Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 juni jl. heeft Hart voor Delft een motie ingediend om de BUDD bus te behouden voor de ouderen. Iedere partij in de Raad, waaronder ook de college partijen, vonden het een goede motie en vonden ook dat de BUDD bus moet blijven rijden, zo was de  eerste unanieme constatering in de gemeenteraad op onze motie over de BUDD bus.

Delft voor Elkaar geeft aan dat ze  vanaf 1 januari 2024 geen geld meer hebben om dit schitterende initiatief (zie motie) in leven te houden. In de contacten die ik had de afgelopen dagen met diverse fracties bleek ook, dat ze de motie gingen steunen. Dat ging goed tot het moment dat de wethouder Gooijer (CU) aan het woord kwam. Ook zij gaf aan dat zij liever heeft dat de BUDD bus blijft rijden, ook na 1 januari 2024. Het probleem echter is dat de motie die we ingediend hebben volgens haar niet uitvoerbaar is. Hoezo niet uitvoerbaar? Met het grootste gemak vraag dit college extra miljoenen (forse overschrijdingen) voor o.a. renovatie Prinsenhof en studenten fietsbrug over de Schie. Maar uiterlijk € 8.000,– beschikbaar stellen voor behoud  van de BUDD bus is wel een probleem? Het is een kwestie van willen! Deze wethouder zegt dan wel dat de BUDD bus met blijven, maar het woord ‘daden’ staat niet in haar woordenboek.

In mij betoog gaf ik nog aan dat het goed zou zijn om Delft voor Elkaar aan te spreken. Het kan niet zo zijn dat projecten als deze op houden te bestaan om een bedrag van tussen de € 5000,– en € 8000,– op jaarbasis. Al met al kwamen de partijen na de woorden van de wethouder aan het woord en unaniem gaven de college partijen aan: ‘ja als de wethouder zegt dat de motie niet uitvoerbaar is, dan steunen wij de motie toch maar niet’. Ik heb toen met het CDA en de SP, die de motie mede hebben ingediend, een schorsing aangevraagd. Ook de VVD schoof even aan. Besloten werd om de motie toch in stemming te brengen. Voorspelbaar dat de college partijen de motie wegstemden en dat gebeurde helaas ook.

Dit college verschuilt zich steeds achter allerlei clubs zoals Delft voor Elkaar. Zo wordt het lekker makkelijk om te zeggen dat je er als college niet over gaat en het college simpel de gemeenteraad  buitenspel zet. Jammer en een gemiste kans van die partijen die tegen de motie ‘Houdt de wielen van de Budd bus draaiende’, stemden. En dat omdat de wethouder zegt dat ze de motie niet kan uitvoeren, trekken de tegenstemmende partijen hun keutel in. Zo makkelijk gaat het dus in de gemeenteraad van Delft.

En waar gaat het over?  Om een bus, gebruikt voor ouderen tegen de eenzaamheid en gerund door vrijwilligers, draaiende te houden. Onvoorstelbaar dat er door een wethouder zo moeilijk wordt gedaan, terwijl we in deze gemeenteraad beslissingen nemen over een stadsbegroting waar miljoenen in omgaan. Hoe moeilijk is het om, als wethouder, de raad toe te zeggen dat je linksom of rechtsom dat beetje geld gaat vinden om deze bus, die met name eenzaamheid tegengaat, in gebruik te houden.

Ik ga nadenken om bij de kadernota een motie in te dienen om de waarderingssubsidie, die er  eerst was, weer nieuw leven in te blazen. Wij blijven de BUDD bus met argusogen volgen. Een feit is in ieder geval dat de college partijen zich verschuilen achter de wethouder en niet kritisch in het belang van de Delftenaar beslissingen meer durven te nemen. Het is eigenlijk al van de zotte dat hierover een motie voor ingediend moet worden!

Bram Stoop
fractie Hart voor Delft

Onderstaand onze motie:

Motie: Houdt wielen van de Budd Bus draaiende

De gemeenteraad van Delft bijeen tijdens vergadering op juni 2023.

Constaterende dat:

 • de kosten van de BUDD bus (De Boodschappen & uitjes dienst Delft) vanwege de stijgende kosten niet meer binnen de begroting van Delft voor Elkaar bekostigd kunnen worden,
 • het voortbestaan van de BUDD bus mogelijk in gevaar komt,
 • de BUDD bus gebruikt wordt door ouderen van 70 jaar en ouder die niet meer zelfstandig in staat zijn boodschappen te doen,
 • de BUDD bus werkt met 16 vrijwilligers die met uitjes meegaan en één keer per week een boodschappendienst draaien,
 • de BUDD bus een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van ouderen en aan het tegengaan van eenzaamheid.

Overwegende dat:

 • in januari 2023 grotere reparaties aan de bus hebben plaatsgevonden en mogelijke grotere reparaties, als die er mochten komen, niet meer door Delft voor Elkaar bekostigd kunnen worden,
 • de BUDD bus in oktober 2023 opnieuw gekeurd gaat worden en dat na overleg met de vrijwilligers is toegezegd, dat Delft voor Elkaar de mogelijke extra kosten toch op zich neemt en dat de bus tot 1 januari 2024 blijft rijden,
 • als de bus in oktober 2023 gekeurd is deze keuring geldt voor de duur van 1 jaar, oktober 2024 dus,
 • de gemeente Delft in haar brief zelf ook aangeeft het belangrijk te vinden dat er activiteiten georganiseerd worden voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan en dat de BUDD bus volgens de gemeente één van dit soort belangrijke activiteiten is,
 • het college van B&W in gesprek is met Delft voor Elkaar over de verschillende scenario’s,
 • zodra er een besluit is genomen over de toekomst van de BUDD bus de raad hierover wordt geïnformeerd, wat medio eind 2023 begin 2024 zal zijn,
 • de onzekerheid over het voortbestaan zowel voor de vrijwilligers en de ouderen vervelend is.

Verzoekt het college:

 • Alles op alles te zetten om deze belangrijke activiteit voor ouderen in ieder geval tot 1 oktober 2024 te continueren. Dit betreft de datum dat de bus weer gekeurd zou moeten worden.
 • Om met het besluit over de BUDD bus niet tot het einde van dit jaar te wachten als periode Delft voor Elkaar op 1 januari 2024 verlopen is, maar in oktober 2023, in samenspraak met Delft voor Elkaar, een besluit te nemen over de BUDD bus en zo de gewaardeerde vrijwilligers en ouderen niet langer dan oktober 2023 in spanning te houden over het voortbestaan van de BUDD bus.
 • De BUDD bus in ieder geval tot 1 oktober 2024 te laten rijden om Delft voor Elkaar de tijd geven om geldbronnen zoals fondsen aan te schrijven voor een nieuwe bus.
 • Als Delft voor Elkaar inderdaad de middelen voor mogelijke onkosten in 2024 niet heeft, te zoeken naar een andere manier om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de BUDD bus gecontinueerd worden.

Bram Stoop
Hart voor Delft