Drie maanden wachten op een beslissing naar aanleiding van een aanvraag verlenging gehandicapten parkeerkaart is niet aanvaardbaar. Inwoners vragen een dergelijke
vergunning niet voor niets aan. Het simpel (twee maal tot nu toe) afdoen met een verdagingsbericht aan de aanvrager (formeel correct) en wachten op GGZ is niet acceptabel. Reden voor onze fractie om vragen te stellen aan het college.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 20 november 2017
Betreft: beslistermijn aanvraag verlenging gehandicapten parkeerkaart

Geacht college,

Naar aanleiding van een bij ons bekende situatie over een aanvraag verlenging gehandicapten parkeerkaart, vragen wij u graag aandacht voor het volgende.

Aanvrager had een gehandicapten parkeerkaart en omdat de termijn verstreken was, werd door hem op 5 september 2017 een verlenging aangevraagd. De beslistermijn over deze aanvraag bedraagt 8 weken. In september 2017 is deze aanvrager ook gezien door GGD Haaglanden, maar nog steeds is er geen beslissing op deze aanvraag genomen. Zowel op 17 oktober 2017 als 13 november 2017 wordt een verdagingsbericht gestuurd conform artikel 4.14 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Op zichzelf wordt hiermee door de gemeente formeel conform wetgeving correct gehandeld. Dit neemt niet weg dat een dergelijke aanvraag niet zomaar wordt gedaan door deze inwoner. De medische situatie maakt een dergelijke vergunning voor hem noodzakelijk. Door de zeer trage afhandeling van deze aanvraag is de inwoner dan ook genoodzaakt thuis te blijven.

Hoewel wij begrijpen dat het advies van de GGD Haaglanden noodzakelijk is voor de definitieve beslissing, overigens was voor een eerdere periode al een gehandicapten parkeerkaart toegekend, vraagt onze fractie zich af, welke acties de gemeente neemt richting GGD Haaglanden tijdens de beslisperiode. Het simpel versturen van verdagingsberichten conform wetgeving lijkt onze fractie te kort door de bocht. Dit leidt tot de volgende vragen.

  1. Welke acties onderneemt de gemeente na ontvangst van een aanvraag verlenging gehandicapten parkeerkaart richting GGD?
  2. Als een beslistermijn overschreden dreigt te worden, wordt er dan druk uitgeoefend op de GGD om alsnog tijdig een beslissing te kunnen afgeven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke actie wordt dan ondernomen?

Graag zien wij de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman