In 2023 heeft Hart voor Delft tal van moties ingediend, met als motivatie de stad te verbeteren en de levenskwaliteit van de inwoners te verhogen. Helaas werden al onze voorstellen met betrekking tot toeristenbelasting, huisvesting, sociale verbondenheid, openbare voorzieningen, en stadsontwikkeling verworpen door het college/coalitiepartijen. Het dualisme in de Delftse politiek is al jaren een papieren aangelegenheid. Oppositie voorstellen worden vaak per definitie weggestemd door de coalitiepartijen/college. Het laat zien dat er van enig dualisme in de Delftse gemeenteraad vrijwel geen sprake is.

In februari stelden we voor om een groter deel van de toeristenbelasting terug te laten vloeien naar de toeristische sector met als doel het stimuleren van de lokale economie. Deze motie werd verworpen. Ook een heel goede motie om snel wat ruimte op de woonmarkt te creëren door de inschrijvingsleeftijd voor Woonnet Haaglanden te verlagen naar 16 jaar, waardoor jongeren meer kansen zouden krijgen op de woningmarkt, werd direct naar de prullenmand verwezen.

In maart hebben we meerdere moties ingediend die allen verworpen zijn. We hebben gevraagd met de moskeeën in gesprek te gaan en hen uit te nodigen voor het actieprogramma tegen eenzaamheid. We hebben een stappenplan gevraagd tegen eenzaamheid om de wijken te betrekken samen met het CDA en SP en we hebben geprobeerd de Avalex tijden aan te passen om de veiligheid van bewoners en weggebruikers te waarborgen door kleinere vuilniswagens op bepaalde plekken in te zetten.

In april probeerden we de bouw van de Gelatineburg tegen te houden en zo 27 miljoen vrij te maken voor andere heel belangrijke zaken in de stad. Ook deze motie werd afgewezen.

In juni hebben wij gepoogd in Delft een eigen fietsdepot te zetten omdat het stationsgebied al langere tijd kampt met stallingscapaciteitsproblemen.  Ook hebben we samen met het CDA de wielen van de Budd (De Boodschappen & uitjes dienst Delft) geprobeerd draaiende te houden. De kosten van de bus konden vanwege de stijgende kosten niet meer binnen de begroting van Delft voor Elkaar bekostigd worden.

Het voortbestaan van de BUDD-bus kwam in gevaar. De motie om het overgebleven geld voor de bouw van het theater voor Willem van Oranje terug te storten in de sport- en cultuursector haalde het helaas ook niet.

In juli hadden we een goede motie om te onderzoeken of de straatverlichting op zonne-energie overgezet kon worden. Helaas dachten de collegepartijen hier anders over.

In november streefden we naar het behoud van het stadsbeeld door graffiti en vernieling aan te pakken, maar de interpretatie van kunst door studentenpartij STIP belette onze plannen. We hebben gepleit voor een aanvraag herziening van het aantal statushouders dat aan Delft is toegewezen aan de Rijksoverheid omdat Delft een heel grote studentenpopulatie herbergt en er geen woningen zijn voor lokale jongeren en dat daardoor de stad vergrijst omdat de jongeren wegtrekken.

In december hebben we zelfs zes moties voor de woonvisie ingediend, die allemaal verworpen werden, wat ons verbaasde en teleurstelde.

We wilden:

 • Initiatieven ontplooien om invulling te geven aan de behoefte aan voorzieningen tussen thuis en verpleegtehuis in samenspraak met de ouderenbond in Delft.
 • Contante betalingen terug in publieke voorzieningen, nu kun je alleen pinnen om hier gebruik van te maken.
 • De transparantie in gemeentelijk inkoop bevorderen en een openbaar inkoopregister implementeren.
 • Een lichtplan voor de monumenten en kunstwerken in Delft en hiervoor een beleidsplan ‘nota aanlichten monumenten’ actualiserend.
 • Kostendekkende parkeertarieven invoeren en we wilden jaarlijks een hoger subsidiebedrag aan 4 bewaakte speeltuinen verstrekken voor onderhoud en nieuwe aanschaf.
 • Samen met Onafhankelijk Delft een buitenzwembad voor elkaar te krijgen, hiervoor wilden we de 27 miljoen van de Gelatineburg in zetten.
 • Blijvende aandacht voor de woonlasten, samen met VVD en CDA.
 • Een plan voor de ontwikkeling van collectieve woonvormen voor senioren, jongeren, studenten, kwetsbare groepen en samengestelde gezinnen, de implementatie van een nieuwe vorm van wonen tussen thuis en verpleegtehuis, met als model het ouderwetse ‘bejaardentehuis’ met extra voorzieningen en gemeenschappelijke ruimten.
 • Een onderzoek waarom er maar een beperkte beschikbaarheid van woningen is onder de
  € 600,– en betaalbare huisvesting te waarborgen.
 • Nieuwe studentenwoningen voor 100% op de TU-campus te ontwikkelen en hierover bindende afspraken te maken met de TU Delft en Duwo.
 • Een verhuurvergunningsplicht verkenning om misstanden op de lokale huurmarkt te voorkomen.
 • Maatregelen tegen leegstand nemen door de leegstand in kaart te brengen en op deze manier terug te dringen.
 • Een maatregelingenpakket ontwikkelen voor senioren ter bevordering van de doorstroming, financiële ondersteuning bieden tijdens het verhuisproces en zorgen dat senioren bij doorstroming nooit meer dan € 50 per maand extra netto huur betalen dan zij momenteel doen.

Hoe dat moet in 2024? Geen idee. Het zal wel hetzelfde gaan als de jaren ervoor.

Maar wij blijven vastberaden en vol passie werken aan een beter Delft. Het komende jaar zal ongetwijfeld uitdagingen met zich meebrengen, maar we zullen blijven vechten voor de belangen van de inwoners, ongeacht de obstakels die op ons pad komen. Want uiteindelijk draait het om een leefbare en bloeiende stad voor iedereen!

Sylvia Grobben
Fractie Hart voor Delft