Resultaat Gilleswijk nog mager

gillesOp dinsdag 5 maart jl. bezocht de commissie BLD de Gilliswijk. Ik kon vanwege mijn reguliere werk helaas niet aanwezig zijn. Namens de fractie Stadsbelangen Delft was fractievoorzitter Aad Meuleman bij het wijkbezoek aanwezig. Het artikel in het AD van 7 maart 2013 bevestigt helaas het beeld waar Stadsbelangen Delft al diverse keren voor heeft gewaarschuwd. Beleid op beleid en werken vanuit hypes. Vele projecten zijn in gang gezet in deze wijk. Vele professionals zijn daar dagelijks mee bezig, maar er is nog onvoldoende zichtbare resultaat.

Op 13 april 2011 was ik ook al bij het wijkbezoek met diverse gemeenteraadsleden in de Gilliswijk. Tijdens deze rondleiding werd mij duidelijk wat er aan de hand is in deze wijk. Het PvdA beleid van de afgelopen jaren heeft simpelweg niet gewerkt, ondanks de vele miljoenen euro’s. Dat vroeg en vraagt om een andere aanpak. Een aanpak echt gericht op de wijk en dus op de bewoners zelf. Resultaten bereik je niet alleen met struiken snoeien of een moestuin realiseren. Dat zijn wel leuke initiatieven, maar je bereikt er nog geen 5% van de bewoners mee.

Stadsbelangen Delft was in 2011 blij met het rapport dat was uitgebracht door de Delftse Rekenkamer. Hierin werd namelijk bevestigd wat Stadsbelangen Delft al langer heeft aangegeven. De Gilliswijk is een wijk waar dagelijks zaken gebeuren, die niet door de beugel kunnen, waar misdrijven plaatsvinden en waar niemand zogenaamd iets ziet of hoort. Men is bang iets te zeggen. Een onaanvaardbare situatie zo vonden wij toen.

Tijdens het wijkbezoek in 2011 heb ik een gesprek gehad met een aantal jongeren van Marokkaanse afkomst. Ook hieruit werd toen al duidelijk dat het maatwerk van de gemeente vooral met de mond wordt beleden. Precies zoals in het rekenkamerrapport werd gemeld. In het bijzijn van de wethouder gaven deze jongeren aan, dat zij ook wel eens hun zegje wilden doen over de Gilliswijk. Nu zal ik niet beweren dat deze jongeren zo braaf zijn, maar hier ligt de kern van waaruit moet worden begonnen. In het artikel van het AD staat dat Woonbron en de basisschool bang zijn voor meer criminaliteit als men de projecten stopt. Kortom dan zijn we straks weer terug bij af.

Op dinsdag 5 juni 2012 was er ook een externe oriëntatie Jeugdbeleid, dat plaatsvond in de basisschool de Horizon aan de Brahmslaan.  Ik bracht toen in dat het erop lijkt, dat het werk van alle organisaties, die zich bezig houden met de problematiek van jongeren, meer met ‘hun eigen handel’ bezig houden dan met de jongeren zelf. Deze opmerking werd niet echt gewaardeerd, maar juist als je dagelijks bezig bent met jongeren met allerlei problemen, zie je hoe belangrijk het is als de aandacht aan de jongeren zelf wordt gegeven. Dat maak ik in mijn werk dagelijks mee. Wel ontstond er discussie over mijn standpunt en dat is nu precies wat Stadsbelangen Delft wil bereiken.

Het was in ieder geval een goede bijeenkomst waaruit bleek dat er nog een lange weg te gaan is. Zeker als jeugdzorg onder de regie van de gemeente komt te vallen. De professionals doen zeker hun best. Daar twijfelen wij  niet aan. Wat wij missen is de buurt zelf. Wat wil de buurt en hoe denken de jongeren over hun wijk. Kortom we gaan het allemaal weer meemaken op dinsdag 12 maart als we een toelichting krijgen van de wethouder op de vorderingen in de Gilliswijk. Als je het artikel leest in het AD zijn wij niet optimistisch. Stadsbelangen Delft zal blijven meedenken en vooral hopen.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

In dienst van het probleem

jongerenwerk1Dinsdag 17 april jl. stond de jeugdnota op de agenda. Hoewel de jeugdnota een compleet beeld te zien gaf, had Stadsbelangen wel twijfels over de uitvoering van sommige zaken. We hebben diverse malen aangegeven, dat er vaak verschillende instanties bezig zijn met hetzelfde probleem en van elkaar vaak niet weten wie wat nu eigenlijk doet. Dit wordt nu voorkomen omdat één persoon de regie gaat krijgen over het probleem. Niet meer een heel peloton hulpverleners, dat zich op een gezin of persoon stort, maar één iemand die vervolgens de regie neemt en dit doet in samenspraak met de partners. In dienst dus van het probleem en dat is een ontwikkeling die wij van harte toejuichen. 

Twijfels hebben we wel over de wijze waarop het jongerenwerk wordt uitgevoerd. We vinden niet dat het jongerenwerk slecht wordt uitgevoerd, maar voor problemen, zoals in de Gilliswijk, is een andere soort aanpak nodig als het gaat om regulier jongerenwerk. Vooral het aspect ‘vertrouwensband’ speelt hierbij een belangrijke rol. Daar wordt onvoldoende aandacht aan besteed. Stadsbelangen vindt, dat er meer naar de wijk moet worden geluisterd. Wat willen de jongeren en de bewoners van de wijken. Inmiddels is duidelijk dat het vertrouwen in een goede oplossing bij de bewoners uit de Gilliswijk niet is toegenomen.

Dat mag PvdA zich aanrekenen door het door hen gevoerde beleid in de afgelopen jaren. Ontevreden bewoners en de manier waarop de PvdA de Gilliswijk weer probeert te dramatiseren, doet deze wijk geen goed. Dat werd ook nog eens bevestigd in een artikel dat op zaterdag  21 april jl. in de krant stond.  De PvdA krijgt vernietigende kritiek vanuit eigen gelederen. De sociaal democraten hebben geen visie over integratie, proberen vooral allochtone kiezers niet voor het hoofd te stoten en lopen weg voor problemen.

Dat constateert voormalig PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti, die tot 2010 parlementariër was voor de partij. Vooral op integratiegebied slaan de sociaal democraten volgens haar de plank volledig mis. ‘Hun taboes en vooringenomenheid staan een realistische aanpak van veel problemen in de weg, schrijft ze. ‘De PvdA ziet niet dat de meerderheid van de allochtonen zich ook doodergeren aan klaplopers onder de allochtone bevolking.’ Wat Stadsbelangen betreft geldt dit overigens voor iedereen, ongeacht welke afkomst iemand heeft.

Wij moeten dan ook niet meer te veel investeren in klaplopers, maar vooral in mensen die wel willen. Voor diegene die niet willen, kan er maar één aanpak zijn, namelijk: maak duidelijk dat wij dergelijk gedrag zat zijn. Deze discussie wil Stadsbelangen dan ook graag aangaan in de commissievergadering.

De fractie Stadsbelangen is akkoord gegaan met de jeugdnota,  maar zal de uitvoering en alles wat met de wijkaanpak te maken heeft kritisch blijven volgen. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop