?  Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet? 

4. Bent u het met onze fractie eens, dat een dergelijke voorziening, zeker bij mooi weer als vele recreanten De Delftse Hout bezoeken, operationeel moet zijn? Zo nee, waarom niet?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Toekomst Regiovervoer moet beter!

Voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag kreeg wethouder Rensen, op initiatief van de SP, een  zwartboek overhandigd namens een twintigtal instanties die klachten  hadden verzameld over het huidige regiovervoer.   

Inmiddels was al bekend geworden dat Haaglanden het contract  met de huidige vervoerder per september 2009 niet zal verlengen. Dat neemt niet weg dat tot die tijd de druk op de huidige vervoerder maximaal in stand moet blijven. De gebruikers van dit vervoer hebben  daar recht op.   

Ondertussen is het zaak om goed na te denken hoe het vervoer vanaf  september 2009 moet worden ingeregeld. Hierbij moet vooral de  kwaliteit van het vervoer prioriteit krijgen en wat Stadsbelangen  betreft minder gekeken worden naar het prijskaartje. Dat is de les  die moet worden geleerd vanuit het verleden.    Stadsbelangen denkt dat het niet onverstandig is om het idee te onderzoeken het vervoer straks te spreiden over verschillende vervoerders. De gebruiker heeft dan meerdere mogelijkheden en is niet meer afhankelijk van één vervoerder.   

In ieder geval ondersteunt Stadsbelangen de wens die het CDA uitsprak  in de raad om, voordat de aanbestedingsprocedure gaat lopen, eerst een  plan van eisen vooraf met de gemeenteraad te bespreken. Fractie Stadsbelangen-Delft

toekomst stadsradio

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 17 januari 2007   
Betreft : Stadsradio Delft   

Geacht college,   

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.  Ons bereiken berichten dat het bestuur van de Stichting Stadsradio Delft een andere koers wenst in te slaan voor wat betreft de stadsradio.  Men zou voornemens zijn eenzijdig bestaande contracten met Rodi BV te verbreken dan wel deze al verbroken hebben. Hierdoor zou het voortbestaan  van de stadsradio onder druk komen te staan. Daar de gemeente Delft  jaarlijks de zogenaamde opcenten overmaakt aan genoemde Stichting,  menen wij dat de gemeente als een belangrijke partij moet worden gezien  als het gaat om het voortbestaan van de stadsradio.   

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen. 1. Is de hierboven geschetste situatie bekend bij het college? 2. Zo ja, dan verzoeken wij u ons te informeren over de huidige  situatie  en vernemen wij graag uw standpunt hierover. 3. Zo nee, dan verzoeken wij u deze kwestie uit te zoeken en ons daarna  hierover te infomeren. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet? 
4. Als er inderdaad sprake is van een koerswijziging aan de kant van  het  Stichtingsbestuur, heeft het Stichtingsbestuur bij de gemeente dan een plan van aanpak ingeleverd dan wel een bedrijfsplan, waarmee het voortbestaan van de stadsradio de komende jaren wordt gegarandeerd?  5. Zo ja, dan verzoeken wij u ons dit plan toe te zenden. 6. Worden de opcenten in 2007 wederom betaald aan de Stichting  Stadsradio Delft en zo ja, op basis waarvan en onder welke voorwaarden?   

Tenslotte willen wij ook weten of een eventuele ontbinding van het  contract met  Rodi BV mogelijk financiële consequenties zou kunnen hebben voor de  gemeente Delft.   

Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie van Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman