Ambitie Groen aangescherpt

GroenDe gemeenteraadsvergadering van 21 februari 2013 stond onder andere in het teken van de nota groen. Na de commissiebehandeling, waarin dit onderwerp uitvoerig was besproken, deed de raad dat nog eens uitgebreid over. Er kamen een drietal groen moties aan de orde. Twee moties van Groen Links en een motie van de ChristenUnie werden door Stadsbelangen Delft en andere fracties mede ingediend.  

Dat groen belangrijk is, is voor iedereen wel duidelijk. Toch bleek de nota groen op een aantal onderdelen aangescherpt te moeten worden. Het kan geen kwaad om de druk te houden op de ambitie groen. Vooral waar het gaat bij bestemmingsplannen. In bestemmingsplannen moet nu voortaan een paragraaf groen worden gevoegd, zodat wordt verantwoord of groen verdwijnt en zo ja, waar dat wordt gecompenseerd. Als dat niet wordt gecompenseerd, dan moet de raad hierover uitleg krijgen. Dat neemt niet weg dat enige realisme best op zijn plaats is, want het is onmogelijk om elk grassprietje dat verdwijnt te vervangen. 

De bezuinigingen op het groenonderhoud worden langzamerhand zichtbaar in onze stad en de stad wordt er daardoor niet aantrekkelijker op. Duidelijk is wel dat veel inwoners initiatief tonen om zelf aan de slag te gaan met groene initiatieven. Het is momenteel voor de meeste bewoners niet duidelijk welke ruimte ze zelf hebben om bij te dragen aan de staat van het groen in hun woonomgeving. Daarom werd het college onder andere gevraagd met heldere kaders en criteria te komen voor de mogelijkheden van het overdragen van groenbeheertaken aan bewoners, bedrijven of verenigingen. 

Bijzonder was wel dat de PvdA het eigenlijk wel eens was met de moties van Groen Links, maar de moties toch niet steunde. Wellicht ontstaan er langzamerhand scheurtjes in de coalitie of heeft de PvdA niet door dat de gemeenteraad wordt geacht dualistisch te opereren.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman


Webcolumn: ‘Lief voor elkaar’

liefIn de commissie BLD deed burgemeester Verkerk wel een hele bijzondere uitspraak. Het college heeft in het kader van bezuinigingen € 50.000,– geschrapt. Dit bedrag was bedoeld om extra maatregelen te nemen tegen fietsendiefstal. Het bedrag was niet meer nodig, want zo stelde de burgemeester: als Delftenaren elkaars fietsen niet meer stelen, hebben we geen extra € 50.000,– meer nodig. De spijker op zijn kop, maar het getuigt van weinig realisme. 

Als je de redenering volgt van de burgemeester, dan kun je nog wel wat bedenken, zoals bijvoorbeeld:

* iedereen houdt zich netjes aan wet- en regelgeving,
* fietsers zorgen ervoor dat de verlichting op de fietsen het ’s avonds altijd doet,
* automobilisten houden zich aan de aangegeven snelheden,
* we rijden niet meer door het rode verkeerslicht,
* we maken geen ruzie meer met elkaar,
* stoppen met het bewust beledigen en beschadigen van anderen,
* vandalisme vindt niet meer plaats,
* afblijven van elkaars eigendommen,
* geen afval meer op straat gooien,

en zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom: alle Delftenaren zijn simpel lief voor elkaar. Dan hoeft er geen 44 miljoen euro te worden bezuinigd. Toen werd ik wakker en bedacht me dat de realiteit helaas anders is en het noodzakelijk blijft extra maatregelen te nemen om fietsendiefstal tegen te gaan.

Aad Meuleman