DSC01334In de commissie SVR is een voorstel van een inwoner om op de toekomstige Phoenixgracht bolle bruggen te realiseren in plaats van de voorgestelde platte bruggen door het college afgewezen. Het college stelde dat een dergelijke aanpassing wel kon, maar dat dit extra tijd en geld kostte, dat er sprake zou zijn van ophoging van het maaiveld en zo werden nog diverse argumenten aangedragen.

De inwoner gaf aan dat hij twijfels had over de aangedragen argumenten van het college. Hij stelde voor zelf met een voorstel te komen waarin hij het tegendeel kon bewijzen. Hij heeft  hiervoor informatie nodig en de gemeente wegert hem dat te verstrekken. Inmiddels heeft hij deze informatie in het kader de Wet Openbaar Bestuur (WOB) opgevraagd. 

Stadsbelangen heeft nu via onderstaand emailbericht hetzelfde gedaan. Wij begrijpen niet waarom de gevraagde informatie niet spontaan wordt verstrekt. Het toekomstbeeld, zoals voorgesteld door de inwoner (zie afbeelding) ziet er een stuk aantrekkelijker uit. Passend bij onze stad. Alle reden dus om de argumentatie van het college extra te toetsen. Een gebied dat nog lange tijd mee moet gaan, vraagt daarom qua uitstraling extra zorg en aandacht.

Geachte mevrouw Junius, beste Milène,
Vooruitlopend op de notitie die de commissie SVR binnenkort zal ontvangen inzake de bevaarbaarheid van de Phoenixgracht, wil onze fractie alvast in het kader van onze controlerende taak onderstaande informatie ontvangen. Wij hebben begrepen dat een burger deze informatie in het kader van de WOB heeft opgevraagd, omdat de gemeente niet voornemens was deze informatie te verstrekken. Is dat juist en zo ja, waarom werd deze informatie niet versterkt? Wij begrijpen niet waarom deze informatie niet kan of mag worden verstrekt. Het gaat om de volgende informatie: 

  • Een plattegrond van de omgeving rondom de nieuw te bouwen bruggen nabij de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat,
  • Een dwarsdoorsnede tussen de Phoenixstraat en Spoorsingel t.p.v. van de nieuwe brug nabij de Hugo de Grootstraat en t.p.v. de nieuwe brug nabij De Havenstraat. In deze dwarsdoorsnede minimaal aangeven: de gevels van de Phoenixstraat en Spoorsingel, het nieuwe en oude maaiveld, de contouren van de de nieuwe singel en de bruggen,
  • Hetzelfde ter plaatse van een van de voetgangers- en fietsersbruggetjes.

Graag ontvangen wij de informatie voor de eerstvolgende commissievergadering SVR. 

Met vriendelijke groeten,
Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman