Het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 30 mei 2023

Betreft: ernstige jeugdoverlast in de wijk Voorhof

Geacht college,

In de wijk Voorhof wordt de situatie steeds grimmiger door de overlast veroorzaakt door een groep van ongeveer twintig jongeren. Ondernemers van de Stichting Ondernemersfonds Voorhof (SOV) zijn de problemen zo zat dat ze de burgemeester dringend vragen om in te grijpen. Deze jongeren plegen vernielingen, zoals het breken van etalageruiten, het slopen van spullen en het in brand steken van voertuigen. Ze intimideren niet alleen het personeel van de winkels, maar ook bezoekers en willekeurige mensen op straat. De ondernemers voelen zich niet langer veilig en zijn bang voor de repercussies als ze de jongeren aanspreken. De situatie is al verschillende keren uit de hand gelopen, waarbij de brandweer moest uitrukken om in brand gestoken deelscooters te blussen. Hoewel de politie op de hoogte is van de overlast, kunnen ze vaak niet optreden omdat de incidenten te klein zijn en geen prioriteit hebben. Dit ontmoedigt bewoners en ondernemers om de overlast te melden. De ondernemers hopen dat de burgemeester een samenscholingsverbod wil instellen in het gebied rondom de Papsouwselaan, vergelijkbaar met een verbod dat eerder succesvol was in het terugdringen van overlast in het centrum van de stad. Ze suggereren ook dat cameratoezicht mogelijk zou kunnen helpen bij het aanpakken van de problemen.[1]

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen voor u:

  1. Bent u op de hoogte van de jeugdoverlast in de wijk Voorhof? Welke maatregelen zijn er recentelijk genomen om deze overlast te verminderen?
  2. Hoeveel meldingen van jeugdoverlast in de wijk Voorhof zijn er dit jaar bij de politie binnengekomen en hoe vaak heeft de politieactie ondernomen tegen deze overlast?
  3. Hoe gaan de wijkagenten om met de jeugdoverlast in de wijk Voorhof?
  4. Zijn er jongerenwerkers actief in de wijk Voorhof? Zo ja, zijn zij op de hoogte van recente incidenten en wat is hun aanpak?
  5. Welke mogelijkheden zijn er voor jongeren in de wijk Voorhof om zich zowel binnen als buiten te vermaken?
  6. Hoeveel handhavers zijn er momenteel werkzaam in de wijk Voorhof?
  7. Bent u van plan om extra handhavers in te zetten in de wijk Voorhof? Zo nee, waarom niet?
  8. Overweegt u, gezien de ernst van de overlast, een samenscholingsverbod in te stellen voor het gebied rondom de Papsouwselaan? Zo nee, waarom niet?
  9. Overweegt u om (mobiel) cameratoezicht te plaatsen om de veiligheid te waarborgen en het overlastgevende gedrag van individuen te monitoren? Zo nee, waarom niet?
  10. Aangezien er al geruime tijd sprake is van jeugdoverlast in de wijk Voorhof, overweegt u om een buurtbijeenkomst te organiseren waarbij alle betrokken partijen, zoals de politie en jongerenwerkers, aanwezig zullen zijn om de bewoners te informeren en te betrekken? Zo nee, waarom niet?

Vanwege de ernstige structurele overlast verzoekt Hart voor Delft u vriendelijk doch dringend om deze schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en om onmiddellijk een actieplan op te stellen ter bestrijding van de jeugdoverlast in de wijk Voorhof.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van Hart voor Delft

Daan Stellingwerf

[1] https://www.ad.nl/delft/ondernemerszijnoverlastvanjongereninvoorhofbeustelalsjebliefteensamenscholingsverbodin~adf11fff/