bankHet college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 29 september 2010
Betreft: schriftelijke vragen ontmoetingsplekken

Geacht college,

Uit de pers vernamen wij dat er problemen zouden zijn rond de ontmoetingsplek voor kinderen bij de scholen in Tanthof Oost.  Kern van het probleem is dat de ontmoetingsplek (Kasteelbankje), ontworpen door en bedoeld voor kinderen, niet door hen kan worden gebruikt omdat het nieuwe bankje door ongewenste personen wordt gebruikt. Voor zover wij hebben begrepen waarschuwt de schoolleiding van de Regenboogschool de kinderen en hun ouders voor deze ontmoetingsplek.

Recentelijk heeft wethouder de Prez een ontmoetingsplek voor ouderen geopend in de Buitenhof, Hij sprak toen de mooie woorden (citaat): ‘De kwaliteit van het leven stijgt als mensen elkaar blijven ontmoeten. Ook als je ouder wordt. Dit mooie bankje is daar een prima plek voor.’ Hoewel dit een mooie gedachte is, komt een dergelijke gedachte ons enigszins naïef voor. Zeker als het college er vanuit gaat dat alleen ouderen van het bedoelde bankje gebruik gaan maken.  De situatie rond de ontmoetingsplek in Tanthof Oost op dit moment geeft ons wat dat betreft een realistischer beeld te zien. Nog afgezien van vervuiling van deze plekken als gevolg van graffiti. Dit geeft ons aanleiding tot het stellen van onderstaande vragen.

1. Is de situatie rond de ontmoetingsplek voor kinderen in Tanthof Oost bekend bij uw college? Zo ja, welke maatregelen heeft u genomen om te zorgen dat de kinderen weer gebruik kunnen maken van deze door hen bedachte ontmoetingsplek?

2. Kan het college aangeven of de pas geopende ontmoetingsplek in het Buitenhof inderdaad wordt gebruikt door de doelgroep waarvoor deze plek is bestemd? Zo ja, waaruit blijkt dat?

3. Worden in onze stad nog meer van deze ontmoetingsplekken voorzien?

4. Als de doelstelling van dit soort bankjes/ontmoetingsplaatsen hun doel voorbij schiet, moeten we dit soort plekken dan nog wel willen creëren in wijken? Zeker als deze voor overlast zorgen. Of denkt het college de beoogde doelstelling wel te kunnen realiseren? Zo ja, hoe?

5. Graag wil onze fractie worden geïnformeerd over de kosten van het realiseren van genoemde ontmoetingsplekken. (Tanthof Oost en Buitenhof)

Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman