Laatst kwam ik ome Joop tegen. Bijna 81 jaar, een echte Delftenaar, zijn hele leven hard gewerkt, veel meegemaakt en heel veel levenservaring. We bespraken de situatie in de wereld, in ons land en vooral in onze stad. Toen wij afscheid van elkaar namen zei hij : ‘weet je wat het is Aad, ik voel me altijd een optimist als ik een tunnel uitkom.’

En zo kijkt Stadsbelangen Delft ook aan tegen deze Programmabegroting, waarin het college onder de slogan ‘nieuwe elan’ met trots een sluitende begroting presenteert. Een begroting, waarin veel posten zijn verplaatst of ergens anders zijn ondergebracht. De begroting 2017 vindt onze fractie dus lastig te vergelijken met de jaarrekening 2015 en de begroting 2016.

Het gaat de goede kant op met Delft en dat is bij de Programmabegroting ook te zien. Een mooie constatering. Het is belangrijk dat onze stad positief op de kaart wordt gezet, want daar heeft Delft baat bij. Bovendien is onze stad een prima stad om in te wonen, te leven en te werken. Ondanks de nodige problemen op het financiële vlak, mogen we best trots zijn op onze stad!

De slogan ‘nieuw elan’ vraagt wel om enige nuance. Deze Programmabegroting heeft veel weg van wat het kabinet Nederland met Prinsjesdag liet weten. Het gaat goed met Nederland, maar het is jammer dat nog niet iedereen het merkt. In feite geldt hetzelfde met deze Programmabegroting. Het gaat beter met Delft, maar jammer genoeg merken onze Delftse inwoners er nog niet veel van. Dat lijkt ook logisch, want ondanks de loftrompet, wel met een geluidsdemper daarin, heeft Delft nog forse schulden af te lossen en er zijn nog veel risico’s bij bijvoorbeeld de Spoorzone en de Harnaschpolder. Bovendien hoopt onze fractie dat het nieuwe elan van dit college niet blijft bestaan uit het niet uitvoeren van moties of zonder vooraf toestemming van de raad budget uit de Algemene reserves halen. Dit soort nieuw elan wil onze fractie niet.

Mooi dat de begroting sluitend is, maar feitelijk heeft het college ervoor gezorgd dat de uitgavenkant even hoog is als de inkomstenkant. Op papier een mooi resultaat. Niets meer of minder. Dat neemt niet weg dat onze fractie, zoals u van ons gewend bent, een constructieve bijdrage wil leveren. Dat heeft ertoe geleid, dat Stadsbelangen Delft, het CDA en de ChristenUnie een meedenkbegroting hebben ingediend. In deze begroting maken wij op sommige onderdelen andere keuzes, zonder dat daarmee de begroting van het college geweld wordt aangedaan. Ook met deze voorstellen blijft de begroting sluitend, sterker nog het verstevigt ‘het nieuwe elan’, waarbij onze inwoners het uitgangspunt zijn.

Ik noem een aantal zaken. Vol trots geeft het college aan, dat de OZB niet extra wordt verhoogd. Wat het college niet vertelt, is dat de OZB nog steeds fors is in vergelijking met steden om ons heen. Delft is een dure stad en blijft dat ook met deze Programmabegroting. Stadsbelangen Delft vindt het tijd, dat onze inwoners in hun portemonnee merken dat het weer opwaarts gaat met onze stad. Het zijn immers onze inwoners die jarenlang zijn geconfronteerd met noodzakelijke bezuinigingen. Vandaar dat wij OZB in 2017 al willen verlagen.

Wij vinden het belangrijk dat achterstallig onderhoud in de stad wordt uitgevoerd. Schoon, heel en veilig blijven voor onze inwoners nog altijd de belangrijkste elementen in hun leefomgeving. Daarom trekken wij hier extra geld voor uit. Maar we moeten de stad ook schoonhouden. Onze fractie was niet voor het voorstel van het invoeren van omgekeerd inzamelen van huisvuil. Dat gaat naar onze mening niet werken. Niet bij hoogbouw en zeker niet in onze binnenstad. De wijk Voorhof blijkt nu al een rattenparadijs te zijn. Wij vrezen dat het omgekeerd inzamelen geen oplossing zal bieden voor het voorkomen of oplossen van een rattenplaag.

De situatie rond de Griegstraat moet nu eindelijk definitief opgelost worden. Het zo weer Oud en Nieuw en eenzelfde situatie als tijdens de laatste Oudejaarsnacht mag nooit meer voorkomen. Daarvoor moet onze burgemeester afdoende mogelijkheden krijgen van de gemeenteraad, waarin de linkse coalitiepartijen PvdA en Groen Links, maar ook partijen als STIP en D66 in onze raad denken dat met alleen praten alles op te lossen is. Hoe naïef kun je zijn!

