bas (800x600)Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 8 augustus 2014

Betreft: gang van zaken rond Sint SebastiaansbrugGeacht college,

Recentelijk heeft onze fractie een aantal vragen ontvangen, die een burger, een betrokken Delftenaar en bruggenbouwen ingenieur, op 6 augustus 2014 via een emailbericht heeft gesteld aan wethouder Harpe inzake de Sint Sebastiaansbrug. Deze vragen, die overigens in cc. aan alle coalitiepartijen zijn gestuurd, doen wij u als bijlage toekomen.

Zoals u zich wellicht herinnert, heeft onze fractie de afgelopen jaren zich meerdere malen uitgesproken voor renovatie van de Sint Sebastiaansbrug in plaats van totale vernieuwing. Steeds stuitten wij op overduidelijke onwelwillendheid van de verantwoordelijke wethouders (instanties) in de afgelopen jaren om deze optie serieus te nemen. Wij waren en zijn nog steeds van mening dat herstel van de bestaande brug het meest voor de hand ligt en de goedkoopste oplossing is.

De stad bespaart hiermee veel geld en met renovatie van de brug zou een langdurige en volledige afsluiting van deze belangrijke ontsluitingsweg voorkomen kunnen worden. Onze voorkeur tot renovatie is de afgelopen jaren steeds gevoed door specialisten in het bouwen en renoveren van bruggen. Zij stelden, en vinden nog steeds dat de brug op relatief goedkope wijze meer dan voldoende verstevigd kan worden. De betreffende deskundige bevestigt dat feitelijk ook in zijn emailbericht aan wethouder Harpe.

Bijzonder is ook zijn mening dat renovatie van de huidige brug nooit als serieuze optie werd onderzocht. Het is gebruikelijk in de ingenieursbranche bij opdrachten geen uitspraken te doen aan derden anders dan aan de opdrachtgever. Een vrij gesloten branche dus. Echter, nu blijkt dat het zelfs één van de specialisten dit hele gedoe teveel is worden. In het emailbericht aan wethouder Harpe lezen wij exact wat wij al tijden horen en ook vermoedden.

Bij de huidige plannen hebben wij in discussies ook steeds gewezen op het feit, dat een hogere brug leidt tot een steilere helling. Vooral aan de centrumzijde van de brug. De huidige helling is soms al zwaar voor veel fietsers. Het zal behoorlijk wat extra energie (daar gaan we weer) kosten voor de tram zorgen, die straks ook die helling moet nemen. Naar ons gevoel wordt over dit probleem te luchtig gedaan alsof dit allemaal wel meevalt.

Wij blijven van mening dat er voldoende aanleiding is om pas op de plaats te maken en de mogelijkheid tot renovatie serieus te onderzoeken. Zeker gezien de huidige financiële positie van onze stad. Daarnaast vinden wij het noodzakelijk, gezien de bedenkelijke rol, die de provincie in het hele traject heeft gespeeld, dat de Delftse gemeenteraad de regie overneemt. Het wordt echt tijd dat de gemeenteraad het debat over dit onderwerp in alle openheid kan voeren zonder overdreven geheimhouding.

 

Wij verwachten op korte termijn de beantwoording op de vragen die onze fractie en de SP over dit onderwerp hebben gesteld. Daarnaast willen wij graag van wethouder Harpe een reactie ontvangen  op het emailbericht van 6 augustusb2014 (Zie nogmaals bijlage). Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadbelangen Delft

Werner Bremer

BIJLAGE

Email, dd. 6 augustus 2014

Beste Lennart,

Ik volg als betrokken Delftenaar EN als bruggenbouwend ingenieur de ontwikkelingen rond de Sebastiaanbrug met veel belangstelling. Het ingenieursbureau heeft destijds in 2008 in opdracht van de Gemeente een second-opinion uitgevoerd op het advies van Movares tav de schade aan de Sebastiaanbrug en voorgestelde oplossingen, dus ben bekend met de staat van de huidige brug. Via bevriende ingenieurs bij Royal Haskoning/DHV en de lokale media ben ik ook redelijk op de hoogte van de nieuwste ideeën en ontwikkelingen voor de nieuwe Sebastiaanbrug.

