Een mooi artikel in het AD van 7 april jl. De VVD wil de woonlasten van burgers niet laten stijgen. Een draai van 180 graden in vergelijking met de behandeling van de programmabegroting 2009-2012  in november 2008.   

Samen met het CDA en ChristenUnie/SGP deed Stadsbelangen toen een voorstel om de OZB niet extra te verhogen, zoals het college, waarin de VVD is vertegenwoordigd, had voorgesteld. Hoewel de VVD toen een  kritisch geluid liet horen over het voorstel van het college en tussen de coalitiepartijen een discussie ontstond wat wel en niet was afgesproken  tijdens de coalitieonderhandelingen in 2006, greep de VVD niet de kans  om ons voorstel voor verlaging van woonlasten te steunen.   

Sterker nog de VVD ging akkoord met verhoging van de woonlasten voor  de burgers. De draai die de VVD nu enkele maanden later maakt, is opvallend.  Fractievoorzitter Harpe vindt de nieuwe voorstellen van het college  teleurstellend. Stadsbelangen vond het teleurstellend, dat de VVD, toen het de kans had, geen daadkracht toonde en het enkel en alleen liet  bij woorden.    Stadsbelangen is benieuwd of de huidige opstelling van de VVD ook  daadwerkelijk omgezet zal worden in daden. Wordt vervolgd.   
Fractie Stadsbelangen-Delft