rommelOnderstaande notitie op het gewijzigde vuilnis ophaalbeleid geeft precies aan waarom Stadsbelangen Delft tegen het voorstel was om over te gaan tot omgekeerd inzamelen. Volgende week wordt in de commissie RV de herziening afvalstoffenverordening besproken in verband met het gewijzigde beleid. Stadsbelangen Delft zal niet akkoord gaan met deze onverstandige herziening van deze verordening.
Fractie Stadsbelangen Delft

Notitie
Op dit moment vindt er in Delft een uitrol plaats van het gewijzigde vuilnisophaalbeleid. De grijze restafvalbak wordt omgetoverd tot een PMD-afvalcontainer (Plastic, Metalen verpakkingen en drankenkartons Karton, Metaal). Dit houdt in dat laagbouwbewoners in Delft in de komende 5 jaar hun restafval weg moeten brengen naar een verzamelbak in de buurt. De uitrol van dit alles verloopt gefaseerd en begint in de wijk Hof van Delft, Westerkwartier.

Bij Avalex gaan ze er wellicht van uit dat mensen op deze manier nog beter hun afval gaan scheiden. Want hoe leuk is het om met een zware zak restaval te moeten sjouwen? Onze vraag is, wat levert het feitelijk op voor het milieu en in hoeverre is deze wijziging beter voor de inwoners van Delft.

Voordat een ander verder in gang gezet wordt, zijn er wat twijfels over het nut en de noodzaak. Stadsbelangen Delft wil voorkomen dat de vragen pas na de invoering gesteld worden.
1. Wat is het milieuvoordeel van huis aan huis ophalen van plastic (PMD) in plaats van het huidige inzamelen op centrale plekken.
2.
Wat zijn de verwachte kosten en baten van deze wijziging en hoe verhoudt zich dit tot het huidige beleid?
3.
Worden bewoners financieel beloond bij hogere opbrengsten op de recyclingsmarkt?
4. Is er voldoende vraag naar plastic of belandt het alsnog in de verbrandingsoven? Nascheiden van afval is goedkoper en effectiever, volgens Raymond Gradus, hoogleraar Bestuur en Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, zie link: https://www.businessinsider.nl/raymond-gradus-plastic-scheiden-in-de-fabriek-is-goedkoper-626462/.
5.
De financiële positie van Avalex is slecht. Laten we eerst daar de boel op orde brengen alvorens een nieuw beleid in te voeren.

Ellen Vendrig
Stadsbelangen Delft