Onze fractie heeft informatie ontvangen, waaruit blijkt dat er binnen de gemeente Delft kennelijk sprake is geweest van een datalek.

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders
Betreft: schriftelijke vragen over gemeentelijk datalek

Delft, 30 mei 2017

Geacht college,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. Onze fractie heeft informatie ontvangen, waaruit blijkt dat er binnen de gemeente Delft kennelijk sprake is geweest van een datalek. Persoonsgegevens van alle leden van de stembureaus zouden zijn versterkt aan een burger. Het zou gaan om naam, adres en bankrekeningnummers.

Uit de ons beschikbare informatie blijkt, dat vragen die een burger hierover aan u heeft gesteld, werden beantwoord door het Team Verkiezingen. Onze fractie maakt zich zorgen dat er kennelijk sprake is geweest van een gemeentelijk datalek. Dit leidt tot de volgende vragen.

1. Is het juist dat er sprake is geweest van een gemeentelijk datalek en zo ja, wat is hiervan de oorzaak geweest?
2. Klopt het dat het Team Verkiezingen de vragen van een inwoner over deze kwestie heeft beantwoord en zo ja, waarom heeft het college dat niet zelf gedaan?
3. Indien er sprake was van een gemeentelijk datalek, waarom heeft u de gemeenteraad daarvan niet in kennis gesteld? (wij verwijzen u naar de wet Meldplicht Datalekken die op 1 januari 2016 is ingegaan)
4. Welke maatregelen heeft u ondernomen om herhaling van een datalek in de toekomst te voorkomen?

Naast de beantwoording op onze vragen, zien wij ook graag een uitgebreide toelichting van u tegemoet over deze kwestie.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman