Tijdens de kandidatenbijeenkomst op 15 januari 2018 overhandigde Aad Meuleman, die op 27 maart 2018 afscheid neemt als raadslid, het verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Het beste voor Delft!’ aan lijsttrekker Bram Stoop. Via onderstaande link onder aan de pagina kunt u ons verkiezingsprogramma lezen en/of downloaden. In dit verkiezingsprogramma geeft Stadsbelangen Delft haar ambitie weer voor de komende raadsperiode. Een realistisch verkiezingsprogrammaprogramma met dank aan de vele instanties, organisaties, belangenverenigingen en inwoners die hun input leverden voor dit verkiezingsprogramma.

Onze stad kent vele belangen, vele thema’s en onderwerpen. Het is ondoenlijk om deze allemaal uitgebreid te beschrijven in een verkiezingsprogramma. Bovendien kan niemand in de toekomst kijken door onze steeds veranderende maatschappij. Wat vandaag feit is, kan morgen totaal anders zijn. Dat vraagt ook om flexibiliteit. Stadsbelangen Delft vat haar ambities samen in een vijftal doelstellingen.

Doelstellingen
Stadsbelangen Delft vindt dat iedereen van welke afkomst, geloof, of seksuele geaardheid dan ook, hoort bij de Delftse samenleving en daardoor gelijke rechten en plichten heeft.

Stadsbelangen Delft staat voor een gastvrije stad en wil zorgdragen dat de Delftenaren kunnen rekenen op integriteit van de gemeente Delft. In samenwerking met alle inwoners wordt gekomen tot een gemeente waar veiligheid, leefbaarheid en de bestuurlijke- en openbare orde is gewaarborgd.

Stadsbelangen Delft staat voor bescherming van de historische binnenstad, een goede infrastructuur voor de diverse wijken en een centrum dat goed bereikbaar moet zijn.

Stadsbelangen Delft wil een stad die ruime mogelijkheden biedt voor culturele, sportieve en maatschappelijke ontplooiing voor zowel jongeren, studenten als ouderen door het scheppen van de juiste randvoorwaarden, zoals goede sportaccommodaties, educatieve voorzieningen, zorg, bibliotheken en voldoende ruimten voor de amateurkunst.

Stadsbelangen Delft staat voor een streng en rechtvaardig sociaal beleid met noodzakelijke voorzieningen voor hen die dit nodig hebben, voor handhaving van wet- en regelgeving en een stad met aantrekkingskracht voor de economie, werkgelegenheid en aandacht voor het milieu.

Uw stem op 21 maart 2018 op onze lokale stadspartij is belangrijk. Onze kandidaten zijn zeer gemotiveerd om uw belangen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Dat is Het beste voor Delft!

Bestuur Politieke groepering Stadsbelangen Delft

 

 

 

 

 

 

Verkiezingsprogamma totaal 2018-2022