gevangenis

Het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 22 augustus 2010
Betreft: aanvullende schriftelijke vragen stadsgevangenis

Geacht college,

Op 3 mei 2010 heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de haalbaarheid van een publieke functie van de Steen (stadsgevangenis). Deze kwestie werd in de vorige raadsperiode door de heer Stoop aan de orde gesteld.
Op 3 september 2009 antwoordde uw college hem dat zijn idee werd onderzocht en dat het onderzoek binnen een maand zou zijn afgerond.

Vervolgens informeerde de heer Stoop op 1 februari 2010 naar de stand van zaken en kreeg diezelfde dag van de toenmalige portefeuillehouder bericht dat het haalbaarheidsonderzoek bijna klaar was. Op 1 juni 2010 antwoordde u ons dat het haalbaarheidsonderzoek binnen enkele weken afgerond zou worden.

Wij weten niet wat uw college verstaat onder de term ‘enkele weken’, maar wij gaan ervan uit dat er inmiddels duidelijkheid moet zijn over genoemd onderzoek. Kunnen wij de uitkomst van uw onderzoek uiterlijk voor het eind van deze maand tegemoet zien? Zo nee, wanneer wel?

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman