De situatie in Delft over verwarde personen is zorgelijk te noemen. Zelfs de Telegraaf besteedde hier vandaag aandacht aan. Zie onder dit artikel.
Reden voor onze fractie hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Bram Stoop
fractie Hart voor Delft

Datum: 21-11-2023

Betreft: schriftelijke vragen over aanpak verwarde personen in Delft

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

In onderstaande 2 alinea’s een passage uit de media (Omroep-West) waar te lezen is dat Delft als voorloper in Nederland een nieuwe aanpak van verwarde personen zou starten in 2016/2017.

Verwarde personen in de gemeente Delft die geen strafbaar feit hebben gepleegd, maar wel in aanraking komen met de politie, worden niet meer door de agenten meegenomen. In plaats daarvan worden ze opgevangen door GGZ-Delfland. Daar heeft de gemeente Delft afspraken over gemaakt.

Voorloper

Delft is met deze aanpak voorloper in Nederland. ‘Voorop staat dat verwarde personen niet in een politieomgeving horen, als ze geen strafbaar feit hebben begaan’, aldus wethouder Raimond de Prez. ‘Verwarde personen zijn een groeiend maatschappelijk probleem. Daarom zetten we er vanuit Delft stevig op in waarbij zorg en veiligheid hand in hand gaan.’

In bovenstaande 2 alinea’s staat de nieuwe aanpak beschreven, aangaande verwarde personen. In 2016/2017 was er onrust over toename van verwarde personen in Delft waarbij de teller op 770 meldingen in dat jaar stond.

De fractie van Hart voor Delft heeft op 14 november 2023 een werkbezoek gebracht aan het basisteam van de politie van de gemeente Delft. Dit was een constructieve bijeenkomst waar ook het punt verwarde personen ter sprake kwam.

De politie Delft, zo blijkt, heeft hun handen vol heeft aan verwarde personen. Het is op dit moment zo dat de agenten hierdoor vaak niet toekomen aan hun kerntaken.  Dit komt omdat het aantal verwarde personen in Delft fors is gegroeid. Dit heeft de fractie Hart voor Delft doen besluiten, hier schriftelijke vragen over te stellen.

De reden is, dat er  770 meldingen in 2017 waren aangaande verwarde personen. Ondanks de start in 2017 van het nieuwe project aanpak verwarde personen, is op de website van GGZ Haaglanden (gezondheidsgids) te lezen is dat de teller in 2022 op 1380 meldingen van verwarde personen stond. Dit is dus bijna een verdubbeling van het aantal meldingen ten opzichte van 2017. Buiten dit blijkt dat Delft op nummer 1 staat in de regio als het gaat om het aantal meldingen. Dit baart ons grote zorgen.

Vragen:

  1. Kan het college ons de resultaten van de aanpak die 2017 is gestart toe laten komen? Zo nee waarom niet?
  2. Heeft er een evaluatie plaats gevonden op de nieuwe aanpak, zoals men het toen noemde voorloper in Nederland? Zo ja kunt u ons deze evaluatie toe laten komen? Zo nee waarom niet?
  3. Uit gesprekken blijkt dat verwarde personen in combinatie met middelen gebruikt nergens terecht kunnen. Is dat probleem bekent bij het college? Zo nee wat gaat u daar aan doen? Zo ja, heeft u een overzicht wat daar mee gebeurt op dit moment?
  4. Bent u het met de fractie Hart voor Delft eens dat het niet zo kan zijn dat de politie Delft niet meer aan hun kerntaken kan voldoen door groeiende problemen met verwarde personen. Zo ja wat gaat u daar aan doen?
  5. Was het college op de hoogte van de forse stijging aangaande meldingen verwarde personen? Zo ja waarom is de raad hier niet over geïnformeerd? Zo nee waar ligt dit aan?

Bram Stoop
Hart voor Delft

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3276791/delft-maakt-afspraken-over-betere-opvang-verwarde-personen