Naar aanleiding van de begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van de MRDH heeft de Provincie Zuid Holland de MRDH laten weten de stukken voor kennisgeving aan te nemen. En dat ondanks diverse zorgelijke opmerkingen hierover. Men maakt kritische opmerkingen, maar de Provincie doet er verder niets mee.

De Provincie geeft aan, dat als gevolg van de over programmering projecten er meer bestedingen geraamd worden dan het BDU budget toelaat. Op basis van het Algemeen Bestuur besluit mag het budget met 90 miljoen worden overschreden mits het tekort binnen 10 jaar wordt ingelopen. Momenteel is er nog sprake van fondsen, die de overschrijdingen kunnen opvangen. Vanaf het moment dat deze fondsen leeg zijn (ultimo 2017) er geen sprake meer is van een structureel en reëel evenwicht. Volgend jaar dus!

De Provincie meldt dat in het ambtelijk overleg is aangegeven, dat er in de komende jaren naar verwachting sprake zal zijn van een forse minder overbesteding. Mede op verzoek van de deelnemende gemeenten gaat de MRDH actief sturen op het terugdringen van de over-programmering.

In de begroting is per programma een raming van baten en lasten opgenomen. Een financiële begroting zoals bedoeld in Artikel 7 Van het besluit Begroting en Verantwoording Provincies met gemeenten (BBV) ontbreekt echter. Deze begroting kan het bestuur beter inzicht geven in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Ook hier de toezegging dat op korte termijn onderzocht wordt op welke wijze constructief invulling gegeven kan worden aan een structureel en reëel evenwicht en de overige BBV vereisten.

Voor het afdekken van risico’s houdt de MRDH voor de eerste vier jaar een weerstandsvermogen van 0,1 miljoen aan. Risico’s die samenhangen met activiteiten van verkeer en vervoer worden eerst opgevangen door de risicobuffer, die binnen alle projecten wordt aangehouden. Wanneer deze niet afdoende is worden de BDU gelden aangesproken.

In relatie tot geraamde overbesteding geeft dit te weinig informatie of de weerstandscapaciteit wel toereikend is bij de MRDH. Ook hierbij de toezegging dat MRDH een beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen gaat opstellen.

Onze fractie maakt zich zorgen over deze situatie en had graag gezien dat bovengenoemde zaken geregeld zouden zijn voor het opstellen van de begroting 2017. Als er straks grote tekorten gaan dreigen binnen de MRDH, dan zullen uiteindelijk de deelnemende gemeenten, waaronder Delft, hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen.

De rol van de Provincie blijft hierbij toch bijzonder en je vraagt je af hoe serieus je deze rol moet nemen. Wel kritische opmerkingen, maar er niets mee doen behalve voor kennisgeving aannemen.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Provincie de begroting 2017 voor kennisgeving aanneemt en niet eist dat MRDH de kritische opmerkingen eerst afdoende regelt en borgt in deze begroting. Dat had Stadsbelangen Delft liever gehad. Vandaar dat wij deze opmerkingen hebben gemaakt in de commissie EFB.

Fractie Stadsbelangen Delft
Harry van Adrichem