En weer een belangrijke motie van ons voor Delftse inwoners over wonen en studenten weggestemd door de collegepartijen: STIP, D66, PvdA, Groen Links en Christen Unie.

Op 7 december 2023 heb ik namens Hart voor Delft en het CDA een belangrijke motie ingediend met betrekking tot de recent ingevoerde Wet Goed Verhuurderschap (WGV), die per 1 juli 2023 van kracht is geworden. De WGV heeft als voornaamste doel ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en te bestrijden. Door invoering van deze wet kunnen gemeenten een belangrijke rol krijgen in de handhaving en het aanpakken van misstanden op de lokale huurmarkt.

De WGV omvat specifieke maatregelen, zoals het tegengaan van discriminatie en intimidatie, regulering van waarborgsommen en servicekosten, schriftelijke vastlegging van huurovereenkomsten, en de verplichte informatieverschaffing aan huurders over hun rechten en plichten, met een verbod op dubbele bemiddelingskosten. Voor Delft is het van belang om bevoegdheden te hebben om lokale regels in te voeren, waaronder een verhuurvergunningsplicht voor specifieke categorieën woon- en verblijfsruimten, en verhuurvergunningen in te voeren in bijvoorbeeld de wijken Wippolder, Westerkwartier, Voordijkshoorn en niet te vergeten, de binnenstad.

In Delft wordt de problematiek van illegale bewoning door studenten verder verergerd door ernstige overlast, waarbij in sommige gevallen meer dan 10+ studenten verblijven in een woning waar bijvoorbeeld 6 personen staan geregistreerd. Deze situatie gaat hand in hand met geluidsproblemen en problemen rondom fietsparkeren, wat op zichzelf al indicaties zijn van een veel groter aantal bewoners dan officieel geregistreerd.

De overlast, met name op het gebied van geluid en chaotisch fietsparkeren, getuigt van de ernstige gevolgen van illegale bewoning voor de leefomgeving. Omwonenden hebben hun klachten regelmatig geuit over deze verstoringen, maar helaas lijkt er weinig respons te zijn vanuit de verantwoordelijke partijen. Het gebrek aan aandacht voor deze klachten getuigt van een gebrek aan luisterend oor en actie jegens de lokale gemeenschap, wat de urgentie benadrukt van effectieve maatregelen om de situatie te verbeteren en de belangen van de omwonenden te behartigen.

Ik heb het college namens Hart voor Delft in de motie opgedragen om in het eerste kwartaal van 2024 een verkenning uit te voeren naar de invoering van een verhuurvergunningsplicht voor specifieke categorieën woon- en verblijfsruimten om illegale bewoning te beperken of zelfs onmogelijk te maken. Bovendien heb ik het college aangemoedigd om, indien wenselijk, gebruik te maken van de bevoegdheid om lokale regels in te voeren ter versterking van de WGV en ter bescherming van huurders op de Delftse huurmarkt.

Helaas is de motie weggestemd door de collegepartijen, ondanks de dringende noodzaak om met spoed eindelijk stappen te zetten om de lokale huurmarkt te reguleren en de leefbaarheid te waarborgen. De weerstand tegen deze motie roept bij Hart voor Delft vragen op over de prioriteiten en de betrokkenheid van de collegepartijen ten aanzien van het waarborgen van eerlijke en verantwoorde verhuurpraktijken in Delft.

Zie ook onderstaande link:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0048028/2023-07-01

Sylvia Grobben
fractie Hart voor Delft