Ik wil graag een paar dingen bij je in de week zetten.

Het renoveren van de huidige brug werd en wordt nauwelijks als een serieuze optie overwogen, en daar wordt met verschillende argumenten snel overheen gestapt.

 1. De provincie wil dat de brug hoger wordt, dus moet de brug vervangen worden.
 • Een hogere brug zou minder vaak open moeten en dat is beter voor het milieu. De huidige brug is een (gebalanceerde) bascule brug, dat wil zeggen dat het nauwelijks energie kost om de brug open te krijgen. Daarnaast is de benodigde energie (of hipper: de carbon footprint) van het bouwen van een nieuwe brug zo hoog dat ik me afvraag of minder open en dicht de komende 100 jaar opweegt tegen de energie die in afvoer van de oude en bouwen van de nieuwe is gaan zitten. Ik weet ook niet of de voorziene tafelbrug gebruik maakt van balancering, of dat de hydraulische cilinders het volledige gewicht van het brugdek moet heffen, wat energetisch weer niet zo gunstig zou zijn.
 • Een hogere brug leidt tot een steilere helling, met name aan de centrumzijde van de brug, en de huidige helling is soms al zwaar voor veel fietsers. En het zal behoorlijk wat extra energie (daar gaan we weer) kosten voor de tram die straks ook die helling moet nemen.
 1. Het beton is slecht dus de brug moet vervangen worden.
 • De brug bestaat uit fundatie en dekken in de aanbruggen van beton, en een stalen beweegbare brug. Met de fundaties is weinig mis, maar omdat enkele fundaties verzakt zijn (door palen die niet diep genoeg geslagen zijn bij de bouw) is ter plaatse het dek gescheurd. Dat de kwaliteit van het beton in het dek inderdaad niet goed is (slecht beton maar vooral slechte bewapening) voor de buigbelastingen die optreden in het dek,  is daar mede debet aan. Een verzakkende fundatie is echter te verhelpen zonder dat de fundatie en de palen die op de fundatie gestort zijn (waar het brugdek weer op rust) vervangen hoeven te worden. Met de stalen brug is weinig mis.
 1. Er moet een tram over heen en de oude brug kan die zware belasting niet aan.
 • Een tram is een feest voor een ontwerper: je weet precies waar de tram rijdt, je weet precies hoe zwaar die is (die paar passagiers meer of minder maken op het totale gewicht niet zoveel uit) en je weet precies hoe vaak de tram de brug passeert (voor het doen van vermoeiingsberekeningen erg fijn!). En zo zwaar is een tram helemaal niet. Dezelfde tram rijdt trouwens ook over de Reineveldbrug.
 1. Een nieuwe brug is veel mooier.
 • Klopt, alleen dat zie je niet als je er over heen rijdt. Alleen vanaf het water en vanaf de fietspaden onder de brug zal de ware schoonheid van de nieuwe brug zichtbaar zijn. Tja.

In de huidige (?) plannen is een nieuwe brug voorzien. Hier zitten diverse nadelen aan:

 1. Kosten die nu al de pan uit rijzen.
 2. De architect heeft in zijn oneindige wijsheid (die schijnen architecten in pacht te hebben ) een tussensteunpunt van de brug weggelaten. De grotere overspanning geeft optische een slankere en mooiere brug, maar iedere ingenieur weet dat daarmee ook de brug veel zwaarder belast wordt, en de brug onnodig veel duurder wordt. Een bredere vaarroute dan nu is niet nodig, aangezien de huidige scheepsvaart de brug nu al zonder problemen kan passeren.
 3. De bouw van een nieuwe brug leidt tot langdurige afsluiting van 1 van de belangrijkste toegangswegen tot het centrum van Delft. Met de “normale” vertraging bij dit soort projecten kan dat zomaar een jaar of langer worden. (Ik zag dat de aannemer die de werkzaamheden bij de Kapelsebrug zo “vlot” heeft afgerond, door de Provincie probleemloos ingeloot was bij de vorige aanbestedingsronde! HELP!!! Hanteert de Gemeente geen blacklist voor teleurstellende aannemers?). Denk dat een groot deel van de middenstand in de binnenstad een langdurige afsluiting niet gaat overleven.

