Schriftelijke vragen: Het vergeten kunstwerk?

kunstwerkZoals uw college bij de behandeling van de Programmabegroting 2017-2020 al aankondigde, overigens werd de Programmabegroting door onze fractie niet gesteund, wil Delft een kunstwerk ter waarde van 1 miljoen euro realiseren op het stationsplein. De terechte weerstand in de stad tegen dit voornemen neemt steeds meer toe. Het is niet uit te leggen dat een stad met nog zoveel schulden dergelijke voornemens presenteert.
Meer lezen

Post NL…..Werkse!

Vorige week had onze fractie een gesprek met een inwoner van onze stad. Deze persoon (naam bekend bij onze fractie) wilde graag zijn ervaring vertellen over de activiteiten van Werkse (voorheen Combiwerk). Mensen zonder een baan worden via Werkse op weg geholpen naar een nieuwe baan. Dat klinkt heel goed. De website van Werkse ziet er schitterend uit en bestaat alleen maar uit succesverhalen en dito aanpak van allerlei trajecten. Je zou bijna je eigen baan hiervoor opgeven om via Werkse opnieuw herboren aan de slag te gaan. Toch is onze fractie geschrokken hoe het bij Werkse er in de praktijk werkelijk aan toe gaat.
Meer lezen

Schriftelijke vragen WWB

baanDat kan betekenen, dat bedoelde mensen onder het wettelijk minimum loon aan het werk worden gezet. Externe bedrijven, zoals bijvoorbeeld TGP post, profiteren hiervan omdat geen salaris uitbetaald hoeft te worden. Als argument zou gelden, dat men dan gemakkelijker vanuit een dergelijke situatie weer een baan zou kunnen vinden.
Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: schriftelijke vragen WWB 

Delft, 26 mei 2013

Geacht college,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben begrepen dat de gemeente Delft voornemens zou zijn om mensen met een WWB uitkering voor een volle werkweek, gedurende twee jaar, wil inzetten bij activiteiten buiten de deur (Schoonmaak, TGP post, etc.). bij onder andere particuliere bedrijven.

Dat kan betekenen, dat bedoelde mensen onder het wettelijk minimum loon aan het werk worden gezet. Externe bedrijven, zoals bijvoorbeeld TGP post, profiteren hiervan omdat geen salaris uitbetaald hoeft te worden. Als argument zou gelden, dat men dan gemakkelijker vanuit een dergelijke situatie weer een baan zou kunnen vinden.  

Ook Combiwerk zou mensen met een WWB uitkering willen inzetten bij schoonmaakwerkzaamheden. Combiwerk kan op deze manier gebruik maken van zeer goedkope arbeiders (WWB uitkering) terwijl Combiwerk actief op de markt is en feitelijk zo oneerlijke concurrentie pleegt ten opzichte van overige schoonmaakbedrijven.

Onze fractie heeft de volgende vragen.

  1. Is het juist dat mensen met een WWB uitkering gedurende twee jaar worden ingezet bij externe bedrijven en werkzaamheden moeten berichten onder het wettelijk minimum loon?
  2. Indien dit het geval is, wat is hierbij de achterliggende gedachte?
  3. Indien dit niet het geval is, wat is dan het gevoerde beleid met betrekking tot mensen met een WWB uitkering in relatie tot werk?
  4. Wordt hierbij nog onderscheid gemaakt voor mensen zonder en/of met een handicap?
  5. Als vraag 2. met ja wordt beantwoord, vindt u dan, dat er sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
fractie Stadsbelangen Delft

Aad Meuleman

Gemeente weer door rechter teruggefloten

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 29 september 2008   
Betreft : gerechtelijke procedure tegen hoofdverdachte inzake  vermeende fraude Combiwerk   

Geacht college,   

In 2002 kwam een zaak aan het licht inzake vermeende fraude binnen  Combiwerk.  Deze kwestie werd destijds groots aangepakt. Uiteindelijk is er niet veel van overgebleven, behalve dat mensen onnodig zijn beschadigd. De gemeente  Delft heeft gemeend alle geleden schade te moeten verhalen op de ”hoofdverdachte”.   

In 2007 heeft op initiatief van de rechter de advocaat van bedoelde  hoofdverdachte  en vertegenwoordigers van de gemeente bezien of deze kwestie met wederzijds goedvinden kon worden afgesloten. Samen bereikten zij een overeenkomst,  maar  wethouder Bolten dan wel het college zouden niet bereid zijn geweest mee  te werken aan het voorgestelde compromis.   

De rechter heeft nu op 10 september 2008 in deze zaak uitspraak gedaan en de  gemeente Delft op alle aangevoerde punten in het ongelijk gesteld. De gemeente  Delft werd zelfs veroordeeld in het betalen van de proceskosten. In feite acht de  rechter niet bewezen dat bedoelde hoofdverdachte de gemeente Delft en  Combiwerk zou hebben benadeeld, waardoor het verhalen van schade niet aan  de orde is. Overigens hebben wij begrepen dat bedoelde hoofdverdachte, die  door de gemeente Delft destijds strafrechtelijk werd ontslagen, al weer geruime  tijd door middel van een aanstelling via de gemeente Delft werkzaam is.   

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen.   
1. Is het college voornemens in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, van 10 september 2008? Zo ja, welke argumenten liggen hier dan aan ten  grondslag en is het verstandig, gezien de duidelijke argumentatie van  de rechter,  deze kwestie nog langer te laten voortduren?   

2. Als het college niet in beroep gaat tegen de beslissing van d  rechter, wat is  daarvan de reden? 

3. Is het juist dat medio 2007 een compromis was bereikt tussen de  advocaat van  bedoelde hoofdverdachte en vertegenwoordigers van de gemeente Delft met  als doel deze kwestie definitief af te ronden? 

4. Zo ja, klopt het dat wethouder Bolten dan wel het college niet  hebben willen  meewerken aan dit compromis? Als dat het geval is, waarom werd het bereikte  compromis dan niet door de wethouder/college ondersteunt? 

5. Welke nadelige (financiële) consequenties kan deze uitspraak voor  de gemeente  Delft hebben? 

6. Is het college bereid op basis van deze uitspraak een gesprek aan te gaan met  bedoelde hoofdverdachte teneinde deze kwestie definitief af te ronden? Zo nee, waarom niet?   

Los van bovenstaande kwestie valt het onze fractie de laatste tijd op,  dat de gemeente bij diverse zaken door de rechter in het ongelijk wordt gesteld. Een  slechte zaak voor  het imago van de gemeente Delft. Hoewel wij begrijpen, dat de uitkomsten van rechtszaken niet vooraf te  voorspellen zijn, vragen wij ons af hoe het is gesteld met de kwaliteit van juridische onderbouwing dan wel adviezen binnen de gemeente Delf bij gerechtelijke procedures, waarbij de gemeente  Delft is betrokken. Graag zouden wij hierop een reactie van u willen  ontvangen. Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman