Inbreng Sylvia Grobben namens Hart voor Delft in commissie Sociaal Domein over de Woonvisie.

Ja wethouder, Hoe gaan we de woningnood oplossen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat Delftenaren
’s avonds hun hoofd op hun kussen neerleggen in de wetenschap dat zij dit doen in hun eigen huis? Hoe gaan wij onze inwoners, die vaak ten einde raad zijn, in slechte woningen wonen, of helemaal geen woning hebben, of op hun 30ste nog bij hun ouders bivakkeren een zonnestraaltje hoop geven?

Het antwoord gaan we jammer genoeg niet vinden in deze Woonvisie. Dit kan ook niet, want wat er niet is, kun je ook niet weggeven. Deze woonvisie staat vol met idealen en van hoop dat wij het gaan oplossen in de komende jaren. En ik spreek de hoop uit, dat het gaat lukken, dat wij de mensen, die geen kussen hebben om hun hoofd op te leggen gaan voorzien van een eigen plek. Voor het zover is, hebben we nog een lange weg te gaan.

Als eerste zouden wij de betaalbaarheid sociale huurwoningen willen aankaarten. Het valt ons op dat er heel weinig sociale huurwoningen zijn met een huur onder de € 600. Waarom is dit? Waarom springen alle huren van de opnieuw te verhuren sociale huurwoning als een kangoeroe omhoog? Veel huren liggen dicht tegen de liberalisatie grens aan, bij de eerste de beste huurverhoging gaat de huur er al overheen en is er maximale huursubsidie benodigd om de huur betaalbaar te houden. Is dit al eens besproken met de wooncorporaties? Er wordt in de woonvisie benoemd dat er gestreefd wordt om de instroom van kwetsbare of bijzonder doelgroepen voor woningen met een lagere huurprijs dan de liberalisatiegrens mogelijk te houden. Maar is een eenverdiener een kwetsbare of een bijzondere doelgroep om in aanmerking te komen voor een huur onder de € 600? Of een gezin, tweeverdieners maar laagopgeleid?

Hart voor Delft is groot voorstander voor het vormen van collectieve woonvormen en sluiten ons bij het betoog van de heer Brouwer aan. Collectieve woonvormen zijn niet alleen voorbehouden aan kwetsbare groepen maar natuurlijk ook samengestelde gezinnen en jongeren. Hier willen wij speciale aandacht voor en willen graag van de wethouder weten of zij hier opnieuw aandacht aan zou willen besteden. Ook willen wij graag onderzocht hebben, liefst op korte termijn, hoe een nieuwe vorm van wonen tussen thuis en verpleegtehuis mogelijk gemaakt kan worden. Het oude tussen aanhalingstekens, bejaardentehuis, met een slaapkamer extra en gemeenschappelijke ontspanningsruimten waar bijvoorbeeld gegeten en/of koffiegedronken kan worden. Indien mogelijk een doorstroommogelijkheid naar een verpleegtehuis eraan gekoppeld. Zoals de seniorenflat aan de Cort vd Lindenstraat en het Lindenhof. Ik gebruik dit regelmatig in mijn betogen, omdat ik zie hoe plezierig onze senioren hier leven, de vreugde die zij hebben in hun dagelijkse bestaan wat onderbroken wordt door een samenkomst met andere bewoners voor een kopje koffie of een praatje.

Een voor ons opvallend gebrek, in de overigens vrij volledige Woonvisie, is het ontbreken van een leegstandswet. Wij hebben eerder hierover schriftelijke vragen gesteld en nu blijkt dat er in Delft momenteel geen registratieplicht voor leegstaande panden is waardoor de gemeente niet beschikt over essentiële informatie over de duur van de leegstand. Voor Hart voor Delft is het verontrustend dat het ontwikkelen van leegstandsbeleid pas in 2025 op de agenda staat. Eveneens wordt onrechtmatige bewoning pas in 2025 onder de loep genomen. Dat betekent dat het nog een heel lange tijd kan duren eer er actie wordt ondernomen. In deze tijd van urgente woningnood is het van essentieel belang om onmiddellijk te starten met het onderzoek naar onrechtmatige bewoning en leegstand.

