In een stad waar de vraag naar sociale huurwoningen voortdurend groeit, is het cruciaal om een gezonde doorstroming binnen de huurvoorraad te bevorderen. Een specifieke groep die hierbij vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de senioren als zij alleen of met zijn tweetjes achterblijven in te grote sociale huurwoningen. Dit is niet alleen een kwestie van ruimte, maar ook van financiële en praktische obstakels die het verhuizen bemoeilijken.

Senioren spelen een cruciale rol in het bevorderen van doorstroming door hun te grote woningen te verruilen voor betaalbare kleinere woningen. Echter, het financiële aspect blijkt vaak een struikelblok te zijn. Verhuiskosten en de mogelijk substantieel hogere nieuwe huur vormen obstakels die senioren weerhouden van een noodzakelijke verhuizing.

In steden zoals Utrecht hebben doorstroomregelingen bewezen effectief te zijn. Huurders betalen daar nooit meer dan €50 per maand extra netto huur bij doorstroming. Waarom zou Delft niet kunnen profiteren van een vergelijkbare regeling?

Ik heb namens Hart voor Delft in de raad van 2 december 2023 een motie ingediend met als doel de doorstroming te stimuleren, met specifieke aandacht voor senioren. Gelukkig zag het CDA het belang in en heeft met Hart voor Delft mee ingediend, maar de collegepartijen Stip, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie helaas niet en hebben de motie weggestemd. Een teleurstellende uitkomst, gezien de groeiende behoefte aan evenwichtige doorstroming binnen de sociale huurvoorraad in Delft. Het zegt wel weer iets over dit college natuurlijk.

Blijkbaar vindt dit college niet dat senioren een comfortabele plek verdienen om te wonen, aangepast aan hun behoeften. Hart voor Delft wilde het college aansporen om serieus te kijken naar het tekort aan geschikte seniorenwoningen. Hier zijn enkele punten uit de motie waar het college tegen stemde:

Maatregelenpakket voor doorstroming binnen de sociale huurvoorraad:
Het college zou moeten overwegen beleid te ontwikkelen dat specifiek gericht is op het bevorderen van doorstroming binnen de sociale huurvoorraad, met extra aandacht voor senioren. Dit kan onder meer inhouden dat er voldoende geschikte seniorenwoningen beschikbaar zijn.

Financiële ondersteuning tijdens het verhuisproces:
Het is van belang te onderzoeken welke financiële ondersteuning geboden kan worden aan senioren die willen verhuizen naar een meer geschikte woning. Hierbij zou ook gekeken moeten worden naar de mogelijkheid van een verhuisvergoeding om de kosten enigszins te compenseren.

Haalbaarheid doorstroomregeling:
Een doorstroomregeling, zoals die in Utrecht, waar senioren bij doorstroming nooit meer dan € 50 per maand extra netto huur betalen, lijkt een interessant model. Het is de moeite waard om te onderzoeken of een vergelijkbare regeling haalbaar is en gunstig zou uitpakken voor senioren.

Actieve communicatie over voordelen van doorstroming:
Het college zou actief moeten communiceren over de voordelen van doorstroming en de beschikbare ondersteuningsmaatregelen voor senioren. Dit kan bijdragen aan bewustwording en het stimuleren van senioren om de stap te zetten naar een meer geschikte woning.

Het is teleurstellend dat de collegepartijen niet eens willen overwegen om hier serieus naar te kijken. Het welzijn van senioren zou een prioriteit moeten zijn, en het is belangrijk dat zij de ondersteuning krijgen die ze verdienen bij het vinden van een passende en comfortabele woonomgeving.

Sylvia Grobben
Hart voor Delft

 

Motie ingediend samen met CDA

Motie:           Stimulering doorstroming sociale huurwoningen en ondersteuning senioren.

 De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 7 december 2023 ter bespreking van de woonvisie 2023-2028.

 Overwegende dat:

  • Er een groeiende behoefte is aan doorstroming binnen de sociale huurvoorraad in Delft;
  • Een evenwichtige doorstroming tussen sociale huur, vrije sector en sociale koop van groot belang is voor een gezonde woningmarkt;
  • Senioren een belangrijke rol kunnen spelen in het bevorderen van doorstroming door hun te grote woningen te verruilen voor betaalbare kleinere woningen;

 Constaterende dat:

  • Het financiële aspect, met name verhuiskosten en de mogelijk substantieel hogere nieuwe huur, vaak een obstakel vormt voor senioren om te verhuizen;
  • In steden zoals Utrecht positieve ervaringen zijn met doorstroomregelingen, waarbij huurders nooit meer dan € 50 per maand extra netto huur betalen bij doorstroming.

 Draagt het college op:

  • Een maatregelenpakket te ontwikkelen ter bevordering van doorstroming binnen de sociale huurvoorraad, met specifieke aandacht voor senioren;
  • Te onderzoeken welke financiële ondersteuning geboden kan worden aan senioren tijdens het verhuisproces, inclusief de mogelijkheid van een verhuisvergoeding;
  • Te onderzoeken of een doorstroomregeling, zoals bijvoorbeeld in Utrecht gehanteerd wordt, ook in Delft geïmplementeerd kan worden, waarbij senioren bij doorstroming nooit meer dan € 50 per maand extra netto huur betalen dan zij momenteel doen;
  • Actief te communiceren over de voordelen van doorstroming en de beschikbare ondersteuningsmaatregelen voor senioren;
  • De raad hierover te informeren vóór het zomerreces 2024.

 En gaat over tot de orde van de dag.

 Hart voor Delft                                               CDA

Sylvia Grobben                                               Frank Visser

 

https://www.verhuisadviseursenioren.nl/regelingen.html

https://www.boex.nl/van-groot-naar-beter

https://www.vechtenomstreken.nl/vangrootnaarbeter#/

https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Paginas/Van%20Groot%20naar%20Beter