De discussie over de aanbevelingen Grote Projecten in de gemeenteraadsvergaderingen van 16 en 18 februari 2016 heeft de nodige inspanningen gekost om tot een aanvaardbaar compromis te komen.

In de raadsvergadering van 16 februari 2016 was het duidelijk dat, als er geen compromis kon worden bereikt, de aanbeveling van de werkgroep om geen raadsenquête te houden, door de coalitiepartijen D66, PvdA, Groen Links, STIP en de VVD was ondersteund. Daarmee was een eventuele raadsenquête definitief van de baan geweest.

Met heel veel moeite is de mogelijkheid van een raadsenquête uiteindelijk overeind gebleven. Antwoorden op waarom-vragen moeten door middel van openbare interviews op basis van vrijwillige deelname worden verkregen. En als dat niet toereikend is, zal wederom de raadsenquête discussie in beeld komen.

Stadsbelangen Delft had liever gezien dat direct het instrument van een raadsenquête was ingezet. Wij hebben daarvoor mede met alle oppositiepartijen een amendement ingediend, maar daarvoor was geen meerderheid in de gemeenteraad. Dan kun je wel tegen het compromis stemmen, maar dat heb je helemaal geen enkele mogelijkheid meer om antwoorden te vinden op waarom-vragen.

Daarom heeft onze fractie het compromisvoorstel gesteund als second best optie, waardoor enerzijds waarom-vragen beantwoord kunnen worden en anderzijds de mogelijkheid van een raad enquête blijft bestaan. De discussie over waarheidsvinding is dus nog niet afgerond. De stad heeft recht op de juiste verantwoording over de gang van zaken vanuit het verleden. Wordt vervolgd.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman