In november 2023 hebben Sylvia Grobben en Bram Stoop namens de fractie Hart voor Delft een werkbezoek gebracht aan de sportvereniging Concordia aan de Brasserskade. Op initiatief van Hart voor Delft, dat ondersteund werd door het CDA en de VVD, heeft er naar aanleiding van dit werkbezoek op 14 maart jl. een beeldvormende bijeenkomst plaatsgevonden bij Concordia op de het sportpark Brasserskade. Zie link: https://hartvoordelft.nl/?p=23194

Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst waren veel sportverenigingen aanwezige en ook een aantal politici. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft Hart voor Delft in samenspraak met D66 schriftelijke vragen opgesteld en aan het college van B&W voorgelegd. We wachten de beantwoording af en zullen daarna beoordelen of we dit onderwerp gaan agenderen in de commissie Sociaal Domein. Sport is voor Hart voor Delft een belangrijk onderwerp dat wat ons betreft te weinig op de agenda staat, terwijl er genoeg argumenten zijn om sport weer een prominente plaats te geven in onze stad.

Onderstaand de schriftelijke vragen die wij samen met D66 aan het college hebben gesteld.

Bram Stoop
fractie Hart voor Delft

Schriftelijke vragen naar aanleiding van de beeldvormende avond aan sportpark Brasserskade

Geacht college,

Naar aanleiding van de beeldvormende sessie die wij op 14 maart hebben bijgewoond aan het sportpark Brasserskade en de daar door de verschillende sportverenigingen geuite zorgen, hebben wij de volgende vragen voor u. Wij hebben hierin een onderverdeling gemaakt voor problematiek die op korte termijn en lange termijn speelt.

 Korte termijnproblematiek

1. De veiligheid rondom de Brasserskade is een acuut probleem. Het is er erg donker door ontbrekende verlichting en kinderen durven niet meer alleen naar huis te fietsen. Er zijn ook gevallen van intimidatie en bedreiging bekend bij de verenigingen.
-Is het college hiervan op de hoogte en wat ziet zij als een adequate aanpak van dit acute probleem? Is het college bereid om het fietspad langs de Brasserskade (beter) te verlichten?

2. Rondom de locatie van de oude sporthal Brasserskade wordt veel puin en afval gedumpt. Dit zorgt voor onveilige situaties en heeft een aanzuigende werking. Bij melding haalt de gemeente het vuil weg. Het heeft een negatief effect op de uitstraling van sportpark Brasserskade.
– Is het college bekend met deze illegale lozingen en de onveilige situaties die hierdoor ontstaan? Wat zou het college kunnen doen om deze problematiek structureel op te lossen?

3. Parkeren langs de sportvelden wordt gedaan op zanderige grasvlakten. Bij regenval en gladheid zorgt dit voor onveilige situaties. Het komt wat ons betreft de uitstraling van het sportpark niet ten goede.
-Is het college van mening dat de parkeerplekken langs het sportpark opgeknapt moeten worden om zo de veiligheid en de uitstraling van de Brasserskade te verbeteren? Wat stelt het college voor om dit te bereiken?

4. Op het sportpark ervaren veel verenigingen problemen met hun internetsignaal. Graag zouden zij willen dat er glasvezel aangelegd wordt.
– Is het college op de hoogte van het slechte internetsignaal op sportpark Brasserskade en is zij bereid om maatregelen te treffen om het internet te verbeteren in dit gebied?

Langere termijnproblematiek

5. Veel clubs vragen zich af waarom het college besloten heeft niet vast te houden aan het eerdere besluit om een gebiedsvisie voor sportpark Brasserskade te ontwikkelen en uit te voeren.
-Kan het college dit toelichten?

6. Er zijn in het verleden  ideeën vanuit sportclubs gekomen voor een sportcampus waar ook het Delftse Hout bij betrokken zou worden. Hier is positief op gereageerd door de gemeente Delft.
-Is deze positieve grondhouding er nog steeds bij het college, en zo niet waarom niet?

7. Tijdens de beeldvormende sessie met de diverse sportverenigingen kwam naar voren dat de communicatie met de gemeente Delft niet altijd soepel verloopt.
-Is het college het met ons eens dat de toekomst van sportpark Brasserskade weer op de agenda gezet moet worden, en zo niet, graag een argumentatie waarom niet.

Dank voor uw reactie.

Bram Stoop                                       Harjo Schuurman
Hart voor Delft                                  D66