bordenHet college heeft op 19 juni 2012 schriftelijk (brief nr. 1234733) de raad een reactie gegeven nav de motie 10-11-2011 ‘behoud gesloten circuit’. Deze brief staat geagendeerd voor de Commissie Algemeen op 23 augustus 2012. Om de discussie op een goede manier te kunnen voeren heeft onze fractie een aantal technische vragen nav de brief van het college. Wij verzoeken de griffie deze technische vragen onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke portefeuillehouder. 

1. De verhoging van de parkeertarieven zou een meer opbrengst betekenen van ruim 400.000,–. In de brief van het college wordt gesproken over een meer opbrengst van 212.000,–. Graag een verklaring voor dit verschil.
2. Voor niet doorbelaste inzet belastingen geeft het college aan dat dit extra kosten met zich meebrengt van 315.000,–. Voor 2010 was hiervoor al een bedrag gereserveerd van ca. 234.000,–. Betekent dit dat het totaal benodigde bedrag voor inzet belastingen hiermee ca. 550.000,– bedraagt? Zo nee, hoe moeten wij dit extra inzet bedrag dan interpreteren?
3. Graag ontvangen wij een overzicht van de activiteiten die de afdeling belastingen moet doen als het gaat om parkeren. Hoeveel parkeer bezwaarzaken werden in 2010 en 2011 ontvangen en behandeld en hoeveel zaken vanaf 01-01-2012 tot op heden?
4. Wat wordt onder brede handhaving verstaan? Wat zijn de kosten van brede handhaving en worden de kosten volledig toegerekend aan parkeren? Zo nee, welk deel dan wel?
5. In de brief van het college worden een tweetal onkostenposten opgevoerd, te weten a. bijzondere exploitaties ad. 572.000,– en b. overig ad. 611.000,–. Graag zouden wij deze twee posten nader onderbouwd en gespecificeerd zien. 

Wij verzoeken het college onze technische vragen voor de Commissie Algemeen van
23 augustus 2012 te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,
Aad Meuleman