Voor Hart voor Delft is het van groot belang in te spelen op de groeiende behoefte aan doorstroming binnen de sociale huurvoorraad, en tussen sociale huur, vrije sector en sociale koop. Een mogelijke positieve ontwikkeling zou kunnen zijn een maatregelenpakket voor senioren te introduceren die deze doorstroming bevordert. Senioren zouden bijvoorbeeld hierdoor nog meer aangemoedigd kunnen worden hun te grote woning te verruilen voor betaalbare kleinere woningen. De mogelijkheid een financiële ondersteuning zou geboden moeten worden bij het verhuisproces. Ook behoud van betaalbare huur, of het gelijk blijven van de nieuwe huur verdient extra aandacht. Nu is het vaak zo dat senioren niet willen verhuizen omdat de nieuwe huur voor de kleinere woning substantieel hoger is dan de oude huur voor de te grote woning.

De gemeente Delft heeft samen met de TU Delft en Inbo in 2022 de woonwensen van ouderen in Tanthof onderzocht. In het kader van een onderzoek genaamd: Van groot naar beter: samenwonen op leeftijd.

Wat heeft het merendeel van de deelnemers aangegeven?

  1. dat zij op zoek zijn naar een sociale huur- of koopwoning,
  2. dat zij een logeerkamer willen,
  3. dat zij een tuin of balkon willen,
  4. dat zij niet willen verhuizen of het nog niet weten,
  5. dat zij heel erg tevreden zijn met hun huidige woning (waarschijnlijk te grote)
  6. dat zij over 20 jaar willen verhuizen.

Het is jammer dat de onderzoekers Hart voor Delft niet hebben geraadpleegd want wij hadden u precies hetzelfde kunnen vertellen zonder subsidie. Dit had toch mooi weer € 30.000 bespaard.  Er worden allerlei onderzoeken gedaan, maar een echt belangrijk onderdeel wordt niet benoemd, en dat is verhuiskosten en hogere huur. Wil de wethouder gaan meedenken en bezien of een vorm van verhuisvergoeding en doorstroomregelingen zoals in Utrecht mogelijk zijn? In Utrecht is het afgesproken dat huurders die doorstromen Van Groot naar Beter, nooit meer dan € 50 per maand meer netto huur gaan betalen dan dat zij nu betalen.

Ons volgende punt is de Wet goed Verhuurderschap die Op 1 juli 2023 van kracht geworden met als doel ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen. Het verontrust Hart voor Delft dat de uitvoeringsagenda een verkenning met betrekking tot de introductie van verhuurvergunningen voor 2024 inplant. Gezien het feit dat de wet al 5 maanden in werking is vragen wij ons af of er al stappen zijn ondernomen om de effectiviteit te beoordelen. Deze mogelijkheid in de nieuwe wet lijkt ons een uitstekend instrument om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en wij zouden graag willen weten of er al enige vorm van onderzoek is ondernomen of dat dit echt pas medio 2024 zal plaatsvinden als de mogelijkheid misschien al een jaar toepasbaar is en wij mogelijk weer achter de feiten aanlopen.

Dan als één van onze laatste punten: Woonnet Haaglanden. Gelukkig hebben wij net vernomen dat er 18 januari 2024 een beeldvormende sessie gepland staat over Woonnet Haaglanden. Hart voor Delft heeft meerdere malen aangegeven dat wij graag zien dat een groot percentage woningen toegewezen worden aan Delftenaren, daar hoeven we ons de laatste tijd geen zorgen over te maken, er komen amper woningen in Delft vrij waar ingeschreven op kan worden. Hoe komt dit? Worden alle woningen die vrijkomen aan statushouders toegewezen of is het zo dat er daadwerkelijk geen woning vrij komt?

Ter afsluiting dringen wij eropaan om bij eerdergenoemde onderwerpen zoals ontwikkelen van een leegstandsbeleid, onderzoek naar onrechtmatige bewoning en de mogelijkheden die de Wet Goed Verhuurderschap biedt sneller actie te ondernemen. Graag zien wij een reactie van de wethouder hierop tegemoet om in de tweede termijn in te gaan op het indienen van mogelijke moties. De inwoners van Delft hebben behoefte aan concrete stappen om de huidige woningnood aan te pakken en willen niet wachten tot het tijd is een kruisje af te vinken ergens in 2024 in de Uitvoeringsagenda.

Conclusie: Woonvisie lost woningnood in Delft niet op!

Sylvia Grobben
fractie Hart voor Delft