ParkerenDank voor uw bericht. Stadsbelangen heeft de belangenvereniging zeker niet genegeerd. Uit de zienswijzen die bij de nota was gevoegd, hebben wij gelezen dat de belangenvereniging er geen probleem mee had, dat er een S-gebied werd ingesteld. Door dit te doen, wordt er in ieder geval voor de komende jaren een duidelijke situatie gecreëerd als het gaat om parkeren. Daar kan zelfs de belangenvereniging niet op tegen zijn.

Het enige probleem was het voorstel over mix-parkeren op de Spoorsingel en de Phoenixstraat. Er was al sprake van mix-parkeren in dat gebied en dat wordt nu beperkt uitgebreid. Wij kenden het standpunt van de belangenvereniging op dit punt. U weet ook dat vergunningplekken niet de hele dag zijn bezet. Het is dan ook niet zo vreemd om, gezien de parkeerproblematiek in bedoeld gebied, de mogelijkheid te bieden deze plekken dubbel te benutten. Om die reden hebben wij uiteindelijk gemeend het standpunt van het college te volgen. Zowel voor bewoners in uw gebied (maar ook voor bewoners die buiten de schil wonen) en bezoekers van onze stad is het van belang dat er, gedurende het Spoorzonetraject, zo veel mogelijk parkeermogelijkheden zijn rond de binnenstad. Schil C kan nu in het hele gebied S parkeren. Volgens ons is dat extra.

Ons standpunt over autoluwfase 4 is altijd duidelijk geweest. Dat was in de commissievergadering overigens niet aan de orde, want daar ging de nota niet over. Diverse malen hebben wij in de afgelopen jaren gepleit voor uitstel van autoluwfase 4, maar daarvoor was geen meerderheid in de raad te vinden. Nog steeds niet. Het had dan ook geen zin hier nogmaals op terug te komen. Ons standpunt over autoluw Oude Delft is ruimschoots bekend en niet veranderd.

In ieder geval wil onze fractie na het zomerreces graag met uw belangenvereniging een afspraak maken. 

Met vriendelijke groet,
Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Emailbericht, dd. 23 juni 2010,  belangenverenigingOlofsbuurt/Westerkwartier

Geachte leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte,

Kunt u mij zeggen hoe het mogelijk is dat zóveel partijen – die zeggen te luisteren naar de bevolking – zich al een paar maanden na de verkiezingen opnieuw niets aantrekken van de door alle belangenverenigingen rond de spoorzone ingediende bezwaren?

Het hele S-gebied zal mixparkeren worden waarmee de gemeente zich wederom niet aan het convenant met de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (schil C) houdt. De 4e fase autoluw maken van de binnenstad gaat ook gewoon door, ondanks de bezwaren hiertegen vanuit de Binnenstad (schil B).

De enige aanpassingen in de nota, na het horen van belangenverenigingen, is dat schil F niet in schil C en B gaat parkeren en andersom. Verdere opmerkingen uit de vergaderingen met de belangenverenigingen zijn wel opgenomen, maar er wordt niets mee gedaan. Als burger mag je blijkbaar je zegje doen, vervolgens krijgen de ambtenaren nog een compliment ook (Groen Links en D66). Waarom? Toch niet omdat ze dat zegje genoteerd hebben en er verder niets mee doen?

Alleen de Christenunie heeft aangegeven tegen het voorstel te zijn omdat draagvlak onder de bewoners, een paar partijen nemen het mee terug naar de fractie. De rest stemt er stilzwijgend mee in: een hamerstuk met wat stemverklaringen. De ambtelijke trein die voor de verkiezingen begon te rijden lijkt door te denderen, zonder dat de raad iets doet met geluiden uit de bevolking die zij zou moeten vertegenwoordigen. De vierde macht blijkt oppermachtig, Montesquieu draait zich om in zijn graf. 

Misschien kunt u hier eens over nadenken voordat u straks uw raadsbesluit over dit onderwerp als hamerstuk neemt: neem uw verantwoordelijkheid, dien een motie in en zet een wissel om!

Met vriendelijke groeten,
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier