De wegen en gedachten van de Welstandscommissie, maar ook  van de verantwoordelijken binnen de gemeentelijke organisatie zijn  soms onnavolgbaar.   

Ineens verschijnt er in het Agnetapark een opbouw, waarbij je je moet afvragen hoe het kan dat men daarvoor toestemming heeft gegeven. In het voorbereidingsbesluit Agnetapark van 15 oktober 2007 lezen wij  onder andere:  “Het Agnetapark is een uit cultuurhistorisch oogpunt zeer belangrijke  wijk. Op 20 juni 2005 heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) de  procedure gestart voor aanwijzing van het gebied ‘Agnetapark’ als beschermd  stadsgezicht als bedoeld in art. 35 van de Monumentenwet 1988. Het te  beschermen gebied omvat behalve het feitelijke oude en nieuwe Agnetapark ook een aansluitend gebied ten zuiden daarvan met daarin onder meer de  Heemskerkstraat en de Ruys de Beerenbrouckstraat.   

Om te voorkomen dat in afwachting van de gedeeltelijke herziening van het  bestemmingsplan Noordwest, deelgebied 1, door nieuwe ontwikkelingen die passen in het geldende bestemmingsplan, de cultuurhistorische waarden van het Agnetapark worden aangetast, is het noodzakelijk om opnieuw een  voorbereidingsbesluit te nemen.”   

Het is voor onze fractie onbegrijpelijk dat een dergelijke opbouw in de ogen van de Welstandscommissie en de gemeente geen aantasting zou zijn van de cultuurhistorische waarde van het Agnetapark. Steekje los bij deze  commissie bij de beoordeling van dit bouwplan?   

Stadsbelangen zal de verantwoordelijke wethouder hierover bevragen in de  eerstvolgende commissie RO. Fractie Stadsbelangen-Delft