Ik klink inmiddels een beetje cynisch geloof ik….terug naar de positieve insteek! 

Zou het de moeite waard zijn om, al was het maar in de vorm van een studentenopdracht, of een opdracht voor een korte haalbaarheidsstudie aan een creatief meedenkend ingenieursbureau, te onderzoeken wat de voordelen zouden zijn van renovatie van de bestaande brug?

Vragen/oplossingsroutes die dan onderzocht moeten worden zijn onder meer:

 1. Is het mogelijk om alleen de betonnen brugdekken in de aanbruggen te vervangen en de stalen beweegbare brug en de fundaties te handhaven?
 2. Bij nieuwbouw moet aan de nieuwe Eurocodes voldaan worden. Mag bij renovatie nog wel van de oude Nederlandse norm gebruik gemaakt worden, en kan daarmee ook een veilige maar wellicht efficiëntere brug gerealiseerd worden?
 3. Kunnen de betonnen aanbruggen gefaseerd gerenoveerd worden zodat bijvoorbeeld de helft van de brug voor verkeer toegankelijk blijft?
 4. Kunnen de fundaties gestabiliseerd worden door extra palen naast de bestaande fundaties te slaan, en (onder maaiveld) oude en nieuwe fundatie aan elkaar te storten? (iets dergelijks is recent bij de Galencopperbrug in Utrecht gebeurd, met verkeer over de A12 dat vrijwel ongestoord door kon blijven rijden, zie http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a12/renovatie_galecopperbrug/ ).
 5. Kan de brug verbreed worden tbv voetgangers en fietsers met bijvoorbeeld lichtgewicht kunststof brugdelen die aan de bestaande brug worden bevestigd?  (iets dergelijks is recent bij Brug 15 in Heerlen gedaan, zie http://www.nederweert24.nl/2012/11/16/nieuwe-brug-15-in-nederweert-primeur-voor-zuid-nederland/ )
 6. Hoeveel slanker kan het brugdek worden door toepassing van prefab hogesterktebeton? Aanbrug-brugdekken vervangen door veel dunnere en lichtere prefab hogesterkte beton is in Delft al op de Reineveldbrug gebeurd.
 7. De tram-rails kunnen probleemloos in de nieuwe betonnen brugdekken worden verzonken. In hoeverre kunnen tramrails OP de bestaande stalen beweegbare brug worden geplaatst, en is het mogelijk om met (lokaal) lichtgewicht rijdekplaten naast de rails te zorgen dat de rails wel verzonken in het wegdek komen te liggen?
 8. Bij welke aspecten van de renovatie kan de lokale economie gestimuleerd worden? (er is een betonfabriek in Delft, we kunnen kunststof/composieten verwerken in Delft, er kan gerekend worden in Delft, we kunnen langdurig werkelozen opleiden en werkervaring bieden bij bouwen van bepaalde onderdelen, en die onderdelen kunnen als directielevering binnen een verder aanbesteed werk toegeleverd worden.)
 9. Kan met lichtgewicht randelementen het uiterlijk van de brug verbeterd worden? Dit kan eventueel pas in de toekomst gebeuren als er meer geld beschikbaar is (maar de brug er nu al op voorbereiden!).
 10. Kan het bewegingswerk van de huidige brug de zwaardere belasting aan van de aanpassingen tbv de tramrails en eventueel kunststof delen ter verbreding? Ter info, wij hebben inmiddels een aantal stalen beweegbare bruggen versterkt tegen vermoeiing door het verlijmen van 6, 8 of 10 mm dikke staalplaten. Voor alle bruggen kon het bewegingswerk deze extra massa prima aan, en moest alleen extra ballastmassa geplaatst worden. Zie bijv. http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a6/a6_renovatie_scharsterrijnbrug/ , http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a7/renovatie_gideonbrug/ en http://www.zuid-holland.nl/hartelbrug
 11. Wat zijn de kosten/baten van deze alternatieve route (in geld, energie, doorlooptijd, verkeershinder ed) ten opzichte van de andere plannen?

Ik hoor graag of je het interessant vindt om hierover eens van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,