foto (3) (800x597)Voorzitter, leden van de raad,

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer enige tijd achter ons en nu pas is de gelegenheid om de winnaars van deze verkiezingen, D66, STIP, SP, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft officieel te feliciteren met hun zetelwinst.

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Onze conclusie over het bereikte coalitieakkoord is: ‘Delft verdient beter!’

De samenstelling van deze coalitie met drie verliezende partijen geeft te denken. Winnende partijen als de SP en ChristenUnie zijn probleemloos ter zijde geschoven. Dat zal de afstand tussen burger en politiek niet kleiner maken. Het is niet zo verwonderlijk dat veel kiezers zich blijven afvragen waarom het zin heeft te stemmen.

De afgelopen weken hebben de coalitiepartijen met iedereen gesproken, behalve met de oppositiepartijen. Alsof zij niet bestaan. Het akkoord begint al met de zin (citaat): ‘Wij (coalitiepartijen) nemen de verantwoordelijkheid om Delft te versterken.’ Hoe arrogant kun je zijn of is dit de nieuwe definitie van een duale gemeenteraad.

Stadsbelangen Delft heeft zich nadrukkelijk beschikbaar gesteld om deel te nemen aan de coalitie. Dezelfde geluiden waren ook hoorbaar bij andere oppositiepartijen. Uiteraard kunnen partijen zelf uit maken met wie zij wel of geen coalitie willen vormen, maar wek dan niet de suggestie dat oppositiepartijen geen rol willen spelen in het versterken van onze stad. Ik vraag de heer Halsema om namens de coalitiepartijen vanavond nadrukkelijk afstand te nemen van deze onsmakelijke zinsnede in het coalitieakkoord.

Overigens is het maar de vraag of hier sprake is van een echt coalitieakkoord. Het is een vaag document geworden, waarin totaal onduidelijk blijft wat onze stad en inwoners staan te wachten. Ja, het enige dat wordt aangekondigd is, dat Delft 9 tot 18 miljoen extra moet bezuinigingen naast de 12 miljoen die nog niet is ingevuld. Waar de klappen straks gaan vallen is onduidelijk en onze inwoners weten na bijna twee maanden ‘coalitie praten’ nog steeds niet waar zij aan toe zijn.

Kennelijk hebben de coalitiepartijen afgesproken het akkoord vaag te houden. Vanuit dat gezichtspunt bezien, kun je stellen dat dit ook een akkoord is. Hetzelfde geldt voor het parkeerbeleid. Ook daar is men het niet over eens. Wij zijn benieuwd naar de inbreng van de toekomstig VVD wethouder Harpe. Komen bijvoorbeeld de runshop plaatsen terug in de binnenstad en geeft hij invulling aan het door de VVD gewenste parkeerbeleid? Benieuwd ook naar zijn uitvoering van de motie Harpe 2.0 over het stadskantoor. Het lijkt onze fractie een goed idee om het parkeerbeleid  snel te bespreken. Dan hebben we gelijk een idee over de houdbaarheidsdatum van deze coalitie.

Het coalitieakkoord beschrijft dat men gaat bezien of de touringcars uit de binnenstad kunnen verdwijnen. Weer zo’n vage kreet: bezien. Als je dat echt wilt, dan schrijf je op dat de touringcars uit de binnenstad worden verwijderd. Dat is duidelijk en daar hebben de inwoners wat aan.   Grootmoedig bedankt de coalitie in het akkoord de instanties en inwoners die de afgelopen twee maanden informatie hebben gegeven. Dat is mooi, maar wij wilden zien wat van al die informatie in het akkoord is overgenomen. Daar is niets van terug te vinden.

Er wordt alleen gesproken over kenniseconomie. Een strategie waar Stadsbelangen Delft achterstaat. Maar hoe zit het met de andere vormen van economie, die ook belangrijk zijn voor onze stad? Er wordt te veel op één paard gewed. Daarnaast hebben de coalitiepartijen waarschijnlijk de discussie van enige maanden geleden over het ondernemersfonds niet meer paraat. In het akkoord lezen wij, dat het ondernemersfonds gericht moet zijn op het versterken van het ondernemersklimaat. Denkt het bestuur van het ondernemersfonds hier ook zo over? Kijk nog eens de discussie van enkele maanden geleden na.

Voorzitter, deze coalitie is voornemens 5 wethouders te benoemen. Dit in tegenstelling tot wat de gemeenteraad besloten heeft bij vaststelling van de Programmabegroting 2014-2017. Dat slaat voor dit jaar een gat in de begroting van € 150.000,–. Wij missen de dekking. Zolang geen dekking wordt aangegeven, kunnen vanavond geen 5 wethouders worden geïnstalleerd. Of wordt de nieuwe trend dat partijen voortaan moties zonder dekking kunnen indienen?

Wel willen wij alvast aangeven, dat wij de kandidatuur van de heer Förster niet zullen steunen. Dat heeft niets met hem als persoon te maken. Maar iemand met weinig levenservaring, geen aansprekende maatschappelijke resultaten (dat kan ook niet gezien zijn leeftijd)en geen bestuurservaring, kun je niet net vanaf de schoolbanken op een wethouderspost zetten met het daaraan verbonden salaris. Dat is ongekend en een onverantwoord risico. Wij weten wat STIP wil in de binnenstad en voorspellen bonje in de stad.

STIP heeft het democratisch recht deel te nemen aan een coalitie, maar zij moeten dan wel de verantwoording nemen om met een kandidaat te komen met enig bestuurlijk gewicht. Diezelfde verantwoordelijkheid geldt ook voor de overige coalitiepartijen, die dit toestaan. Delft moet stoppen met deze onverantwoorde STIP hobby.

Voorzitter, de oppositiepartijen hebben een gezamenlijke reactie opgesteld over het coalitieakkoord. Hierin geven wij aan, dat wij van het college verwachten dat zij zich zullen inzetten op thema’s als ouderenzorg, behoud voorzieningen, de openstelling van de bibliotheken, bestrijding van de armoede en de zorg voor onze samenleving.

Het spreekt voor zich, dat Stadsbelangen Delft de samenwerking zal blijven zoeken met iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor het versterken van onze mooie stad. Hoewel wij vinden dat het coalitieakkoord een zwak akkoord is, wensen wij het nieuwe college wijsheid toe, want zoals ik in mijn inleiding al zei:
‘Delft verdient beter, want dát is wat Delft verdient!’

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman