1houtAan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 15 april 2009   
Betreft : horecavoorziening/gebruik toiletten in De Delftse Hout   

Geacht college,   

Voor zover onze fractie is geïnformeerd, is de horecavoorziening met  gebruik  van de toiletten in de Delftse Hout (zie afbeelding) dit jaar niet meer  operationeel.  De recreanten in het Delftse Hout konden bij mooi weer gebruik maken van  deze voorziening. (kopen van een snack/drankje en gebruik maken van  de toiletten) Het contract met de ondernemer die deze voorziening in de  afgelopen jaren heeft verzorgd, blijkt niet te zijn verlengd. Wij hebben dan ook de volgende vragen.   

1. Waarom werd het contract met de ondernemer niet meer verlengd? 

2. Is het juist dat bedoelde voorziening niet meer wordt gebruikt? Zo  ja,  wat is hiervan de reden? 

3. Is er een mogelijkheid dat deze voorziening zo spoedig mogelijk weer  in gebruik wordt genomen door dezelfde of een andere ondernemer?  Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet? 

4. Bent u het met onze fractie eens, dat een dergelijke voorziening, zeker bij mooi weer als vele recreanten De Delftse Hout bezoeken, operationeel moet zijn? Zo nee, waarom niet?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman