Samenstelling fractie
Alle fractieleden hebben een wijk als aandachtsgebied. Voor bijzonderheden/vragen in uw wijk of omgeving kunt u met hen contact opnemen door middel van een emailbericht aan stadsbelangen@delft.nl. Ook kunt u uw vragen/informatie sturen naar het post-, bezoekadres van de fractie: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

   Naam aandachtsgebied
    Aad  
   Aad Meuleman
wijk Buitenhof/Voordijkshoorn/Harnaschpolder
    1wim
   Wim de Koning
wijk Tanthof
    1simone 
   Simone van Dijk
wijk Binnenstad
    1werner
   Werner Bremer
wijk Vrijenban
    1bram
   Bram Stoop
wijk Wippolder
    1harry
   Harry van Adrichem
wijk Westerkwartier.Olofsbuurt/Hof van Delft
    1koos
   Koos den Haan
wijk Voorhof

Nieuwsbrief
In deze 2e nieuwsbrief geeft de fractie een overzicht van de activiteiten in de afgelopen twee maanden. Daarnaast geven Wim de Koning en Simone van Dijk het standpunt van de fractie weer over het onderwerp beginspraak en het initiatief om Serious Request (het Glazen Huis) in 2011 naar Delft te halen.

Standpunten fractie in commissie en gemeenteraad
– Stadsbelangen is akkoord gegaan met de Milieu Effecten Rapportage Delft Zuid Oost. De rapportage geeft als uitkomst dat geplande ontwikkelingen in dit gebied qua milieueffecten mogelijk zijn. Over de exacte invulling van de plannen moet nog het nodige worden uitgewerkt. Stadsbelangen heeft er bij het college op aangedrongen om bij de verdere invulling en uitwerking van de plannen alle partijen in dit gebied vooraf te betrekken.
– Stadsbelangen vindt dat, naast meer blauw op straat, onder voorwaarden cameratoezicht een belangrijke meerwaarde kan hebben als het gaat om enerzijds het veiligheidsgevoel (preventie)en anderzijds een belangrijk middel is om geweldsincidenten op te lossen. De meerderheid van de raad denkt helaas anders over het toepassen van cameratoezicht.
– Bij de afronding van het enquêteverzoek inzake de zogenaamde Gondelaffaire is Stadsbelangen akkoord gegaan met afspraken die de raad heeft gemaakt. De belangrijkste afspraak is dat bij soortgelijke situaties voortaan altijd een extern onderzoek zal worden ingesteld. Financiële bijdragen aan college-, raadsleden worden eerst met de raad besproken.
– Het Spoorzoneproject blijft de gemoederen bezig houden. Wederom werd een vertraging van een jaar aangekondigd. De argumentatie van het college hiervoor riep de nodige vragen op. Reden waarom de fractie schriftelijke vragen stelde aan het college. Stadsbelangen vindt dat de raad zich nog kritischer moet opstellen bij dit project. De belangen en risico’s voor onze stad zijn te belangrijk om dit project door een portefeuillehouder te laten aansturen die de aandacht ook nodig heeft bij andere belangrijke zaken. Daarnaast blijft onze fractie vraagtekens houden bij de kosten die zijn gemoeid met de realisatie van het Nieuwe Kantoor. Wij vinden dat deze kosten fors naar beneden bijgesteld moeten worden.
– Nog steeds merken wij dat initiatieven van burgers onvoldoende serieus worden bekeken op haalbaarheid. De gemeente richt zich vooral op argumenten waarom ideeën niet gerealiseerd kunnen worden, zoals bij het bevaarbaar maken van de Phoenixgracht. Een gemiste kans.
– Kritiek heeft Stadsbelangen ook over diverse zaken die zich afspelen binnen het buurt- en wijkwerk. De gang van zaken binnen het buurtcentrum de Wipmolen is aanleiding geweest om dit onderwerp ter bespreking te vragen in de vakcommissie.    

Bezoeken bewoners- en belangenverenigingen
Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd heeft de fractie een start gemaakt het bezoeken van bewoners- en belangenverenigingen in onze stad. Recentelijk heeft de fractie een bezoek gebracht aan de belangenvereniging TU Noord. Met deze vereniging hebben wij een constructief gesprek gehad en afgesproken de toekomstige plannen in het TU gebied in overleg met hen kritisch te bespreken.

