Overdreven reactie college

Dubbele_pet_bewerktRecentelijk is het college met diverse belangen- en bewonersverenigingen in gesprek gegaan over het toekomstige parkeerbeleid in onze stad. Een prima initiatief om belangen- en bewonersverenigingen te betrekken bij voornemens voor nieuw beleid. 

Stadsbelangen Delft verkeert in de gelukkige omstandigheid dat twee commissieleden/niet raadsleden, Bram Stoop en Harry van Adrichem, naast hun werkzaamheden voor onze partij in de commissies BLD, S&V en M&E, ook zeer actief zijn in hun eigen wijk. Respectievelijk de Wippolder en Westerkwartier/Olofsbuurt. Zij participeren in hun belangen-, bewonersvereniging in genoemde wijken. 

Om die reden bezochten beiden ook deze informatieavond. Tot onze verbazing, werd
Bram Stoop door een collegelid verzocht deze avond te verlaten. Immers als commissielid/niet raadslid zou er sprake zijn van een ‘dubbele pet’. Ook werd Harry van Adrichem aangesproken. Omdat hij de enige vertegenwoordiger van zijn belangenvereniging was op deze avond, mocht hij blijven, maar hem werd wel verzocht zo min mogelijk in te brengen. 

Wij begrijpen dat commissieleden/niet raadsleden en raadsleden primair in commissie- en raadsvergaderingen het college politiek moeten aanspreken op beleid etc. Daarover geen misverstand. Dat neemt niet weg, dat wij deze gang van zaken erg overdreven vinden. 

Het parkeerbeleid wordt behandeld in de commissie SVR. Beide commissieleden/niet raadsleden hebben in deze commissie geen aandeel en zijn bovendien geen raadslid. Dat het college beiden weigert dan wel de mond te snoert op dergelijke informatieavonden is beneden alle peil. Het is juist te waarderen, dat beiden primair als vertegenwoordiger van hun wijk belangstelling tonen voor deze informatieavonden. Dat zij daarbij, naar aanleiding van de informatie, de inbreng namens hun wijk aan de orde stellen, mag geen probleem zijn. Nog afgezien van het feit, dat zij in ieder geval als toehoorder toegelaten hadden moeten worden.

Dat zij toevallig ook commissielid/niet raadslid zijn, mag geen probleem zijn.  De lokale politiek mag toch weten wat er op informatieavonden wordt besproken met bewoners, instanties dan wel belangenverenigingen? In nota’s lezen wij te vaak dat er gesproken is met bewoners zonder dat er verslag wordt gedaan van de inhoud. Daarom is het belangrijk dat ook politieke vertegenwoordigers dergelijke avonden bezoeken. Dit nog los van het gegeven, dat zij ook participeren in hun wijk en in die hoedanigheid hun wijk vertegenwoordigen. Niks mis mee! 

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

SP voelt zich op de teentjes getrapt

In de AD Haagsche Courant “Delft Dichtbij” reageert SP raadslid Taebi  boos op de reactie van Aad Meuleman naar aanleiding van de uitslag van  de verkiezingen.    In zijn reactie heeft Meuleman gewezen op het feit dat de uitslag van  de verkiezingen en daarmee de winst van de PvdA en de SP vooral een  afrekening van de kiezer is geweest op het landelijke beleid en de  partijen die  daarvoor verantwoordelijk zijn en niet zo zeer een vertaling van wat de  kiezer  van de Delftse politieke partijen heeft gevonden.

Dat is niet alleen de  mening  van Meuleman, maar een beeld dat vrijwel alle partijen hebben van de  uitslag  van de gemeenteraadsverkiezingen.  Als voorbeeld heeft Meuleman gewezen op de zeer beperkte bijdrage van  de Delftse SP in de afgelopen vier jaar zowel in de gemeenteraad als in  de diverse commissies. Natuurlijk was Taebi door omstandigheden een tijdje  afwezig en natuurlijk valt het niet mee om als eenling het raadswerk te  moeten doen. Maar iedere partij heeft de mogelijkheid drie commissieleden/ niet raadsleden in te zetten en dat heeft de SP ook niet gedaan. Wat dat  betreft hebben zowel de ChristenUnie/SGP en D66 als eenlingpartijen hun  commissiewerk niet verwaarloosd.   

Taebi kan toch moeilijk volhouden dat de beperkte bijdrage van de SP in  de afgelopen vier jaar van de SP fractie in Delft heeft bijgedragen tot  de zetelwinst? Stadsbelangen is nagegaan hoe vaak Taebi namens de SP  aanwezig was in de commissie Werk Zorg en Onderwijs. De commissie waar  het sociale beleid van onze stad wordt bepaald. Bij uitstek een commissie  waarbij de SP aanwezig zou moeten zijn.   Dat leverde het volgende beeld op: 

2002 : 1 vergadering aanwezig  2003 : 4 vergaderingen aanwezig  2004 : 4 vergaderingen aanwezig  2005 : 1 vergadering aanwezig  2006 : geen vergadering bezocht.  

Het overzicht spreekt voor zich en onderbouwt ook de analyse van Meuleman.  Stadsbelangen gunt de SP de winst en heeft de SP ook gelukgewenst met de  verkiezingsuitslag. De kiezer heeft immers altijd gelijk. Wij gaan ervan  uit dat  Taebi een bedankbrief stuurt naar Jan Marijnissen met daarop  de tekst: “Bedankt Jan”.   

Fractie Stadsbelangen-Delft