Groen Links leeft nog in een tijd dat als een politieagent kwam aanfietsen, de jongeren wegrenden om niet aangehouden te worden. Tegenwoordig moet de agent snel wegfietsen om te voorkomen dat hij door de jongeren wordt aangevallen. Als je blijft denken zoals je dacht, blijf je doen zoals je deed en creëer je steeds hetzelfde. Tegen deze partijen zegt onze fractie: ‘wordt eens wakker in de realiteit van vandaag de dag’. Overigens een trieste realiteit als je ziet hoe sommige mensen menen met elkaar om te moeten gaan.

Dat betekent ook dat er meer middelen beschikbaar moeten zijn als het gaat om handhaving. Geluidsoverlast is vooral in de binnenstad een grote ergernis. Je hoort steeds meer geluiden van onze inwoners over de overlast die zij ervaren van studenten. Het wordt echt tijd dat het college met studentensociëteiten en verenigingen stevig overleg gaat voeren. Het kan niet zo zijn, dat voor studenten allerlei uitzonderingssituaties gelden dan voor onze andere inwoners. Een ergernis die al langer leeft bij onze fractie. En om misverstanden te voorkomen: ja, studenten horen bij onze stad en zijn ook een meerwaarde, maar ook voor hen gelden dezelfde regels als voor anderen.

In de meedenkbegroting wordt voor het VAK/DOK ook een extra bedrag ingezet voor jongeren die in minder kansrijke gezinnen wonen. Dat bedrag is wat onze fractie betreft enkel en alleen voor dat doel bestemd. Daarnaast verwachten wij van het VAK/DOK dat zij ook resultaten laten zien, dat de kinderen waarvoor dit bedrag is bedoeld, ook daadwerkelijk gebruik van het VAK/DOK gaan maken. Een prestatieafspraak hierover moet dan ook een voorwaarde zijn.

De doorstroming van ouderen naar kleinere woningen stagneert. Simpelweg omdat ouderen, die best bereid zijn kleiner te gaan wonen, geconfronteerd worden met meer kosten. Men blijft dan maar zitten waar men zit. De vraag en aanbod liggen dus te ver van elkaar. Ook hiervoor is aandacht in deze meedenkbegroting.

Het is goed dat de Programmabegroting laat zien, dat er weer investeringsruimte is. Dat heeft Delft hard nodig! Hierbij is het wel belangrijk om de juiste balans te vinden. Stadsbelangen Delft zal tijdens de begrotingscommissies ook voor andere onderwerpen aandacht vragen, zoals bijvoorbeeld financiële steun voor de Stichting Kindertuinen en aandacht voor de digibeten in onze samenleving. Ook zij moeten niet vergeten worden.

Maar ook is het interessant om te onderzoeken of Delft niet meer eigendommen kan activeren net zoals bij de Spoorzone is gebeurd. Dat gaf Delft toch financiële ruimte. Onze fractie wil graag een overzicht ontvangen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de stille reserves.

Onze fractie is altijd voorstander geweest van de kenniseconomie waar Delft zich op richt en is dat nog steeds. Investeringen in de kenniseconomie blijven belangrijk, maar ook wordt het tijd om na te denken of bedrijven als YES Delft niet op eigen benen kunnen staan. YES Delft is succesvol. We horen niet anders, maar ook voor YES Delft geldt dat zij niet eeuwig kunnen blijven teren op financiële steun van de gemeente.

Al eerder hebben we in deze raad gezegd dat wij trots moeten zijn op de TU Delft, hierbij hebben wij zelfs het woord ‘koesteren’ gebruikt, maar Delft is veel meer dan alleen de TU Delft. Het lijkt of dat weleens vergeten wordt. Stadsbelangen Delft onderschrijft het belang van het Parelfonds. Dat neemt niet weg dat bij deze meedenkbegroting een beperkt budget wordt gebruikt voor onze plannen. Dat kan omdat het Parelfonds naar onze mening ook voor deze plannen was bedoeld.

Het college kiest als uitgangspunt in deze Programmabegroting mensen aan het werk en zelfstandige mensen die meedoen en ertoe doen. Hoewel wij dit uitgangspunt begrijpen, gaat het college met deze stelling er wel aan voorbij, dat in Delft ook mensen zijn die niet aan het werk kunnen komen en niet zelfstandig zijn of kunnen meedoen. Ook deze inwoners doen ertoe wat Stadsbelangen Delft betreft.

Wij hebben in de afgelopen twee maanden gezien hoe u als burgemeester daadwerkelijk invulling geeft aan de slogan: ‘nieuw elan’. Dat waardeert onze fractie, maar het nieuwe elan in deze Programmabegroting vraag wel om enige nuance. Voorzichtigheid blijft dus geboden. Stadsbelangen Delft wenst het college en zeker ook onze ambtelijke organisatie sterkte en wijsheid toe in de komende tijd. En zoals oom Jaap zei: ‘ik voel me altijd een optimist als ik een tunnel uitkom.’

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman