Waalse Kerk_01 Aan                       : het college van Burgemeester
en Wethouders
Van:                      : de fractie Stadsbelangen Delft
Datum                   : 30 april 2014
Betreft                   : schriftelijke vragen Waalse Kerk

Geacht college, Recentelijk hebben wij in de pers kunnen lezen, dat het kerkbestuur van de Waalse Kerk de kerk weer terug gegeven heeft aan de gemeente Delft. De gemeente Delft heeft deze teruggave geaccepteerd. Destijds heeft de gemeente Delft deze kerk geschonken aan de Waalse Kerk.wettelijke taken af te stoten. Bijvoorbeeld de verzelfstandiging van de Delftse musea en VAK. Een kerk is per definitie een duur onderhoudsgevoelig gebouw. In verband hiermee hebben wij de volgende vragen. 1. Hoe verhoudt zich de acceptatie van de teruggave van de Waalse Kerk aan de gemeente Delft tot het beoogde beleid? (afstoten niet wettelijke taken?) 2. Hoe valt te duiden dat het in bezit verkrijgen van de kerk precies past in het beeld zoals de gemeente dat in het Prinsenhof voor ogen heeft?  Hoe is de bouwkundige staat van de kerk? Graag ontvangen wij de rapportage over deze kerk van de monumentenwacht (of een bouwkundig rapport). 3. Zal het betrekken van deze kerk bij het Prinsenhof de verzelfstandiging niet lastiger maken? Zo nee, waarom niet? 4. De kerkgangers van de Waalse Kerk mogen de kerk voor hun kerkdiensten blijven gebruiken. Zal de exploitatie van deze kerk hierdoor niet ernstig worden bemoeilijkt? Zou het eventueel betrekken van de kerk niet beter na verzelfstandiging van het Prinsenhof overwogen moeten worden? 5. Er is blijkbaar op voorhand geen vertrouwen  dat de kerk met exposities en tentoonstellingen rendabel  te exploiteren is. Vindt het college het beschikbaar stellen van de kerk voor vergaderingen, feesten en dergelijke een gemeentelijke taak? 6. Is het college zich bewust van het feit dat zij met het beschikbaar stellen van een gesubsidieerde vergader-,feestruimte direct concurreert met de (horeca)bedrijven, die zich in deze markt begeven? Acht zij dit wenselijk  en zo ja, waarom? Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groeten, Fractie Stadsbelangen Delft Aad Meuleman