1wimBeginspraak (Wim de Koning)
Beginspraak lijkt een nieuw modewoord. In feite is het niets anders dan: betrek de inwoners van onze stad bij de plannen en creëer draagvlak. Simpeler kan het niet. Beginspraak kent geen vastgesteld stappenplan. Elk project, elk plan, elk vraagstuk is anders en vergt dus een eigen aanpak. Er zijn er bepaalde basisspelregels om het beginspraakproces helder en gestructureerd te laten verlopen. De belangrijkste spelregel is dat alle betrokken doelgroepen serieus genomen worden als partner in het proces. De uitkomst staat ook niet vooraf vast. Dat betekent dat betrokken partijen, inclusief college en gemeenteraad, eveneens bereid moeten zijn het resultaat van een traject serieus te nemen. Daardoor creëer je draagvlak en vertrouwen bij alle belanghebbenden. Hoe meer ruimte er wordt geboden, hoe meer animo er zal zijn bij inwoners en andere partijen. Ook is het belangrijk om vooraf te inventariseren wie welke rol heeft en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. De gemeente is namelijk lang niet altijd initiatiefnemer of alleen beslisser. Bij een nieuwe manier van werken als beginspraak is het belangrijk om alle betrokkenen voldoende informatie en begeleiding te bieden. Achteraf moet duidelijk gemaakt worden wat er met de inbreng van de betrokken partijen is gedaan. Wanneer deelnemers elkaar motiveren en van kennis voorzien, wordt beginspraak een dynamisch en collegiaal proces met uiteindelijk het beste resultaat.

1simoneSerious Request / Glazen Huis (Simone van Dijk)
Delft doet er alles aan om het Glazen Huis van Serious Request 3FM in december 2012 naar de stad te halen. Op 22 maart j.l. werd door een delegatie van de initiatiefgroep Glazen Huis Delft het bidbook aangeboden aan Serious Request. In dit bidbook presenteert Delft zich als mogelijke gastlocatie voor Serious Request 3FM 2012. 3FM bezoekt de komende weken de vier steden om de locaties te bekijken. Die bezoeken evalueert 3FM samen met de ingediende plannen, voordat een beslissing wordt genomen. De Gemeente Delft, waaronder Stadsbelangen Delft, ondersteunt het idee van de initiatiefgroep in grote meerderheid. Natuurlijk zijn er allerlei mitsen en maren te bedenken, maar deze zijn in het bidbook allemaal het hoofd geboden. En juist in deze economisch wat mindere tijden kan Delft wel een boost gebruiken. In 2010 trok het Glazen Huis in Eindhoven 200.000 bezoekers en leverde het de horeca een extra omzet op van 3,5 miljoen euro. Meerwaarde is tevens dat Delft zich met de komst van dit festijn tiptop presenteert. Graffiti is weggewerkt, fietswrakken zijn opgeruimd en toegangswegen zijn aangekleed. En dan is er natuurlijk nog het goede doel dat onlosmakelijk verbonden is aan Serious Request en waar Delft trots op mag zijn om zich voor in te zetten. Eindhoven had een recordopbrengst van ruim 7,1 miljoen euro. Een mooie uitdaging voor Delft! Als u de actie wilt steunen, teken dan de petitie  op www.glazenhuisdelft.nl. U kunt ook een reactie achterlaten op www.seriousrequest.nl.  Vrijdag 29 april a.s. maakt 3FM bekend in welke stad het Glazen Huis staat in december 2012. In 2011 staat 3FM Serious Request in Leiden.

Meedoen!
Stadsbelangen blijft op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze stad en dat willen doen door zich bij onze partij aan te sluiten. Inmiddels hebben wij een advertentie geplaatst in Delft op Zondag en mochten wij een aantal reacties ontvangen. Interesse? Neem dan contact op met de fractiesecretaris Koos den Haan, tel.: 06-33919677 of fractievoorzitter Aad Meuleman, tel.: 06-22916803. Ook kunt u ons per email bereiken: stadsbelangen@delft.nl  Daarnaast kunt u onze fractie ook schriftelijk benaderen: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.